Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HBWLHT Lezen van heilige teksten

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)

Ba Gb jaar 2
Ba Drl jaar 2

Heilige Schrift

We gaan in op het begrip ’heilig’ en passen dit toe op teksten. In de eerste plaats gaan we na wat heilige teksten betekenen in de tradities van Jodendom en Christendom en vervolgens kijken we ook naar het andere geloof van het boek, de Islam.
We gaan in op het begrip: openbaring en canonisering.
Centraal blijft staan het lezen en interpreteren van van teksten zelf.

De student heeft steeds de opgegeven literatuur gelezen zodat er een vruchtbare uitwisseling over de stof kan ontstaan tijdens het college.
Je bepaalt bij aanvang van de module wat voor jou heilig betekent in relatie tot teksten en schrijft dit op.Tijdens het college word je gevraagd jouw beschrijving te presenteren en toe te lichten.
Op dit uitgangspunt reflecteer je gedurende de module, is hierin enige ontwikkeling? Is je begrip van heiligheid van teksten veranderd of verdiept?
Je reflecteert in de bepaling van de betekenis op de volgende vragen:
Wat is de werkzaamheid van heilige teksten? In de cultuur? Voor jou zelf?
Wat is de relatie tussen waarheidsvraag en heilige teksten?
Door welke principes wordt de canonisering binnen het Christendom geleid?

Hoorcollege

 • De student leest zorgvuldig en past methoden van exegese toe. (20%)
 • De student legt de principes van canonisering uit binnen het Christendom. (20%)
 • De student past het begrip heilig toe op teksten. De student benoemt de werking van teksten. (20%)
 • De studenten interpreteren teksten met oog voor de bron, context en slaat de brug naar het eigen leven en de eigen praktijk. (20%)
 • De student benoemt en legt uit wat het begrip heilig voor hem of haar betekent. (20%)

Ba Gb

 • 3.1 Kennis van bronteksten van de eigen traditie
  - inleidingsvragen
  - theologie O.T en N.T. c.q. kerkelijke traditie, Koran et cetera,
  - basiskennis van inhoud en genres (o.a. poëzie, profetie, apocalyptiek)
 • 3.2 Exegetische vaardigheden
  - kennis van verschillende leeswijzen
 • 4.1 Geloofsleer
  - concepten uit de systematische theologie, ontstaan, inhoud, doorwerking .
  - stromingen in de theologie van de twintigste en eenentwintigste eeuw aan de hand van enkele belangrijke theologen
  - kennis van de geschiedenis en de actualiteit van oecumenische beweging en dialoog
  - zicht op de specifieke verhouding van Kerk en Jodendom door de eeuwen heen en in de actualiteit
 • 5.1 Hermeneutiek
  - kennis van hermeneutische theorieën en methoden, taaltheorie
  - inzicht in de methodiek van het leggen van verbanden tussen de religieuze traditie en de actuele situatie

Ba Drl

 • 1.1 Kennis van en inzicht in religie in de diverse wetenschappelijke benaderingen en culturele contexten; zoals Bijbelwetenschappen en systematische theologie, en vakken als godsdienstwijsbegeerte, religiegeschiedenis en godsdienstsociologie.
 • 2.1 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van Jodendom.
 • 2.2 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van christendom.
 • 2.3 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van islam.
 • 3.1 Kennis van, inzicht in en toepassen van de hermeneutische theorieën op zowel schriftelijke teksten als andere (kunst-)uitingen.
 • 4.2 Kennis van, inzicht in en toepassen van verschijnselen die behoren tot de godsdienstfilosofie en culturele antropologie en over analyse en interpretatie van godsdienstfilosofische teksten en argumentaties.
 • 6.2 Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de concepten uit de christelijke traditie.
 

Ba Gb

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba Drl

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Er worden verbanden gelegd met godsdienstwetenschappen en met hermeneutiek.

 • Toepassen
 • Analyseren
 • Synthetiseren
 • Evalueren
 • Reflecteren

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

 • NBV Studiebijbel (2008), De Nieuwe Bijbelvertaling met uitleg, achtergronden en illustraties. Heerenveen: Jongbloed (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 • Eliade (2005), Het heilige en het dagelijkse bestaan. Amsterdam: Abraxas
 • Scruton, Roger (2015), Eindeloos verlangen naar het heilige. Amsterdam: Amsterdam University Press