Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HFKGPT Patristiek

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 3
Ba GPW jaar 3

Patrologie en kerkgeschiedenis

Naast een (historisch) overzicht van de belangrijkste thema’s en methoden van de patristiek en de denkbeelden van kernfiguren uit het vroege christendom maken we aan de hand van de studie van een aantal geselecteerde thema’s kennis met de veelvormige dynamiek van de ontwikkeling van vroegchristelijke theologie van de eerste vijf eeuwen.

Deze thema’s en ontwikkelingen worden door lezing van (vertaalde) bronteksten tegen de achtergrond van hun periode bestudeerd.

Inhoud en eindtermen van de onderwijsmodule voor voltijd- en deeltijdstudenten zijn gelijk. Hierin worden de geselecteerde thema’s toegelicht en door tekstlezing verder worden uitgediept. Deeltijdstudenten verdiepen zich door gerichte zelfstudie, leesopdrachten ondersteund door richtvragen

Mogelijke thema’s: achtergronden van het vroege christendom, martelaarschap, vorming en pedagogie in het vroege christendom, christelijke stromingen, orthodoxie - heterodoxie, gnostiek, ontstaan van kerkelijk leven, werken van barmhartigheid en diaconie, ontwikkeling en doorwerking van monastiek leven, aspecten van de vroegchristelijke pastorale praktijk.

Deelnameverplichting (werkcollege)

De student bereidt de colleges voor aan de hand van de studiehandleiding (zie portal)

De studiestof omvat vertaalde bronteksten, die met behulp van richtvragen dienen te worden uitgewerkt en aan het begin van het volgende college kort worden besproken.

De voltijdstudenten krijgen deze stof deels in de extra verdiepingscolleges aangeboden en krijgen uitdrukkelijk de gelegenheid vragen te stellen.

Werkcollege Werkcollege waarin verschillende werkvormen worden gehanteerd. Voor voltijdstudenten begeleid lezen van (vertaalde) bronteksten of verdiepende literatuur met hulp van richtvragen. Gelegenheid tot stellen van vragen. Voor deeltijdstudenten zelfstandig lezen van (vertaalde) bronteksten met hulp van richtvragen.
De lees- en verdiepingsteksten worden digitaal op het portal ter beschikking gesteld.
De richtvragen worden aan het begin van ieder college kort besproken

Ba GPW

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba LGL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Kerk en theologie: inleiding. Inleiding Bijbelwetenschappen.

Opdrachten

Lezen van de teksten die horen bij de voorbereiding van het college. Het maken van de opdrachten.
Een en ander zal worden aangegeven in de studiehandleiding.

wekelijks bespreken richtvragen leesopdracht

Bij onvoldoende inbreng geen deelname aan eindtoets

 • Werkstuk
 • Kennistoets
 • Presentatie
 • Synthetiseren
 • Analyseren
 • Toepassen
 • Samenvatten
 • Feitenkennis
 • Reflecteren
 • Rapporteren
 • Ordenen
 • Evalueren

cijfer 1-10

10 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

 • Artikelen en teksten op portal (), . (portal)
 • Schelkens, K. Van Geest, P., Van Gennip, J. (2018), Het katholicisme in Europa, een geschiedenis. Amsterdam: Boom (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur