LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HBWNTE Nieuwe Testament

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 3
Ba GB jaar 2
Ba DRL jaar 3
Ba DRL jaar 2

Heilige Schrift

De student leest en interpreteert het Nieuwe Testament.
de student past de methoden van exegese toe bij het lezen van het Nieuwe Testament.
De student heeft inzicht in de relatie tussen Oude Testament en Nieuwe Testament.
De student heeft inzicht in de relatie Jodendom Christendom.
De student kent de verschillende boeken van het Nieuwe Testament en de verschillende literaire genres.
De student kent de historische en culturele situatie waarin het Nieuwe Testament is ontstaan.
De student kent enkele theoretische inzichten ten aanzien van het ontstaat van het Nieuwe Testament.
de student kent enkele belangrijke thema’s van het Nieuwe Testament, zoals: het Messiasgeheim, de betekenis van Christus in d brieven van Paulus, de betekenis van geloven in de verschillende teksten van het Nieuwe Testament.

De lessen zullen zoveel mogelijk het karakter hebben van het leerhuis.
Om dit te bevorderen beantwoordt de student steeds de vraag op het discussieplatform.
De student doet actief mee in de les.

Hoorcollege

 • De student kent de thema's, vragen en verhalen van het Nieuwe Testament en kan die toepassen en actualiseren. De student herkent Nieuw Testamentische them's in hedendaagse cultuur en muziek.

Ba GB

 • 3.1 Kennis van bronteksten van de eigen traditie
  - inleidingsvragen
  - theologie O.T en N.T. c.q. kerkelijke traditie, Koran et cetera,
  - basiskennis van inhoud en genres (o.a. poëzie, profetie, apocalyptiek)
 • 4.1 Geloofsleer
  - concepten uit de systematische theologie, ontstaan, inhoud, doorwerking .
  - stromingen in de theologie van de twintigste en eenentwintigste eeuw aan de hand van enkele belangrijke theologen
  - kennis van de geschiedenis en de actualiteit van oecumenische beweging en dialoog
  - zicht op de specifieke verhouding van Kerk en Jodendom door de eeuwen heen en in de actualiteit
 • 5.1 Hermeneutiek
  - kennis van hermeneutische theorieën en methoden, taaltheorie
  - inzicht in de methodiek van het leggen van verbanden tussen de religieuze traditie en de actuele situatie

Ba DRL

 • 2.1 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van Jodendom.
 • 2.2 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van christendom.
 • 8.2 Kennis van, inzicht in, en toepassing van verschillende (vak-) didactische concepten en methodes voor het vak.
  Opnemen toetsing en beoordeling.
 • 8.4 Kennis van, inzicht in en toepassen van diverse exegetische methoden en herkennen van manieren van tekstlezen.
 

Ba GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba DRL

 • 3.1 Een bekwame leraar is een leraar die heeft aangetoond dat hij met zijn vakinhoudelijke, vakdidactische en
  pedagogische kennis en kunde zijn werk als leraar en als deelnemer aan de professionele onderwijsgemeenschap die hij samen met zijn collega’s vormt, kan verrichten op een professioneel doelmatige en verantwoorde wijze.j

 • Werkstuk

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

 • Fokkelman, F. en W. Weren (red.), (2005), De Bijbel literair. Opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties.. Zoetermeer: Meinema, (antiquarisch of via bibliotheek) (aanschaffen)
 • NBV Studiebijbel (2008), De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties. Heerenveen: Jongbloed (aanschaffen)
 • Snoek, H. (2010), Een huis om in te wonen. Uitleg en interpretatie van de Bijbel. Kampen: Kok (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur