Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HWBGFI Geschiedenis van de filosofie

3 ec

voltijd: 24 cu (12 bijeenkomsten)
deeltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)

Ba Gb jaar 2
Ba Drl jaar 2

Wijsbegeerte

In deze module maken we een reis door de filosofie vanaf de oudheid tot nu. Aan de orde komen: het begin van de filosofie, het samenkomen van filosofie en geloof in de Middeleeuwen, het nieuwe begin van de Renaissance, de vraagstelling van de Verlichting, filosofie vandaag.

De student leest van te voren de opgegeven teksten. Zie verder studiehandleiding.

Hoorcollege

 • Studenten benoemen de vragen waar de behandelde filosofen over hebben nagedacht.
 • Studenten lezen een tekst en verwoorden de inhoud adequaat.

Ba Gb

 • 3.1 Kennis van bronteksten van de eigen traditie
  - inleidingsvragen
  - theologie O.T en N.T. c.q. kerkelijke traditie, Koran et cetera,
  - basiskennis van inhoud en genres (o.a. poëzie, profetie, apocalyptiek)
 • 3.4 Geschiedenis van de eigen traditie in context
  - hoofdlijnen van de geschiedenis van de eigen traditie en de hoofdstromingen daarin
  - hoofdlijnen van de Vroege Kerk, het grote schisma, Reformatie en Katholieke Reformatie, Moderne Tijd
  - kennis van kerkorde en regelgevingen in eigen traditie
  - kennis van religieuze ontwikkelingen in verleden en heden in religie en maatschappij; Ontwikkelingen in de samenleving op het terrein van zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwing (new age, atheisme, ietsisme, humanisme, individualisering, subjectivering, emancipatie, verzuiling en ontzuiling, pluraliteit en secularisatie).
 • 4.3 Ethiek
  - levensbeschouwelijke ethiek - wijsgerige ethiek
  - verbinding en grenzen geloof en ethiek, zorgethiek.
  - beroepsethiek: pastoraat en macht, gender, beroepscode
 • 5.1 Hermeneutiek
  - kennis van hermeneutische theorieën en methoden, taaltheorie
  - inzicht in de methodiek van het leggen van verbanden tussen de religieuze traditie en de actuele situatie
 • 5.2 Kunst en cultuur
  - kennis van doorwerking religieuze tradities in kunst en cultuur in heden en verleden

Ba Drl

  Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba Gb

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba Drl

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

 • Kennistoets
 • Analyseren
 • Synthetiseren
 • Reflecteren

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

 • Bor J. (red.) (2003 of la), 25 Eeuwen Westerse Filosofie. Amsterdam: Boom (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur