Logo

Studiegids FHTL

2200LLSWLT Leiderschap en teamvorming


Milder, Marieke

2 ec

voltijd: 12 cu (6 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW jaar 1
Ma GPW/2 jaar 1

Beroepsvoorbereiding

In de stagepraktijk - in onderwijs of pastoraat/geestelijke verzorging - opgedane ervaringen vormen het uitgangspunt van het leerproces.
Met behulp literatuur en trainingselementen wordt de handelingsbekwaamheid verder uitgebreid.
De groep zelf zal ook oefenplaats zijn.

De student brengt stage-ervaringen of andere relevante werkervaringen in met betrekking tot leiderschap en teamvorming.
De student verdiept zich in aangereikte verdiepende literatuur.De student maakt de opdrachten die horen bij de voorbereiding van de colleges.De student maakt een eindopdracht om de stof verder te verwerken.

Werkcollege

Ma GPW/2

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma GPW

  Geen kennisbasis gevonden.
 • De student kent vormen van leiderschap en processen van teamvorming zoals ze in de pastorale en onderwijs praktijk voorkomen, en evalueert deze kritisch.
 • De student hanteert diverse vaardigheden en houdingen om in een team te kunnen functioneren.
 • PROGRAMMA DOELEN
 • De student beschrijft haar/zijn beginsituatie ten aanzien van enkele aspecten van het werken in teamverband door professionals (al of niet samen met vrijwilligsters.
 • De student benoemt verschillende leiderschapsstijlen (waaronder de voorkeursstijl van zichzelf), weet die te hanteren en kent de effecten ervan op de individuen en groepen waarmee zij/hij werkt.
 • De student omschrijft hoe zij/hij zich verhoudt tot het verschijnsel teamvorming in zijn verschillende aspecten en past deze in diagnostische zin toe op de eigen praktijk.
 • De student is zich bewust van en hanteert de spanningsvolle verhouding tussen vrijwilligsters en professionals en noemt de belangrijkste voorwaarden voor een goede samenwerking tussen beiden.
 • De student is zich bewust van haar of zijn rol, profiel en leiderschapsstijl en de daarbij horende effecten en past die wetenschap toe.
 • De student beschikt over positieve zelfkennis en hanteert vaardigheden om effectief leiding te geven en leiding te ontvangen.
 • De student is op de hoogte van de situatie met betrekking tot samenwerking in onderwijs en pastoraat en weet sturing te geven aan processen van samenwerking.

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De student beschikt over stage-ervaringen minimaal op startbekwaamniveau.

1-10

 • Werkstuk
 • Onthouden
 • Toepassen
 • Evalueren

15 werkdagen na afloop van de tentamenperiode

Verplichte literatuur

 • (), . (aanschaffen)
 • Ark, Jodien van & Roest, Henk de (), De weg van de groep (dit boek is ook verplicht voor college íleiderschap en teamvorming’). 2004 Meinema Zoetermeer (aanschaffen)
 • Covey, S (2000), De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Amsterdam/Antwerpen: Contact, 127-160 (portal)
 • J.P van Oudenhoven (), Sociale vaardigheden voor leidinggevenden. 1999/2006, Coutinho Bussum, 71-79 (portal)
 • Ofman, Daniel D (1992/2010), Bezieling en kwaliteit in organisaties. Utrecht: (portal)
 • Schlatmann, Titus en Rob van waarde (2012), Zo wordt het spel gespeeld. Over empowerment en gemeenschap - een praktijkonderzoek. Ootmarsum: Van der Ros Communicatie (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 • Nieuwenhuis, Yvonne (2012), Benedictijns leiderschap. De regel van Benedictus als inspiratiebron.. Utrecht:
 • Remmerswaal, J (2013/2017), Handboek groepsdynamica. Amsterdam: Boom, 11e herziene druk
 • Saane, Joke van (2012), Geloofwaardig leiderschap. Zoetermeer:
 • Vermeulen, Frits (1998), Patronen van pastoraal leiderschap. Baarn: