Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HFBWSH Exegese NT: Synoptici en handelingen


Maes, Marieke

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 3
Ba GPW jaar 3

Heilige Schrift

Doelstelling: De student leest en interpreteert de teksten van Synoptici Handelingen. De student past daarbij de verschillende methoden voor exegese toe. De student past kennis en vaardigheden van Synoptici Handelingen toe in actuele (beroeps)situaties.

We gaan uit van sleutelpassages van het evangelie van Marcus, Mattheus en Lucas-Handelingen en oefenen verschillende methoden van exegese. Aan de orde komen verder: de bijbel in de moderne cultuur, hoe benaderen we de teksten van het Nieuwe Testament? Hoe lezen we ze? Wat is de eigenheid van de verschillende evangelies? Welke hulpmiddelen hebben we bij het lezen en interpreteren van de teksten uit het Nieuwe Testament? Zie voor uitgebreide informatie per les de studiehandleiding op de portal.

Dit college veronderstelt de module: De Bijbel en zijn wereld die gegeven is door Willien van Wieringen in de propedeuse.

Het afsluitend werkstuk bestaat uit een exegese van twee afgebakende perikopen van ongeveer twintig verzen, uit twee verschillende bronnen, dus bijvoorbeeld een tekst uit Marcus en uit Lucas, zoals in richtlijnen voor exegese Nieuwe Testament is beschreven. De student kiest uiterlijk de derde bijeenkomst de teksten waarvan hij/zij een exegese gaat maken en geeft dit aan de docent door. De student verantwoordt de afbakening en de plaats van de perikoop binnen het geheel van de tekst, maakt een structurele analyse van de tekst, benoemt genre, historische en culturele achtergronden van de tekst, benoemt personen, plaatsen en handelingen, gaat intertekstuele relaties na, benoemt doorwerking van de tekst en geeft een eigen interpretatie.
Het werkstuk wordt beoordeeld op de wijze waarop de methoden voor exegese zijn toegepast. Let ook op correct en verzorgd Nederlands.
Daarnaast schrijft de student een essay van 1500-2000 woorden over een thema dat het Nieuwe Testament betreft, bijvoorbeeld: het Messiasgeheim, de Synoptische kwestie, de structuur van een evangelie.
Zie verder bij beoordelingscriteria.
Bij een onvoldoende beoordeling mag de student één keer met de feed back van de docent de exegese van dezelfde perikopen opnieuw ter beoordeling insturen. Als dit dan weer met een onvoldoende wordt beoordeeld, dienen nieuwe personen gekozen te worden.

Werkcollege

Ba GPW

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba LGL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Opdrachten

De student bereidt steeds de opgegeven pericopen voor.

 • Werkstuk
 • Analyseren
 • Toepassen
 • Feitenkennis

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

 • Fokkelman, F. en W. Weren (red.), (2005), De Bijbel literair. Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties.. Zoetermeer: Meinema, (antiquarisch of via bibliotheek) (aanschaffen)
 • NBV Studiebijbel (2008), De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties. Heerenveen: Jongbloed (aanschaffen)
 • Snoek, H. (2010), Een huis om in te wonen. Uitleg en interpretatie van de Bijbel. Kampen: Kok (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 • Smit J. (2007), Het verhaal van MatteŁs. Zoetermeer Averbode: Meinema Altiora
 • Smit. J (2009), Het verhaal van Lucas. Zoetermeer: Meinema
 • Smit. J (2011), Het verhaal van Marcus. Heereveen: KBS uitgeverij