Logo

Studiegids FHTL

2200LVKKTI Themacollege 1: Orthodoxie en secularisatie


Maes, Marieke

4 ec

voltijd: 10 cu (5 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW jaar 2
Ma GPW/2 jaar 1

interdisciplinair

In de eerste reeks themacolleges van de master ontwikkelt de masterstudent zich tot vakspecialist, dat wil zeggen tot iemand die verbinding legt tussen de inzichten van empirische wetenschappen, als sociale - en religiewetenschappen, en die van wetenschappen als filosofie, bijbelwetenschappen, (systematische) theologie en kerkgeschiedenis.

In themacollege Introductie staat de reflectie op betekenis van de theologie, van religie in het algemeen en van het christendom in het bijzonder in de hedendaagse, in levensbeschouwelijk opzicht pluralistische, samenleving centraal.

Het college begint met 5 bijeenkomsten rond het boek A Secular Age van de Canadese filosoof Charles Taylor, over de historische ontwikkelingen die hebben geleid tot de moderniteit en secularisatie. Taylor geeft een minutieus overzicht van de wijze waarop onze zoekontwerpen en interpretatiekaders in de loop van de eeuwen veranderd zijn. Hij laat daarbij zien uit welke bronnen men putte om antwoorden te vinden op vragen naar de betekenis van ons eigen leven binnen de geschiedenis en onderstreept de psychologische en theologische werking van de verschillende antwoorden, die daarop gegeven worden. Centraal staat daarbij de verwarring, die in onze seculiere tijd bestaat, door het gegeven dat alle gegeven antwoorden nog steeds voorhanden zijn, terwijl het moderne subject nauwelijks iets in handen lijkt te hebben om daar uit te kiezen en om uit te maken wat voor haar/hem en voor de samenleving als waarheid geldt. De brede blik op de veranderde zoekontwerpen die in A Secular Age gegeven worden en de diverse methodieken lijkt een goed uitgangspunt om te reflecteren op de huidige samenleving en onze eigen levensbeschouwelijke positie daarin. Het gaat hierbij om een hermeneutische benadering. Deze benadering is niet alleen theoretisch, zij is steeds gericht op de wijze waarop het subject in dit proces zijn/haar keuzes maakt.
Aan de orde komen: de betekenis van religie vandaag, dominante mensvisies en vragen die deze mensvisies oproepen voor de ethiek.

Van studenten wordt niet alleen verwacht dat zij de lesstof actief en voorafgaand aan de collegebijeenkomsten bestuderen, maar ook dat zij de lesstof in de colleges beurtelings presenteren. Daarnaast worden zij beoordeeld op hun vermogen de lesstof te verbinden met kunst, cultuur en actualiteit.
Bijeenkomst 1 6-12 Inleiding 41-67
Bijeenkomst 2 13-12 71-116
Bijeenkomst 3 20-12 339-373
Bijeenkomst 4 10-1 728-776
Bijeenkomst 5 17-1 949-1010


Ter afsluiting schrijft de student een essay van 4000 woorden over de één van de volgende onderwerpen:
- Orthodoxie vandaag
- Betekenis van religie in de hedendaagse samenleving
- Mogelijkheden en gevaren van religie
- Omgaan met verschillende religies in de samenleving
- God in de moderne tijd
- Openbaring en secularisatie
- Getuigen van geloof in een geseculariseerde samenleving.


Of, in overleg, een onderwerp naar eigen keuze dat met de thematiek te maken heeft.

De student begint het essay met een duidelijke vraagstelling en licht toe hoe die vraagstelling aangepakt gaat worden. Bij het schrijven van het essay wordt naast de behandelde stof van Taylor tenminste één andere bron gebruikt. Voor suggesties zie Aanbevolen literatuur. Aanbevolen wordt om vraagstelling en opzet van essay ter goedkeuring aan de docent te sturen.
Dit essay dient ingeleverd te zijn op 24 april 2018.

Werkcollege Het college zal steeds begonnen worden met een inleiding door de docent, waarna de student de stof aan de hand van stellingen presenteert in 30 minuten. In deze stellingen wordt de bestudeerde stof weergegeven. Zo mogelijk worden er ook een of meer kritische stellingen toegevoegd. Na de presentatie gaan we met elkaar in gesprek over de stof.

 • Het doel van deze MA colleges is studenten vanuit de christelijke traditie om te leren gaan met vragen die vanuit de moderne samenleving op hen af komen. De themacolleges zullen in jaar 2 een inhoudelijke bijdrage leveren aan de reflectie over theologie, Christendom en diversiteit in de hedendaagse samenleving, met het oog op de toekomst van de beroepen waarvoor wij opleiden en de ontwikkeling daarin van de identiteit van de student.

Ma GPW

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma GPW/2

  Geen kennisbasis gevonden.
 • De student benoemt in de hedendaagse cultuur en samenleving de problemen en zoekontwerpen van zin en relateert deze aan het verhaal van Taylor.
 • De student brengt zijn eigen levensbeschouwelijke positie in gesprek en geeft daarvoor redenen met behulp van de ordening van Taylor.
 • De student gaat met anderen in gesprek over levensbeschouwing en diversiteit.

Ma GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Kennis van de geschiedenis van de filosofie en kerkgeschiedenis wordt verondersteld.

Opdrachten

1-10

 • Essay
 • Presentatie
 • Essay
 • Presentatie
 • Analyseren
 • Synthetiseren (oud)

Verplichte literatuur

 • Taylor, Charles (2009), Een seculiere tijd. Rotterdam: Lemniscaat (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 • Butler J, Habermas J, Taylor Ch, West C. (2014), Kracht van religie in de openbare sfeer. Kalmthout: Pelckmans Klement
 • Gauchet M (2006), Religie in de democratie. Amsterdam: SUN