LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HSTIDO Interreligieuze dialoog en oecumene

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Fundamentele en dogmatische theologie

Doel van de cursus:
In deze cursus maak je kennis met de theologie en de praktijk van de oecumenische beweging en met die van de interreligieuze dialoog, tegen de achtergrond van de vraag naar de communicatie tussen geloof en cultuur.

Inhoud van de cursus:
In de eerste helft van de cursus staat de theologie van de godsdiensten en van de interreligieuze dialoog centraal. Eerst bespreken we de gangbare driedeling van modellen van interreligieuze dialoog (exclusivisme, inclusivisme en pluralisme), kritiek daarop en de ermee verbonden vragen. Vervolgens gaan we verder in op concrete uitwerkingen van elk van de drie modellen met bijzondere aandacht voor de belangrijkste posities in de katholieke theologie en in het leergezag zoals die ontwikkeld zijn vanaf 1950. Hierbij zullen we Nostra Aetate (1965) analyseren. Ook is er aandacht de eigen visie(ontwikkeling) van de student en de identiteitsvragen die ten grondslag liggen aan de interreligieuze ontmoeting.

De tweede helft van de cursus is gewijd aan de geschiedenis en de theologie van de oecumenische beweging. Uitgangspunt is de concilietekst Unitatis redintegratio. Vervolgens worden de historische hoofdmomenten uit de oecumenische beweging behandeld. Daarna worden enkele basisdocumenten uit de oecumenische beweging geïntrodoceerd (Lima rapport, Oecumenisch directorium), en enkele dialogen bestudeerd, o.a. die tussen de katholieke kerk en de Lutherse kerken over de rechtvaardigingsleer. Ten slotte worden de theologische hoofdonderwerpen van de huidige discussie behandeld: sacramentaliteit, eucharistische gastvrijheid, geestelijke oecumene en (kerkelijk) gezag.

Bestudering van de opgegeven literatuur en het maken van de opdrachten.
Actieve aanwezigheid tijdens de colleges.

Hoorcollege

  • Kennistoets
  • Kennis
  • Begrijpen
  • Toepassen
  • Analyseren
  • Synthetiseren
  • Evalueren

cijfer 1-10

1-10 werkdagen

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur

  • Kapser, W. (2011), Een rijke oogst. De vruchten van de oecumenische dialoog. Heeswijk: