LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HFWBWE Wijsgerige ethiek


Maes, Marieke

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 3
Ba GPW jaar 3

Wijsbegeerte

Doelstelling van deze module is het kunnen onderscheiden van verschillende profielen van ethiek. Daarbij hoort ook het profiel die in de hedendaagse samenleving wijd verspreid is.
Toelichting: onze samenleving wordt getekend door groeiende mogelijkheden op allerlei terreinen van het leven. Daarnaast blijft steeds opnieuw de oude vraag opkomen wat goed is voor het leven. Daardoor ziet men de vraag toenemen naar mensen die professioneel positie kunnen nemen in het ethisch discours op allerlei gebied. Bedrijven, ziekenhuizen, politieke partijen en onderwijsinstellingen zijn duidelijke voorbeelden van organisaties die vragen om ethische en morele reflectie.

Aan de orde komen:
Wat is ethiek, wat zijn profielen van ethiek? Het profiel van Aristoteles.
Ethiek als zoeken naar geluk. Teleologische ethiek.
Het deugdzame leven.
Grenzen en mogelijkheden van handelen.De Stoa.
De aanvaarding.Vragen bij De Stoa
Het gekerstende leven. Thomas van Aquino.
Kenmerken van gekerstende ethiek.
Het geweten. Schuldbewustzijn.
De wet.
Het utilitarisme. Zoeken naar nieuwe gronden voor ethiek.
Immanuel Kant. plichtsethiek
Levinas. De Ander als grond voor ethiek.

De student beantwoordt de bij de stof gevoegde vragen en maakt de opgaven voor elke les. Aan het eind van de module levert de student alle gemaakte opdrachten op schrift in bij de docent.

Voltijdstudenten voegen aan het werkschrift ter afsluiting van deze module een samenvatting van de gelezen teksten van Paul van Tongeren met hun eigen reflectie daarop. 1500 woorden.

Werkschrift dient drie weken nadat de module beŽindigd is, dat wil zeggen 9 december 2016, te zijn ingeleverd.

Hoorcollege

Ba GPW

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba LGL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Inleiding in de wijsbegeerte dient afgerond te zijn.

Logboek

 • Werkstuk
 • Synthetiseren
 • Analyseren
 • Toepassen

cijfer 1-10

Gebruikelijke termijn

Verplichte literatuur

 • Melle van, A & Peter van Zilfhout (2008), Woorden & Daden. Amsterdam: Boom (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur