LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PRSTICT Inleiding christelijke theologie


Luijten, Eric

5 ec

voltijd: 44 cu (22 bijeenkomsten)
deeltijd: 26 cu (13 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 1
Ba DRL jaar 1

Fundamentele en dogmatische theologie

De cursus biedt een inleiding in de (katholiek) christelijke theologie en leert studenten op een ordelijke manier na te denken over theologische thema’s. De cursus kent vier aandachtsvelden:

(1) de cursus biedt een overzicht van de grote vraagstukken uit het christelijke geloof (dogmatische theologie);
(2) de cursus gaat in op de zogenaamde ’voorvragen’ van de theologie: waarop is het christelijk geloof gebaseerd: hoe weten we van de inhoud van het christelijk geloof (fundamentele theologie);
(3) de cursus maakt de studenten gevoelig voor de vreemdheid van het object van de christelijke theologie: ’God’;
(4) de cursus reflecteert op het onderscheid tussen theologie en religiewetenschappen, en gaat in op enkele verschillen tussen christelijke geloof en andere godsdiensten, religies en levensbeschouwingen

Theologische encyclopedie
Aan dit college zijn bijeenkomsten Theologische Encyclopedie verbonden

Studenten lezen van te voren de in de studiehandleiding opgegeven hoofdstukken van het boek van Sesboüé en doen in de les actief mee door vragen in te brengen en op vragen van de docent in te gaan. Zij gaan op respectvolle wijzeen zonder elkaar te veroordelen met elkaar en met de docent in gesprek over de lesstof.

Hoorcollege

 • Je definieert theologie en benoemt de overeenkomsten en verschillen tussen theologie en religiewetenschappen (5%)
 • Je benoemt de grote thema's uit de christelijke theologie zoals godsbeelden, schepping, openbaring, kwaad, menswording, verlossing, triniteit, kerk, sacramenten en eschatologie (50%)
 • Je legt uit hoe openbaring en ervaring en hoe schrift en traditie zich tot elkaar verhouden (10%)
 • Je legt uit hoe de christelijke theologie reflecteert op Triniteit, kerk, sacramenten en eschatologie (25%)
 • Je leest met gebruikmaking van de theologische concepten uit de lesstof van het college een aantal klassieke theologische teksten (5%)
 • Je ordent de centrale geloofsgeheimen en brengt deze met elkaar in verbinding (5%)

Ba DRL

 • 1.1 Kennis van en inzicht in religie in de diverse wetenschappelijke benaderingen en culturele contexten; zoals Bijbelwetenschappen en systematische theologie, en vakken als godsdienstwijsbegeerte, religiegeschiedenis en godsdienstsociologie.
 • 3.1 Kennis van, inzicht in en toepassen van de hermeneutische theorieën op zowel schriftelijke teksten als andere (kunst-)uitingen.
 • 6.2 Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de concepten uit de christelijke traditie.

Ba GB

 • 2.4 Theologie als ambacht
  - kennis van de theologische disciplines
  - zicht op het eigene van hbo-theologie, met name op de toepasbaarheid van theologische inhouden in de beroepspraktijk
  -kennis en elementaire beheersing van methoden van kwalitatief en kwantitatief (theologisch) onderzoek
  - ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en een onderzoeksattitude die past bij de professionele beroepspraktijk van de hbo-theoloog en het niveau van beroepsmatig handelen dat van hem of haar wordt verwacht.
 • 3.1 Kennis van bronteksten van de eigen traditie
  - inleidingsvragen
  - theologie O.T en N.T. c.q. kerkelijke traditie, Koran et cetera,
  - basiskennis van inhoud en genres (o.a. poëzie, profetie, apocalyptiek)
 • 4.1 Geloofsleer
  - concepten uit de systematische theologie, ontstaan, inhoud, doorwerking .
  - stromingen in de theologie van de twintigste en eenentwintigste eeuw aan de hand van enkele belangrijke theologen
  - kennis van de geschiedenis en de actualiteit van oecumenische beweging en dialoog
  - zicht op de specifieke verhouding van Kerk en Jodendom door de eeuwen heen en in de actualiteit
 

Ba DRL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

n.v.t.

 • Kennistoets
 • Kennis
 • Begrijpen
 • Toepassen

cijfer 1-10

10 werkdagen

Verplichte literatuur

 • Catharina van Siena (2008), De dialoog of Boek van de goddelijke leer. Bronnenboek Christendom Tielt: Lannoo, 106-108 (portal)
 • G.K. Chesterton (1908), VIII The Romance of Orthodoxy. Orthodoxy (portal)
 • Paus Paulus VI (1967), Nostra aetate. Verklaring over de houding van de Kerk ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten. Constituties & decreten van het 2e Vaticaans oecumenisch concilie Amersfoort: Katholiek Archief, 243-248 (portal)
 • Sesboüé, B. (2001), Ik geloof. Een uitnodiging voor de 21ste eeuw. (via docent)

Aanbevolen literatuur