Logo

Klachtenregeling

1. klacht over personeel of student

In het OER (het Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut) staat opgenomen waar je met een klacht terecht kunt:

"C - Interne klachtenprocedure

De student die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door handelingen die door een lid van het personeel of een student jegens hem zijn verricht, of organisatorische zaken heeft het recht hierover een klacht in te dienen bij het College van Bestuur, zoals beschreven in artikel 47 van het Studentenstatuut." In datzelfde artikel staat vermeld welke stappen de student kan ondernemen en wat de minimumeisen zijn waaraan een klacht moet voldoen.

2. Klacht over beoordeling

De examencommissie gaat over beoordelingen. Als een student het niet eens is met een beoordeling, kan deze bij de examencommissie een verzoek tot herbeoordeling indienen.

Laatst gewijzigd op 2023-02-24 14:59:46 door Milder, Marieke