Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PRCL33 Praktische theologie


Hogema, Ellen

5 ec

voltijd: 44 cu (22 bijeenkomsten)
deeltijd: 26 cu (13 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 1
Ba GPW jaar 1

Pastorale en liturgische theologie

In deze module maken de studenten kennis met het vakgebied van de Praktische Theologie. Vanuit de thema’s van de geindividualiseerde samenleving, macht en hoop leren studenten wat de betekenis en methode van Praktische theologie inhoudt. Een andere invalshoek zijn "kinderen" en "aalmoezeniers".
De verplichtte literatuur is leidraad voor de collegeopzet. Ieder college zal een passend aantal bladzijden gelezen moeten worden en besproken worden tijdens het college.
In het boek staan opdrachten die in het college uitgevoerd zullen worden in kleine groepjes en daarna plenair besproken worden.
Dit college is vooral ook een kennismaking met een onderzoeksmethode.

Van de student wordt verwacht dat zij/hij
- 80% van de colleges aanwezig en op tijd aanwezig is
- De lesstof gelezen heeft en vragen en/of reflecties inbrengt tijdens gesprekken en opdrachten

Werkcollege Actieve aanwezigheid tijdens de colleges en de inbreng in de subgroep worden bij de beoordeling meebeoordeeld.

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba GPW

 • 1.1. Inleiding in de verschillende disciplines van het vakgebied: bijbelwetenschappen, kerkgeschiedenis, godsdienstwijsbegeerte en ethiek, godsdienstwetenschap, sociaal- wetenschappelijke vakken.
 • 2.1. Theologische, antropologische, fenomenologische en sociaal-culturele aspecten van religie.
 • 2.2. Theologische, antropologische, fenomenologische en sociaal-culturele aspecten van godsdienst.
 • 2.4 Theologie als ambacht
  - kennis van de theologische disciplines
  - zicht op het eigene van hbo-theologie, met name op de toepasbaarheid van theologische inhouden in de beroepspraktijk
  -kennis en elementaire beheersing van methoden van kwalitatief en kwantitatief (theologisch) onderzoek
  - ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en een onderzoeksattitude die past bij de professionele beroepspraktijk van de hbo-theoloog en het niveau van beroepsmatig handelen dat van hem of haar wordt verwacht.
 • 4.1. a. Op methodische wijze verbanden leggen tussen de religieuze traditie en de actuele situatie.
  b. Hedendaagse levensbeschouwelijke vragen van mensen in verbinding brengen
  met de religieuze traditie en daaraan een levensbeschouwelijke interpretatie geven.
  c. Inzicht geven in de referentiekaders van anderen en betrekt zijn achtergrond zinvol bij
  de interpretatie van de situatie van anderen.
  d. Maatschappelijke en culturele processen duiden in het licht van de religieuze traditie.
 • 5.1 Hermeneutiek
  - kennis van hermeneutische theorieën en methoden, taaltheorie
  - inzicht in de methodiek van het leggen van verbanden tussen de religieuze traditie en de actuele situatie
 

Ba LGL

 • A.7 Onderkent het belang van het kunnen uitvoeren van kleinschalig praktijkgericht en toegepast onderzoek voor het beroep waar hij voor wordt opgeleid. Hij heeft zicht op wat het betekent een onderzoekshouding in te nemen. Hij weet wat in een wetenschappelijke tekst probleemstelling, vraagstelling, doelstelling en methode is en weet deze van elkaar te onderscheiden en met elkaar te verbinden. Dit alles onder begeleiding.

Ba GPW

 • A.7 Onderkent het belang van het kunnen uitvoeren van kleinschalig praktijkgericht en toegepast onderzoek voor het beroep waar hij voor wordt opgeleid. Hij heeft zicht op wat het betekent een onderzoekshouding in te nemen. Hij weet wat in een wetenschappelijke tekst probleemstelling, vraagstelling, doelstelling en methode is en weet deze van elkaar te onderscheiden en met elkaar te verbinden. Dit alles onder begeleiding.

n.v.t.

 • Werkstuk
 • Ordenen
 • Evalueren
 • Toepassen
 • Feitenkennis

cijfer 1-10

15 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur