LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PKGGCH Geschiedenis van het christendom


Pater, Jos de

5 ec

voltijd: 44 cu (22 bijeenkomsten)
deeltijd: 26 cu (13 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 1
Ba DRL jaar 1

Patrologie en kerkgeschiedenis

Deze cursus geeft informatie over het ontstaan en de geschiedenis van het christendom in de laatste 20 eeuwen. Na de beginperiode van het christendom zal de nadruk liggen op de ontwikkeling van het christendom in Zuid- en West-Europa. De ontwikkeling van het orthodoxe christendom, het oosters christendom en de ontwikkelingen in Zuid- en Noord-Amerika komen maar zeer beperkt aan bod.
De cursus bestaat uit 13 colleges voor voltijd- en deeltijdstudenten samen en 5 bijeenkomsten voor alleen voltijd. Daarnaast zijn er een aantal bijeenkomsten in het kader van "theologische encyclopedie Geschiedenis van het Christendom" ook voor alleen voltijdstudenten. Deze laatste colleges worden meestal in samenwerking met een collega van een ander vak gegeven.

N.B. De toets wordt in twee delen afgenomen 1e deel halverwege de collegereeks, 2e deel aan het eind van de collegereeks in de tentamenweek.

Nadere inhoudelijke informatie over deze cursus staat in de studiehandleiding. (zie portal)

De student wordt geadviseerd de onderdelen van het handboek vooraf te lezen, opdat vragen over de stof ter toelichting of verduidelijking tijdens het college behandeld kunnen worden.

Hoorcollege

 • Zij hebben kennis van de geschiedenis van het christendom in grote lijnen (feitenkennis). Zij kennen diverse hoofdpersonen en situaties en kunnen die in hun historische context plaatsen en hun betekenis duiden (toepassen). (45%)
 • Zij geven de historische gebeurtenissen in duidelijke, korte bewoordingen weer zodat de rode draad zichtbaar wordt. (samenvatten) (20%)
 • Studenten passen de kennis over geschiedschrijving toe op het handboek en onderwerpen eruit. (5%)
 • Zij zijn in staat het verworven inzicht over de behandelde onderwerpen helder, overzichtelijk en correct weer te geven. (15%)
 • Zij kunnen desgevraagd een historisch standpunt innemen, historische vragen stellen en bronnengebruik kritisch bevragen. (5%)
 • Zij kunnen informatie uit diverse bronnen integreren dan wel onderscheiden (analyse). Vermogen om verschillende gebeurtenissen uit verleden en/of heden verantwoord met elkaar te verbinden (ordenen). (10%)

Ba DRL

 • 1.1 Kennis van en inzicht in religie in de diverse wetenschappelijke benaderingen en culturele contexten; zoals Bijbelwetenschappen en systematische theologie, en vakken als godsdienstwijsbegeerte, religiegeschiedenis en godsdienstsociologie.
 • 2.2 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van christendom.
 • 6.1 Kennis van en inzicht in zowel de historische als de actuele kerkelijke kaart in Nederland.
 • 6.3 Kennis van en inzicht in de geschiedenis van het christendom. Kennis van methoden van geschiedwetenschap en periodisering.
 • 6.4 Verhouding tot religieuze antieke cultussen als Isis, Zarathustra, Griekse en Romeinse Goden. Verhouding tot Jodendom en islam. Verhouding tot religies en culturen in gebieden waar het christendom zich verspreidde als de nieuwe godsdienst.

Ba GB

 • 3.4 Geschiedenis van de eigen traditie in context
  - hoofdlijnen van de geschiedenis van de eigen traditie en de hoofdstromingen daarin
  - hoofdlijnen van de Vroege Kerk, het grote schisma, Reformatie en Katholieke Reformatie, Moderne Tijd
  - kennis van kerkorde en regelgevingen in eigen traditie
  - kennis van religieuze ontwikkelingen in verleden en heden in religie en maatschappij; Ontwikkelingen in de samenleving op het terrein van zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwing (new age, atheisme, ietsisme, humanisme, individualisering, subjectivering, emancipatie, verzuiling en ontzuiling, pluraliteit en secularisatie).
 • 5.2 Kunst en cultuur
  - kennis van doorwerking religieuze tradities in kunst en cultuur in heden en verleden
 

Ba DRL

 • 3.2 Vakinhoudelijk bekwaam wil zeggen dat de leraar de inhoud van zijn onderwijs beheerst. Hij ’staat boven’ de
  leerstof en kan die zo samenstellen, kiezen en/of bewerken dat zijn leerlingen die kunnen leren. De leraar kan
  vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden leggen met het dagelijks leven, met werk en met wetenschap
  en bijdragen aan de algemene vorming van zijn leerlingen. Hij houdt zijn vakkennis en -kunde actueel. Om
  vakinhoudelijk bekwaam te zijn moet de leraar ten minste het volgende in algemene termen weten en kunnen.
 • 3.2.1 De leraar beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent
  de theoretische en praktische achtergronden van zijn vak. Hij kan de leerstof op een begrijpelijke en
  aansprekende manier samenstellen, uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet worden. In de
  context van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit in dat de beheersing van de leerstof ook gericht is op
  de beroepspraktijk en de verbinding van de theorie aan de (beroeps-)praktijk.
 • 3.2.4 De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de leerstof voor dat deel van het curriculum waarin
  hij werkt, namelijk één of meer van de verschillende leerwegen van het vmbo, het praktijkonderwijs, de
  onderbouw havo/vwo of de verschillende typen en niveaus van de educatie en het beroepsonderwijs.

Ba GB

 • A.1 Het vermogen om enerzijds de bronnen van een specifieke religieuze gemeenschap en/of organisatie en/of de eigen spiritualiteit en anderzijds de mens in zijn huidige context in hun onderlinge betekenisvolle samenhang te verhelderen en te verbinden en op basis daarvan passend te handelen.
 • A.1.a Legt op methodische wijze verbanden (theoretische en praktische) tussen een specifieke religieuze tradi-tie en de actuele situatie.
 • A.1.c Duidt maatschappelijke en culturele processen in het licht van een specifieke religieuze traditie.

 • Kennistoets
 • Kennis
 • Begrijpen
 • Toepassen
 • Analyseren

cijfer 1-10

15 werkdagen na inlevering

Verplichte literatuur

 • Schelkens, K; e.a. (2018), Het Katholicisme in Europa. Een geschiedenis.. Amsterdam: Boom (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur