Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HFBWJP Exegese NT: Johannes en Paulus


Maes, Marieke

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 3
Ba LGL jaar 2
Ba GPW jaar 3
Ba GPW jaar 2

Heilige Schrift

De evangelist Johannes en de apostel Paulus verkondigen beiden Jezus als de Christus, de Messias. Zij leggen beiden echter verschillende accenten in die verkondiging. Na een inleiding op respectievelijk Paulus en Johannes lezen en bespreken we enkele van de teksten om het eigene van de teksten van het corpus Paulinum en Johanneum op het spoor te komen en om ons te oefenen in exegese.
Zie voor de indeling van de colleges verder studiehandleiding op de portal.

De student participeert actief in de lessen.
Ter afsluiting een thuistentamen met de volgende opdrachten:
Opdracht 1: Geef een exegese op grond van nauwkeurige lezing van een pericoop naar keuze uit één van de brieven van Paulus. Keuze verantwoorden. Passage moet ongeveer 20 verzen omvatten. Maak daarbij gebruik van de richtlijnen voor exegese, zoals beschreven in Hans Snoek, Een huis om in te wonen en die op de portal onder studiematerialen, NT, staan. Dus ga in op de volgende vragen: aan wie is de tekst geschreven? Wie komen er in voor? Wie handelt, wie handelt niet? Onder welke omstandigheden is de tekst geschreven? Hoe deel ik de tekst in? De structuur van de tekst. Wat is de betekenis van de tekst? Welke intertekstuele relaties zijn er gegeven? Welke relaties zijn er met TeNaCh ofwel het Oude Testament? Wat is de betekenis van de tekst voor mij nu?

Opdracht 2
Schrijf een brief van ongeveer 2000-2500 woorden aan Paulus in antwoord op één van zijn eigen brieven. In de brief ga je in op één van de problemen die Paulus oproept en geef je je eigen beargumenteerde visie. Uit jouw brief moet blijken dat je Paulus hebt begrepen.

Opdracht 3
Geef een exegese op grond van nauwkeurige lezing van een perikoop naar keuze uit het evangelie volgens Johannes van ongeveer 20 verzen. Keuze voor perikoop en afbakening van tekst verantwoorden. Ga ook hier uit van de genoemde richtlijnen voor exegese. Ga daarbij in op vragen als: waar speelt de perikoop zich af? Wanneer? Wie zijn de personages? Welke verwijzingen naar TeNaCh of het Oude Testament worden gevonden? Wat is de betekenis van de tekst voor mij nu?

Opdracht 4
Schrijf een essay van 2000-2500 woorden dat als titel en thema heeft bijvoorbeeld:
De evangelist Johannes en de geliefde leerling. Of de geschriften van Johannes. Als onderwerp zou bijvoorbeeld kunnen dienen een vergelijking tussen twee tegengestelde exegese van een bepaalde pericoop in Johannes en dan een eigen gefundeerde conclusie. Alle opdrachten dienen uiterlijk 19 juni ingeleverd te zijn bij de docent. Aanwijzingen voor werkwijze zie boven bij Paulus.

Hoorcollege In de contacturen worden teksten actief gelezen en uitgelegd.

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba GPW

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba LGL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Inleiding bijbel.

maken van de voltijdopdrachten

 • Werkstuk
 • Werkstuk
 • Analyseren
 • Reflecteren
 • Toepassen
 • Feitenkennis

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

 • Fokkelman, F. en W. Weren (red.), (2005), De Bijbel literair. Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties.. Zoetermeer: Meinema, (antiquarisch of via bibliotheek) (aanschaffen)
 • NBV Studiebijbel (2008), De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties. Heerenveen: Jongbloed (aanschaffen)
 • Snoek, H. (2010), Een huis om in te wonen. Uitleg en interpretatie van de Bijbel. Kampen: Kok (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 • Badiou A (2008), De fundering van het universalisme. Kampen: Ten Have
 • Breton S (2011), A radical Philosophy of saint Paul. New York: Columbia University Press
 • Hoet, H (), De weg van Paulus. Leven en brieven van de apostel der volkeren..
 • Segbroeck, F, van (red.) (), Paulus.
 • Smit, Joop (2017), Wat Paulus bezielde. Berne: Berne Media
 • Williams, Rowan (2017), God ontmoeten in Paulus. Berne: Berne Media