Logo

Studiegids FHTL

2200LVKKTM Themacollege 2: Schuld en verzoening

6 ec

voltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)
deeltijd: 0 cu (0 bijeenkomsten)

Ma GPW jaar 2
Ma GPW/2 jaar 1

interdisciplinair

In de twee themacolleges van de master ontwikkelt de masterstudent zich tot vakspecialist, dat wil zeggen iemand die verbinding legt tussen de inzichten van empirische wetenschappen, als sociale - en religiewetenschappen, en die van wetenschappen als filosofie, bijbelwetenschappen, (systematische) theologie en kerkgeschiedenis. Centraal daarin staat de hermeneutische competentie, dat wil zeggen de competentie om leven en traditie in het licht van elkaar uit te kunnen leggen en daarop methodisch te kunnen reflecteren, als ook op de vooronderstellingen daarvan.

In themacollege Introductie staat de reflectie op de theologie, christendom in de hedendaagse in levensbeschouwelijk opzicht pluralistische samenleving centraal.

Het college begint met 5 bijeenkomsten rond het boek A Secular Age van de Canadese filosoof Charles Taylor, over de historische ontwikkelingen die hebben geleid tot de moderniteit en secularisatie.

In deze tweede reeks van 10 bijeenkomsten worden in zogenaamde masterclasses door verschillende docenten vanuit verschillende disciplines een drietal existentiële zoekontwerpen uit de christelijke en andere tradities gethematiseerd vanuit de vraag hoe deze in de hedendaagse cultuur resoneren.

De module heeft een docent die verantwoordelijk is voor de 10 bijeenkomsten als geheel. Deze leidt het college in en is samen met de docent van het eerste deel van themacollege I verantwoordelijk voor de toetsing. Hij of zij leidt bovendien de drie zoekontwerpen in, waarna per zoekontwerp twee andere docenten ieder vanuit hun eigen discipline een masterclass verzorgt over het thema van het zoekontwerp. Opzet van deze masterclasses is dat een of twee studenten het onderwerp voorbereiden en dat de docent die de masterclass verzorgt hen van commentaar voorziet.

Van studenten wordt niet alleen verwacht dat zij de lesstof actief en voorafgaand aan de collegebijeenkomsten bestuderen, maar ook dat zij presentaties verzorgen in de masterclasses.

Werkcollege

 • de student benoemt existentiële zoekontwerpen uit de christelijke traditie en andere tradities en verwoordt hoe deze in de hedendaagse cultuur resoneren.

Ma GPW

  Geen kennisbasis gevonden.

Ma GPW/2

  Geen kennisbasis gevonden.
 • de student reflecteert ethisch, esthetisch, en religieus op zoekontwerpen uit de christelijke traditie en andere tradities.
 • De student maakt een levensbeschouwelijk thema of zoekontwerp toegankelijk voor anderen door relevante bronnen te bestuderen en deze zo te presenteren dat er ruimte ontstaat voor een levensbeschouwelijk gesprek

Ma GPW

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ma GPW/2

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Opdrachten

 • Presentatie
 • Werkstuk

Verplichte literatuur

 • Dillen, A. (2001), Vergeving of exonoratie? Kritische kanttekeningen vanuit en bij de theorie van Ivan Boszormenyi-Nagy. Tijdschrift voor Theologie 41 (2001), 61-84 (portal)
 • Lascaris, A. (1999), Kan God vergeven als het slachtoffer niet vergeeft?. Tijdschrift voor Theologie 39 I (1999), 48-68 (portal)
 • Luijten, Eric (2013), De Heilige Geest in de theologie van boete en verzoening na het 2e Vaticaans concilie. Sta op en loop. Geloven in vergeving Antwerpen: Halewijn, 19-31 (portal)
 • Thomas van Aquino (1955-57), De poenitentia. Summa contra Gentiles IV c.72 New York: Hanover House (portal)

Aanbevolen literatuur