LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HWBHER Hermeneutiek

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 3
Ba GB jaar 2
Ba DRL jaar 3
Ba DRL jaar 2

Wijsbegeerte

Doelstelling: De student formuleert de betekenis van de hermeneutiek voor de beroepen waarvoor wordt opgeleid.
de student formuleert de ontwikkelingen binnen de filosofische hermeneutiek.
De student formuleert de methoden van hermeneutiek.
De student past hermeneutische methoden toe in de presentatie van een modern kunstwerk.
Onderwerpen
1 Wat is hermeneutiek? Spreken en schrijven.
2 Bericht en medium: fixatie (88-92) Bericht en luisteraar (92-95)
3 Bericht en verwijzing (95-99)
4 Een pleidooi voor schrift (99-106)
5 Wat is een tekst? (107-112)
6 Verklaren of begrijpen (112-122)
7 Naar een nieuw interpretatiebegrip (122-130)
8 Toepassing: film.

Voor voltijd de positie van Bultmann en Gadamer

De student leest vooraf het opgegeven gedeelte van de tekst en stelt daarbij minstens een reflectieve vraag, dat wil zeggen een vraag waaruit blijkt dat over de inhoud en betekenis van de tekst is nagedacht.
Daarnaast presenteert de student één keer een kunstwerk uit twintigste of eenentwintigste eeuw. Hiervoor kunnen dienen: beeldende kunst, bijvoorbeeld een installatie of film. Voorwaarde is dat het een kunstuiting is die vragen oproept en om een proces van toe-eigening vraagt. De presentatie gebeurt op zodanige manier dat hij/zij laat zien hoe het proces van toe-eigening of interpretatie is verlopen. Dus: de student vertelt waarom voor het bepaalde kunstwerk of tekst is gekozen, wat er te zien en/ of horen is, welke vragen het kunstwerk oproept. De student doet in de presentatie ook verslag van wat is gedaan om toegang te krijgen tot dit kunstwerk. En tenslotte wat het kunstwerk degene die het presenteert vertelt of duidelijk maakt.
Daarnaast houdt de student een logboek bij van de colleges waarin 1. datgene wat aan de orde is geweest weergegeven wordt en 2. de eigen reflectie daarop. Dit logboek dient als basis voor het werkstuk dat ter afsluiting van de module dient te worden ingeleverd. (Via Ephorus. deeltijd 4000 en voltijd 5000 woorden)
In het werkstuk wordt de behandelde problematiek van het college helder per les weergegeven, de eigen wijsgerige reflectie op de hermeneutische vraagstelling die aan de orde is geweest en de eigen reflectie op de presentaties.

Werkcollege

Ba GB

    Geen kennisbasis gevonden.

Ba DRL

    Geen kennisbasis gevonden.
 

Ba GB

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba DRL

    Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

  • Paul Ricoeur (1991), 'Spreken en schrijven' en 'Wat is een tekst?. Tekst en betekenis Baarn: AMBO, 87-130 (portal)

Aanbevolen literatuur

  • Stoker, W, B. Vedder, H.M. Vroon (1995), De schriften verstaan. Zoetermeer: Meinema