LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HSTIDO Interreligieuze dialoog en oecumene

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 3
Ba DRL jaar 3

Fundamentele en dogmatische theologie

Doel van de cursus:
In deze cursus maak je kennis met de theologie en de praktijk van de oecumenische beweging en met die van de interreligieuze dialoog, tegen de achtergrond van de vraag naar de communicatie tussen geloof en cultuur.

Inhoud van de cursus:
In de eerste helft van de cursus staat de theologie van de godsdiensten en van de interreligieuze dialoog centraal. Eerst bespreken we de gangbare driedeling van modellen van interreligieuze dialoog (exclusivisme, inclusivisme en pluralisme), kritiek daarop en de ermee verbonden vragen. Vervolgens gaan we verder in op concrete uitwerkingen van elk van de drie modellen met bijzondere aandacht voor de belangrijkste posities in de katholieke theologie en in het leergezag zoals die ontwikkeld zijn vanaf 1950. Hierbij zullen we Nostra Aetate (1965) analyseren. Ook is er aandacht de eigen visie(ontwikkeling) van de student en de identiteitsvragen die ten grondslag liggen aan de interreligieuze ontmoeting.

De tweede helft van de cursus is gewijd aan de geschiedenis en de theologie van de oecumenische beweging. Uitgangspunt is de concilietekst Unitatis redintegratio. Vervolgens worden de historische hoofdmomenten uit de oecumenische beweging behandeld. Daarna worden enkele basisdocumenten uit de oecumenische beweging geïntrodoceerd (Lima rapport, Oecumenisch directorium), en enkele dialogen bestudeerd, o.a. die tussen de katholieke kerk en de Lutherse kerken over de rechtvaardigingsleer. Ten slotte worden de theologische hoofdonderwerpen van de huidige discussie behandeld: sacramentaliteit, eucharistische gastvrijheid, geestelijke oecumene en (kerkelijk) gezag.

Bestudering van de opgegeven literatuur en het maken van de opdrachten.
Actieve aanwezigheid tijdens de colleges.

Hoorcollege

 • De student is op de hoogte van de huidige oecumenische situatie en de huidige oecumenische dialogen.
 • De student is op de hoogte van de verschillende visies op interreligieuze ontmoeting en op de katholieke visie in het bijzonder.
 • De student vormt en ontwikkelt een eigen visie op de kansen en uitdagingen van de (toekomst) van de dialoog, mede t.a.v. de beroepspraktijk.

Ba DRL

 • 1.2 Kennis van, inzicht in en toepassen van modellen om religies (en stromingen binnen religies) met elkaar te kunnen vergelijken; kennis van theorieën over het ontstaan en functie van religie, en van het systeemkarakter van religieuze tradities. Kennis van, inzicht in en toepassen van diverse benaderingswijzen van levensbeschouwing;
  van levensbeschouwelijke vormen van taal en betekenis van taal; van symbolisch verstaan van taal.
 • 2.2 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van christendom.

Ba GB

 • 2.4 Theologie als ambacht
  - kennis van de theologische disciplines
  - zicht op het eigene van hbo-theologie, met name op de toepasbaarheid van theologische inhouden in de beroepspraktijk
  -kennis en elementaire beheersing van methoden van kwalitatief en kwantitatief (theologisch) onderzoek
  - ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en een onderzoeksattitude die past bij de professionele beroepspraktijk van de hbo-theoloog en het niveau van beroepsmatig handelen dat van hem of haar wordt verwacht.
 • 4.1 Geloofsleer
  - concepten uit de systematische theologie, ontstaan, inhoud, doorwerking .
  - stromingen in de theologie van de twintigste en eenentwintigste eeuw aan de hand van enkele belangrijke theologen
  - kennis van de geschiedenis en de actualiteit van oecumenische beweging en dialoog
  - zicht op de specifieke verhouding van Kerk en Jodendom door de eeuwen heen en in de actualiteit
 • 5.3 Interlevensbeschouwelijke communicatie
  - het onderscheiden van de specifieke kenmerken van intra- religieuze en interreligieuze communicatie
  - kennis van verschillende culturen,
  - kennis van voorwaarden voor en methoden van dialoog
 

Ba DRL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

 • Kennistoets
 • Kennis
 • Begrijpen
 • Toepassen
 • Analyseren
 • Synthetiseren
 • Evalueren

cijfer 1-10

1-10 werkdagen

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur

 • Kapser, W. (2011), Een rijke oogst. De vruchten van de oecumenische dialoog. Heeswijk: