LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HFSTOI Oecumenica en interreligieuze dialoog

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 3
Ba LGL jaar 2
Ba GPW jaar 3
Ba GPW jaar 2

Fundamentele en dogmatische theologie

Doel van de cursus:
In deze cursus maak je kennis met de theologie en de praktijk van de oecumenische beweging en met die van de interreligieuze dialoog, tegen de achtergrond van de vraag naar de communicatie tussen geloof en cultuur.

Inhoud van de cursus:
De eerste helft van de cursus (BLOK 1) is gewijd aan de geschiedenis en de theologie van de oecumenische beweging. Uitgangspunt is de concilietekst Unitatis redintegratio. Vervolgens worden de historische hoofdmomenten uit de oecumenische beweging behandeld. Daarna worden enkele basisdocumenten uit de oecumenische beweging geïntrodoceerd (Lima rapport, Oecumenisch directorium), en enkele dialogen bestudeerd, o.a. die tussen de katholieke kerk en de Lutherse kerken over de rechtvaardigingsleer. Ten slotte worden de theologische hoofdonderwerpen van de huidige discussie behandeld: sacramentaliteit, eucharistische gastvrijheid, geestelijke oecumene en (kerkelijk) gezag.
In de tweede helft van de cursus (BLOK 2) staat de theologie van de godsdiensten en van de interreligieuze dialoog centraal. Eerst bespreken we de gangbare driedeling van modellen van interreligieuze dialoog (exclusivisme, inclusivisme en pluralisme), kritiek daarop en de ermee verbonden methodische vragen (emic - etic benaderingen, contextuele theologie). Vervolgens gaan we verder in op concrete uitwerkingen van elk van de drie modellen met bijzondere aandacht voor de belangrijkste posities in de katholieke theologie en in het leergezag zoals die ontwikkeld zijn vanaf 1950. Hierbij zullen we Nostra Aetate (1965) en Dominus Jesus (2000) analyseren.

Wijze van toetsing:
Omdat de lange module bestaat uit twee aparte blokken zal de toetsing bestaan uit twee aparte schriftelijke deeltentamens. Het eindcijfer is het gemiddelde van de twee deeltentamens. Let op: beide deeltentamens dienen met een voldoende afgesloten te worden en kennen een schriftelijke herkansing.

Bestudering van de opgegeven literatuur en het maken van de opdrachten.
Actieve aanwezigheid tijdens de colleges.

Werkcollege

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba GPW

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba LGL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

n.v.t.

 • Kennistoets
 • Analyseren
 • Toepassen
 • Begrijpen
 • Kennis
 • Synthetiseren
 • Evalueren

cijfer 1-10

binnen 15 werkdagen

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur

 • Kasper, W. (), Harvesting the fruits.