Logo

Studiegids FHTL

2200LOSWMO Methoden van onderzoek


Maes, Marieke

2 ec

voltijd: 14 cu (7 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW jaar 1
Ma GPW/2 jaar 1

Menswetenschappen

In deze module ontwerpen we een onderzoek. Daarbij gaan we in op de volgende onderwerpen of vragen: Wat verstaat men onder praktijkgericht onderzoek met theologisch of levensbeschouwelijke relevantie? Hoe ontwikkel ik een onderzoeksvraag? Wat betekent een doelstelling? Hoe bepaal ik een doelstelling? Hoe kies ik passende methoden? De student sluit met haar/zijn onderzoek aan bij de kenniskring.

College 1 Inleiding Probleemstelling Projectontwerp: college 2 doelstelling en onderzoeksmodel; college 3: vraagstelling en begripsbepaling; college 4: onderzoeksstrategieën en onderzoeksmateriaal; college 5 onderzoeksplanning. college 6 conceptueel model.
College 7 de onderzoeksdata en dan?

De student ontwerpt in deze module het onderzoek dat zij/hij gaat uitvoeren. Daartoe levert hij/zij bij zijn/haar onderzoeksbegeleider per keer in: het projectkader van zijn/haar onderzoek. De doelstelling, vraagstelling, de werkwijze, literatuurlijst en de tijdplanning. Het door de commissie onderzoek goedgekeurde onderzoeksontwerp geldt tegelijk als afronding van deze module.
Als de student er niet in slaagt gedurende de uitvoering van de module een vraagstelling te ontwikkelen op grond waarvan het onderzoek kan worden uitgevoerd, dan zal de onderzoekscommissie een onderzoeksthema en onderzoeksvraag verschaffen. Zo kan de student in het laatste jaar van de MA zich concentreren op het uitvoeren van het onderzoek.

Werkcollege De student levert per les een onderdeel van het onderzoeksontwerp in en krijgt in de les feedback van docent en medestudenten.

 • De student heeft kennis van voor het doen van onderzoek belangrijke begrippen als: doelstelling, vraagstelling, projectkader, methode, interview, enquête. De student weet hoe hij/zij in kaart brengt wat er al over het door hem/haar gekozen onderwerp gezegd is.

Ma GPW/2

 • 2.4 Theologie als ambacht
  - kennis van de theologische disciplines
  - zicht op het eigene van hbo-theologie, met name op de toepasbaarheid van theologische inhouden in de beroepspraktijk
  -kennis en elementaire beheersing van methoden van kwalitatief en kwantitatief (theologisch) onderzoek
  - ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en een onderzoeksattitude die past bij de professionele beroepspraktijk van de hbo-theoloog en het niveau van beroepsmatig handelen dat van hem of haar wordt verwacht.

Ma GPW

 • 2.4 Theologie als ambacht
  - kennis van de theologische disciplines
  - zicht op het eigene van hbo-theologie, met name op de toepasbaarheid van theologische inhouden in de beroepspraktijk
  -kennis en elementaire beheersing van methoden van kwalitatief en kwantitatief (theologisch) onderzoek
  - ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en een onderzoeksattitude die past bij de professionele beroepspraktijk van de hbo-theoloog en het niveau van beroepsmatig handelen dat van hem of haar wordt verwacht.
 • De student kan de verschillende onderdelen van een onderzoeksontwerp toepassen en een uitvoerbaar onderzoek ontwerpen. De student is op de hoogte van ethische implicaties van het doen van onderzoek.

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

In dit college leer je werken met de belangrijke begrippen in het ontwerpen van een onderzoek.

 • Toepassen

Verplichte literatuur

 • Baarda, De Goede en Teunissen (2005), Basisboek Kwalitatief Onderzoek. Groningen/Houten: Wolters Noordhof (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 • Dillen, A en Gärtner, S (2015), Praktische theologie. Tielt: Lannoo
 • Verschuren, Piet, Hand Doorewaard (2007), Het ontwerpen van een onderzoek. Den Haag: Lemma