Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HKGTGC Thema’s in de geschiedenis van het christendom

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba Gb jaar 3
Ba Drl jaar 3

Patrologie en kerkgeschiedenis

Deze module bestaat uit drie delen:
- De verhouding van het westers christendom tot de Joden en het Jodendom;
- De opvattingen vanuit christendom over arbeid en emancipatie van arbeiders;
- De verhouding van christendom tot wetenschap.

Elk onderwerp komt aan bod via een voorbeeld uit de periode van de vroege kerk, één uit een latere periode en één uit de nieuwste geschiedenis.

Er zal aandacht besteed worden aan bronnen die deel uitmaken van de canon van de bijbel als ook bronnen waaraan gelovigen een hoge mate van gezag hebben ontleend, zoals conciliedocumenten, maar ook apocriefe geschriften en heiligenlevens alsmede afbeeldingen en andere culturele bronnen.

De eerste twee onderwerpen worden afgesloten met een schriftelijk tentamen. Dit tentamen telt voor 40% mee voor het eindcijfer.
Aan het eind van het college wordt het geheel afgesloten met een paper. De beoordeling van dit paper telt voor 60% mee voor het eindcijfer.

Voor elk college leest de student de bijbehorende tekst(en). Hij heeft een actieve bijdrage in de colleges, waarin hij blijk geeft de stof te hebben doorgenomen en bijpassende problemen of vragen te kunnen benoemen.

Werkcollege

 • De studenten leggen de diverse verbanden en ontwikkelingen uit over de verhouding Jodendom - Christendom, Wetenschap - Christendom en Arbeid - Christendom.
 • De studenten vatten de diverse ontwikkelingen samen en interpreteren de samenhang op een historisch verantwoorde manier.
 • De studenten zijn in staat met gebruikmaking van de opgedane kennis een klein historisch onderzoek naar een deelonderwerp te verrichten en daarvan verslag te doen.
 • De student is in staat historische bronnen te gebruiken en correct te citeren. De student parafraseert historische bronnen en secundaire literatuur en interpreteert deze op een historisch verantwoorde manier. De student kan feiten van meningen

Ba Gb

 • 3.4 Geschiedenis van de eigen traditie in context
  - hoofdlijnen van de geschiedenis van de eigen traditie en de hoofdstromingen daarin
  - hoofdlijnen van de Vroege Kerk, het grote schisma, Reformatie en Katholieke Reformatie, Moderne Tijd
  - kennis van kerkorde en regelgevingen in eigen traditie
  - kennis van religieuze ontwikkelingen in verleden en heden in religie en maatschappij; Ontwikkelingen in de samenleving op het terrein van zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwing (new age, atheisme, ietsisme, humanisme, individualisering, subjectivering, emancipatie, verzuiling en ontzuiling, pluraliteit en secularisatie).

Ba Drl

 • 2.2 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van christendom.
 • 6.2 Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de concepten uit de christelijke traditie.
 • 6.3 Kennis van en inzicht in de geschiedenis van het christendom. Kennis van methoden van geschiedwetenschap en periodisering.
 

Ba Gb

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba Drl

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

De cursus uit de propedeuse "Geschiedenis van het christendom" is behaald of een daarmee vergelijkbare inleidende cursus.

 • Kennistoets
 • Essay
 • Feitenkennis
 • Samenvatten
 • Toepassen
 • Synthetiseren

cijfer 1-10

15 werkdagen

Verplichte literatuur

 • Eugenius IV (kopie 11-0), 1435-01-13- SS Eugenius IV - Sicut Dudum ., http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_1435- (portal)
 • Adalboldus (), Brief van Adalboldus, bisschop van Utrecht aan Paus Silvester 11 (999-1003) . Bron: file:///C:/Users/u861451/Downloads/2075-6025.pdf , kopie 14-10-2016 (portal)
 • Aquino, Thomas (), Whether, besides philosophy, any further doctrine is required? . Summa Theologia, kopie 14-10-2016 (portal)
 • Augustinus, A. (), Contra Judaeos. http://www2.pugetsound.edu/faculty/tinsley/Courses/hum303/AJAugustine.htm , kopie 26-05-2016 (aanschaffen)
 • Augustinus, A. (), De stad Gods. Computerbijbel, blz.84-85, kopie 19-08-2016 (portal)
 • Benedictus XVI (2009), Caritas in Veritate. https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=2254 RKDocumenten (portal)
 • Bonhoeffer, D. (2003), Verzet en Overgave. Baarn: Ten Have, kopie 14-10-2016 (portal)
 • Cassidy, E. (), Wij herinneren ons. https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=263, kopie 19-08-2016 (portal)
 • Concilium Lateranum (), . http://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_1215-1215__Concilium_Lateranum_IIII__Documenta_Omnia__EN, 19-08-2016 (portal)
 • Eusebius (), Kerkgeschiedenis., blz. 210-216 (portal)
 • Johannes Paulus II (1981), Laborem Excersens. https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=712 RKDocumenten (portal)
 • Johannes Paulus II (1998), Fides et Ratio. RKDocumenten, kopie 14-10-2016 (portal)
 • Leo XIII (1891), Rerum Novarum. RKDocumenten, https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=651, kopie 11-08-2016 (portal)
 • Luther, M. (), Over de Joden. Computerbijbel, kopie 11-08-2016 (portal)
 • Nicolaas V (), Dum Diversas. Bron: http://unamsanctamcatholicam.blogspot.nl/2011/02/dum-diversas-english-translation.html , kopie 11-08-2016 (portal)
 • Paus Paulus VI (1967), Nostra aetate. Verklaring over de houding van de Kerk ten opzichte van de niet-christelijke godsdiensten. Constituties & decreten van het 2e Vaticaans oecumenisch concilie Amersfoort: Katholiek Archief, 243-248 (portal)
 • Pius XII (1950), Humani Generis. https://www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=470, kopie 14-10-2016 (portal)
 • Saint JOhn Chrysostomos (kopie 26-0), Adversus Judaeos. https://en.wikipedia.org/wiki/Adversus_Judaeos (portal)
 • Tertullianus (), Adversos Judaeos. https://en.wikisource.org/wiki/Ante-Nicene_Fathers/Volume_III/Apologetic/An_Answer_to_the_Jews/Concl, kopie 26-05-2016 (portal)
 • Willebrands, J. (1985), VERKLARING OVER DE JUISTE PRESENTATIE VAN DE JODEN EN HET JODENDOM IN PREDIKING EN CATECHESE BINNEN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERK . Katholieke Raad voor IsraŽl, kopie 19-08-2016 (portal)

Aanbevolen literatuur