Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HFSTTG Theologische godsleer en christologie


Luijten, Eric

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 3
Ba GPW jaar 3

Fundamentele en dogmatische theologie

Theologische Godsleer en christologie bouwt voort op de cursus Geloof op zoek naar inzicht en gaat dieper in op twee centrale thema’s uit de christelijke theologie: de christologie, oftewel de theologische vraag naar de identiteit van Jezus van Nazareth, en de triniteit. De twee thema’s hangen nauw met elkaar samen: de cursus benadrukt dat het christelijk geloof in de drie-ene God het direct gevolg is van de belijdenis dat deze Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God.

Zoals op de studiehandleiding staat vermeld, dient de student voorafgaande aan elk college thuis een tekst voorbereid te hebben. Tijdens het college gaan studenten en docent onderling met elkaar in gesprek, op basis van de thuis voorbereide teksten.

Hoorcollege

Ba GPW

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba LGL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Studenten hebben de eerstejaarscursus Geloof op zoek naar inzicht met afgerond

Voortgangstoets

over het eerste blok

halverwege

De toets telt voor 33% mee

 • Kennistoets
 • Evalueren
 • Samenvatten
 • Feitenkennis

cijfer 1-10

10 werkdagen na het schriftelijke deeltentamen

Verplichte literatuur

 • Galvin, J.P. (2011), Classical Christology and Soteriology. Systematic Theology. Roman Catholic Perspectives Minneapolis:, 264-278 (portal)
 • Glorieux, Fr., Chr. Moonen (2006), Triniteit voor 'dummies'. Triniteit een kruis erover? Nieuwe perspectieven op een oeroude christelijke doctrine Antwerpen: Halewijn (portal)
 • Janssens, B. (2012), Jezus is een en al relatie. Een systematisch-theologische beschouwing. Collationes (2012), 333-345 (portal)
 • Janssens, B. (2014), Een 'Godscrisis'. Pleidooi voor een 'theologische' theologie. Communio 39 (2014), 195-209 (portal)
 • Luijten, E. (2008), Jezus de Zoon en de Geest. Communio 33 (2008), 405-414 (portal)
 • Menken, M. (), Jezus en de evangelies. Reactie van een exegeet op J. Ratzingers Jezus van Nazaret. (portal)
 • Quaedvlieg, H. (2011), Twee thema's uit de systematische christologie., 1-28 (portal)
 • Rikhof, H. (), Contouren van de triniteitstheologie. (portal)
 • Schoot, H. (2006), Het dogma van Chalcedon. Over de tweenaturenleer. Over Jezus. Een naam die leven geeft Tielt:, 57-69 (portal)
 • Steen, M. (2001), De unieke en universele betekenis van Jezus Christus. Collationes 31 (2001), 227-248 (portal)
 • Tercic, H. (1997), Hoeksteen en struikelblok. Een christologische schets. Averbode, 5-24 (portal)
 • Tercic, H. (2000), De Triniteit als monotheďstische Godsbelijdenis. Communio 25 (2000) (portal)

Aanbevolen literatuur