LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HFKGKT Kerk- en theologiegeschiedenis: capita


Pater, Jos de

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 3
Ba GPW jaar 3

Patrologie en kerkgeschiedenis

Deze module bestaat uit drie delen:
- De verhouding van het westers christendom tot de Joden en het Jodendom;
- De opvattingen vanuit christendom over arbeid en emancipatie van arbeiders;
- De verhouding van christendom tot wetenschap.

Elk onderwerp komt aan bod via een voorbeeld uit de periode van de vroege kerk, één uit een latere periode en één uit de nieuwste geschiedenis.

Er zal aandacht besteed worden aan bronnen die deel uitmaken van de canon van de bijbel als ook bronnen waaraan gelovigen een hoge mate van gezag hebben ontleend, zoals conciliedocumenten, maar ook apocriefe geschriften en heiligenlevens alsmede afbeeldingen en andere culturele bronnen.

De eerste twee onderwerpen worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. Dit tentamen telt voor 40% mee voor het eindcijfer.
Aan het eind van het college wordt het geheel afgesloten met een paper. De beoordeling van dit paper telt voor 60% mee voor het eindcijfer.

Voor elk college leest de student de bijbehorende tekst(en). Hij heeft een actieve bijdrage in de colleges, waarin hij blijk geeft de stof te hebben doorgenomen en bijpassende problemen of vragen te kunnen benoemen.

Werkcollege

Ba GPW

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba LGL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De cursus uit de propedeuse "Geschiedenis van het christendom" is behaald of een daarmee vergelijkbare inleidende cursus.

n.v.t.

 • Werkstuk
 • Kennistoets
 • Toepassen
 • Begrijpen
 • Kennis
 • Synthetiseren

cijfer 1-10

15 werkdagen

Verplichte literatuur

 • Eugenius IV (kopie 11-0), 1435-01-13- SS Eugenius IV - Sicut Dudum ., http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_1435- (portal)
 • Adalboldus (), Brief van Adalboldus, bisschop van Utrecht aan Paus Silvester 11 (999-1003) . Bron: file:///C:/Users/u861451/Downloads/2075-6025.pdf , kopie 14-10-2016 (portal)
 • Aquino, Thomas (), Whether, besides philosophy, any further doctrine is required? . Summa Theologia, kopie 14-10-2016 (portal)
 • Augustinus, A. (), Contra Judaeos. http://www2.pugetsound.edu/faculty/tinsley/Courses/hum303/AJAugustine.htm , kopie 26-05-2016 (aanschaffen)
 • Augustinus, A. (), De stad Gods. Computerbijbel, blz.84-85, kopie 19-08-2016 (portal)
 • Benedictus XVI (2009), Caritas in Veritate. https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=2254 RKDocumenten (portal)
 • Bonhoeffer, D. (2003), Verzet en Overgave. Baarn: Ten Have, kopie 14-10-2016 (portal)
 • Cassidy, E. (), Wij herinneren ons. https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=263, kopie 19-08-2016 (portal)
 • Concilium Lateranum (), . http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_1215-1215__Concilium_Lateranum_IIII__Documenta_Omnia__EN, 19-08-2016 (portal)
 • Eusebius (), Kerkgeschiedenis., blz. 210-216 (portal)
 • Johannes Paulus II (1981), Laborem Excersens. https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=712 RKDocumenten (portal)
 • Johannes Paulus II (1998), Fides et Ratio. RKDocumenten, kopie 14-10-2016 (portal)
 • Leo XIII (1891), Rerum Novarum. RKDocumenten, https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=651, kopie 11-08-2016 (portal)
 • Luther, M. (), Over de Joden. Computerbijbel, kopie 11-08-2016 (portal)
 • Nicolaas V (), Dum Diversas. Bron: http://unamsanctamcatholicam.blogspot.nl/2011/02/dum-diversas-english-translation.html , kopie 11-08-2016 (portal)
 • Paus Paulus VI (1967), Nostra aetate. Verklaring over de houding van de Kerk ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten. Constituties & decreten van het 2e Vaticaans oecumenisch concilie Amersfoort: Katholiek Archief, 243-248 (portal)
 • Pius XII (1950), Humani Generis. https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=470, kopie 14-10-2016 (portal)
 • Saint JOhn Chrysostomos (kopie 26-0), Adversus Judaeos. https://en.wikipedia.org/wiki/Adversus_Judaeos (portal)
 • Tertullianus (), Adversos Judaeos. https://en.wikisource.org/wiki/Ante-Nicene_Fathers/Volume_III/Apologetic/An_Answer_to_the_Jews/Concl, kopie 26-05-2016 (portal)
 • Willebrands, J. (1985), VERKLARING OVER DE JUISTE PRESENTATIE VAN DE JODEN EN HET JODENDOM IN PREDIKING EN CATECHESE BINNEN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK . Katholieke Raad voor IsraŽl, kopie 19-08-2016 (portal)

Aanbevolen literatuur