LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HFBWTP Exegese OT: Tora en Vroege Profeten

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 3
Ba GPW jaar 3

Heilige Schrift

In deze cursus ligt een grote nadruk op een tekstuele invalshoek. Daarbij wordt een afwisseling van vakspecifieke kennis en concrete vaardigheden nagestreefd. Het historisch perspectief van de eerstejaars cursus wordt uitgebouwd naar een vakintern historisch doorzicht. Daarnaast is er aandacht voor diverse manieren van exegetiseren.
De benamingen voor Tora en Vroege Profeten en hun onderlinge verhouding. Verschillende benaderingen van een tekst, theoretische achtergrond en toepassing ervan.

TENTAMINERING:
Paper waarin de stof wordt toegepast.
Nadere informatie hierover wordt in de colleges gegeven.

Per college bereidt de student de opgegeven literatuur voor. Deze wordt door enkele studenten in maximaal 15 minuten gepresenteerd. We spreken in het eerste college af wie wanneer wat doet.

Werkcollege , afgewisseld met hoorcolleges
De deeltijdstudenten worden geacht de stof die in de studiewijzer bij de voltijdbijeenkomsten staat vermeld, zelfstandig te bestuderen. Ook deze literatuur behoort tot de tentamentstof.

Ba GPW

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba LGL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Om tot de cursus te worden toegelaten moeten de studieonderdelen “Teksten lezen” (voltijd) en “Bijbel Inleiding” (deeltijd en voltijd) uit het eerste studiejaar met voldoende resultaten zijn afgesloten.

Voortgangstoets

Zie studiehandleiding

Feedback, geen cijfer

 • Werkstuk
 • Kennistoets
 • Werkstuk
 • Kennistoets
 • Kennis
 • Begrijpen
 • Toepassen
 • Analyseren

cijfer 1-10

15 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

 • NBV Studiebijbel (2008), De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties. Heerenveen: Jongbloed (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur