Logo

Hertentamenregeling

Samenvatting
Op deze pagina lees je meer over de praktische uitwerking van wat in de OER geregeld is over herkansingen.

Een toets herkansen in het hetzelfde studiejaar

In de OER is geregeld dat een toets minimaal twee keer per studiejaar wordt aangeboden. Een onderdeel waarvoor een voldoende resultaat is behaald mag één keer herkanst worden. In dat geval geldt het hoogste resultaat.

De opleidingen kennen verschillende toetsvormen. Voor de verschillende vormen gelden aangepaste afspraken met betrekking tot de herkansing.

Geroosterde schriftelijk tentamens

Geroosterde schriftelijk tentamens worden standaard geroosterd in de tentamenweek van de periode waarin het vak wordt gegeven. Het hertentamen wordt geroosterd in de eerstvolgende hertentamenweek, maar alleen als studenten er tijdig voor aanmelden. Voor een herkansing van een geroosterd schriftelijk tentamen dient de student zich uiterlijk 10 dagen voor de hertentamenweek via ‘Aanmelden’ in mijnfhtl. Een student die niet heeft gehandeld conform de beschreven aanmeldingsprocedure kan geweigerd worden.

Werkstukken, beroepsproducten etc

Werkstukken worden, tenzij anders vermeld in de studiegids of Canvas, ingeleverd in de tentamenweek van de periode waarin het vak wordt gegeven / afgerond. Te laat ingeleverde werkstukken worden gezien als herkansingen. Een werkstuk dat niet voldoet aan de minimale lat wordt niet verder beoordeeld. Een verbeterde versie geldt dan als herkansing.

Als je een werkstuk/paper/beroepsproduct wil herkansen dan geef je dit door aan de betreffende docent. Als inlevermoment voor herkansingen / te laat ingeleverde werkstukken geldt de eerstvolgende hertentamenweek.

Assessments

Zie voor herkansing van assessments (inclusief afleggen van een assessments buiten de reguliere assessmentweken) de pagina over assessments.

Een toets herkansen in het volgende studiejaar

Na deze twee toets mogelijkheden in het jaar waarin de student de onderwijsactiviteit heeft gevolgd, kan de voor de toets te bestuderen stof en/of de wijze van toetsing en beoordeling aangepast zijn. De actuele stof en wijze van toetsen en beoordelen zijn te vinden via de digitale studiegids en het LMS (Canvas). (OER artikel 28 lid 2)

Dit houdt in :
  • dat een student die in een bepaald studiejaar een cursus volgt en zowel het tentamen als het hertentamen niet behaalt, in het volgende studiejaar opnieuw twee keer een toets kan maken.
  • dat als de cursus in dat jaar weer opnieuw wordt gegeven, de eerste toetskans het reguliere geroosterde schriftelijke tentamen is van die cursus. De tweede toets kans is in de hertentamenweek van de daaropvolgende periode. Let op! Een cursus kan in een nieuw jaar in een andere periode zijn geroosterd.
  • het bedrijfsbureau streeft ernaar dat geroosterde schriftelijke tentamens uit het eerste en tweede jaar niet gelijk geroosterd worden. Mocht dit wel zo zijn, dan geeft een student voorkeur aan het eerstejaars vak. Een student behoudt het recht op toets momenten per jaar.
  • dat wat een student moet kennen en kunnen (de 'stof') en hoe er getoetst en beoordeeld wordt, beschreven wordt in Canvas in de cursusbeschrijving van het nieuwe studiejaar;
  • dat als de cursus in een volgend studiejaar niet meer wordt aangeboden de stof en toetsing en beoordeling gelden van het laatste studiejaar waarin de cursus werd aangeboden.

Wil je voor het tweede jaar deelnemen aan het reguliere eerste schriftelijk geroosterde tentamen van een cursus?

Dit is de eerste toets van de cursus in het nieuwe studiejaar en is geroosterd in de tentamenweek. Opgave via ‘aanmelden’ in mijnfhtl is benodigd. Je dient je hiervoor uiterlijk 10 dagen voor de tentamenweek aan te melden. Een student die niet heeft gehandeld conform de beschreven aanmeldingsprocedure kan geweigerd worden.
Laatst gewijzigd op 2023-01-30 09:48:49 door Stougie, Evelien