LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HKGVCH Vroege christendom

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 2
Ba DRL jaar 2

Patrologie en kerkgeschiedenis

Naast een (historisch) overzicht van de belangrijkste themas en methoden van de patristiek en de denkbeelden van kernfiguren uit het vroege christendom maken we aan de hand van de studie van een aantal geselecteerde themas kennis met de veelvormige dynamiek van de ontwikkeling van vroegchristelijke theologie van de eerste vijf eeuwen.

Deze themas en ontwikkelingen worden door lezing van (vertaalde) bronteksten tegen de achtergrond van hun periode bestudeerd.

Inhoud en eindtermen van de onderwijsmodule voor voltijd- en deeltijdstudenten zijn gelijk. Hierin worden de geselecteerde themas toegelicht en door tekstlezing verder worden uitgediept. Deeltijdstudenten verdiepen zich door gerichte zelfstudie, leesopdrachten ondersteund door richtvragen

Mogelijke themas: achtergronden van het vroege christendom, martelaarschap, vorming en pedagogie in het vroege christendom, christelijke stromingen, orthodoxie - heterodoxie, gnostiek, ontstaan van kerkelijk leven, werken van barmhartigheid en diaconie, ontwikkeling en doorwerking van monastiek leven, aspecten van de vroegchristelijke pastorale praktijk.

Deelnameverplichting (werkcollege)

De student bereidt de colleges voor aan de hand van de studiehandleiding (zie portal)

De studiestof omvat vertaalde bronteksten, die met behulp van richtvragen dienen te worden uitgewerkt en aan het begin van het volgende college kort worden besproken.

De voltijdstudenten krijgen deze stof deels in de extra verdiepingscolleges aangeboden en krijgen uitdrukkelijk de gelegenheid vragen te stellen.

Werkcollege

 • Je bent in staat om een tekst van een kerkvader samen te vatten en in zijn historische context te plaatsen. Je trekt conclusies op basis van die tekst en de context over het belang ervan voor de tijd waarin de tekst is geschreven. Je weet de waarde voor d
 • Je leert door lezing van oudchristelijke teksten reflecteren op de wijze waarop in het vroege christendom het geloof werd overgedragen in woord en daad. Je kunt het gedachtegoed van de kerkvaders interpreteren en je kunt benoemen wat de bijdrage ervan kan
 • Je kunt uitleggen in grote lijnen op welke wijze het vroegchristelijk denken zich in de context van de toenmalige samenleving heeft ontwikkeld. Je maakt door gericht tekstlezing kennis met de ideen van de kerkvaders en de wijze waarop zij in de dagelijks

Ba GB

 • 2.4 Theologie als ambacht
  - kennis van de theologische disciplines
  - zicht op het eigene van hbo-theologie, met name op de toepasbaarheid van theologische inhouden in de beroepspraktijk
  -kennis en elementaire beheersing van methoden van kwalitatief en kwantitatief (theologisch) onderzoek
  - ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en een onderzoeksattitude die past bij de professionele beroepspraktijk van de hbo-theoloog en het niveau van beroepsmatig handelen dat van hem of haar wordt verwacht.
 • 3.1 Kennis van bronteksten van de eigen traditie
  - inleidingsvragen
  - theologie O.T en N.T. c.q. kerkelijke traditie, Koran et cetera,
  - basiskennis van inhoud en genres (o.a. poëzie, profetie, apocalyptiek)
 • 3.2 Exegetische vaardigheden
  - kennis van verschillende leeswijzen
 • 3.4 Geschiedenis van de eigen traditie in context
  - hoofdlijnen van de geschiedenis van de eigen traditie en de hoofdstromingen daarin
  - hoofdlijnen van de Vroege Kerk, het grote schisma, Reformatie en Katholieke Reformatie, Moderne Tijd
  - kennis van kerkorde en regelgevingen in eigen traditie
  - kennis van religieuze ontwikkelingen in verleden en heden in religie en maatschappij; Ontwikkelingen in de samenleving op het terrein van zingeving, spiritualiteit en levensbeschouwing (new age, atheisme, ietsisme, humanisme, individualisering, subjectivering, emancipatie, verzuiling en ontzuiling, pluraliteit en secularisatie).
 • 4.1 Geloofsleer
  - concepten uit de systematische theologie, ontstaan, inhoud, doorwerking .
  - stromingen in de theologie van de twintigste en eenentwintigste eeuw aan de hand van enkele belangrijke theologen
  - kennis van de geschiedenis en de actualiteit van oecumenische beweging en dialoog
  - zicht op de specifieke verhouding van Kerk en Jodendom door de eeuwen heen en in de actualiteit
 • 5.1 Hermeneutiek
  - kennis van hermeneutische theorieën en methoden, taaltheorie
  - inzicht in de methodiek van het leggen van verbanden tussen de religieuze traditie en de actuele situatie

Ba DRL

 • 1.1 Kennis van en inzicht in religie in de diverse wetenschappelijke benaderingen en culturele contexten; zoals Bijbelwetenschappen en systematische theologie, en vakken als godsdienstwijsbegeerte, religiegeschiedenis en godsdienstsociologie.
 • 2.1 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van Jodendom.
 • 2.2 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van christendom.
 • 3.1 Kennis van, inzicht in en toepassen van de hermeneutische theorieën op zowel schriftelijke teksten als andere (kunst-)uitingen.
 • 6.2 Kennis van en inzicht in de ontwikkeling van de concepten uit de christelijke traditie.
 • 6.3 Kennis van en inzicht in de geschiedenis van het christendom. Kennis van methoden van geschiedwetenschap en periodisering.
 • 6.4 Verhouding tot religieuze antieke cultussen als Isis, Zarathustra, Griekse en Romeinse Goden. Verhouding tot Jodendom en islam. Verhouding tot religies en culturen in gebieden waar het christendom zich verspreidde als de nieuwe godsdienst.
 

Ba GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba DRL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

n.v.t.

Opdrachten

Lezen van de teksten die horen bij de voorbereiding van het college. Het maken van de opdrachten.
Een en ander zal worden aangegeven in de studiehandleiding.

wekelijks bespreken richtvragen leesopdracht

Bij onvoldoende inbreng geen deelname aan eindtoets

 • Werkstuk
 • Kennistoets
 • Presentatie
 • Toepassen
 • Begrijpen
 • Kennis
 • Evalueren
 • Synthetiseren
 • Analyseren

cijfer 1-10

10 werkdagen

Verplichte literatuur

 • Artikelen en teksten op portal (), . (portal)
 • Schelkens, K. Van Geest, P., Van Gennip, J. (2018), Het katholicisme in Europa, een geschiedenis. Amsterdam: Boom (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur