Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

2200LIPRLO Leerplanontwikkeling theorie en praktijk


Pater, Jos de

3 ec

voltijd: 30 cu (15 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma LGL/3 jaar 2
Ma LGL/2 jaar 2

Practica

De module leerplanontwikkeling is er op gericht om een school leerplan voor het vak GL op te zetten of aan de te passen aan de eisen en wensen van de tijd. Inzichten ten aanzien van de wereldreligies en de interlevensbeschouwelijke dialoog als ook de gekozen (godsdienst-)pedagogische en vakdidactische uitgangspunten worden verwerkt in het leerplan. De student verantwoordt de gemaakte keuzes op deze gebieden.
De student maakt een leerplan op basis van een thema uit het onderdeel "godsdiensten in het V.O." uit de bachelor of een ander onderdeel in oveerleg met de docent.De student laat zien de uitgangspunten van een goed leerplan toe te kunnen passen in een eigen lessenserie, die binnen de leerlijn van het vak op de eigen c.q. stageschool past.

De deelnemers dienen alle bijeenkomsten bij te wonen en in het kader van het college verstrekte opdrachten uit te voeren.

Practicum Practicum. In dit practicum wordt door de student een leerplan in gedeelten uitgewerkt en door hem of haar ter voorbereiding toegestuurd aan de andere deelnemers aan het practicum. De bespreking en begeleiding hebben plaats tijdens de bijeenkomsten van de practicumgroep.

 • Theorie over leerplan, toepassing van de kennisbasis binnen een leerplan en toepassing van (godsdienst-)pedagogische concepten en vakdidactische eisen.

Ma LGL/3

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma LGL/2

  Geen kennisbasis gevonden.
 • Studenten verwoorden hun doelopvatting van het vak godsdienst/levensbeschouwing:
 • − Zij ontwerpen een eigen leerplan .
 • − Zij maken een verantwoorde keuze voor diverse wetenschappen als fundament voor hun leerplan.
 • - Zij verantwoorden hun keuze op (godsdienst-) pedagogisch en vakdidactisch gebied.
 • − Zij maken een beargumenteerde keuze voor de leerling, de wetenschap of de maatschappij als primair uitgangspunt.
 • − Zij verantwoorden de inhouden van hun leerplan en relateren aan ontwikkelingspsychologische gegevens.
 • − Zij onderbouwen de wijze waarop zij de inhouden structureren.
 • − Zij voorzien de door hen gekozen thema’s van globaal begin- en eindgedrag.
 • − Zij geven aan de hand van een zelf ontworpen of bijgestelde lessenserie een exemplarische uitwerking van het thema uit "godsdiensten in het V.O." of een ander thema (in overleg met de docent) .
 • − Zij geven aan op welke gebieden met andere vakken samengewerkt kan worden.
 • − Zij bespreken dit leerplan met vakgenoten op de stageschool om van daaruit tot verbeteringen komen.

Ma LGL/3

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma LGL/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

 • Overall toets
 • Toepassen
 • Synthetiseren
 • Evalueren

15 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur