Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HBVSG3 Stage 3 Geestelijk begeleider

6 ec

voltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)
deeltijd: 14 cu (7 bijeenkomsten)

Ba Gb jaar 3

Beroepsvoorbereiding

De student schrijft stageplan,legt dit voor aan stagecoordinator, voert dit plan uit en doet verslag van de stage activiteiten volgens de aanwijzingen in het stagehandboek.

De student schrijft stageplan,legt dit voor aan stagecoordinator, voert dit plan uit en doet verslag van de stage activiteiten volgens de aanwijzingen in het stagehandboek.

Stage inclusief werkbegeleiding

 • Studenten brengen traditie in verband met actualiteit.
 • Studenten organiseren hun stageactiviteiten
 • Studenten geven in reflectie- en stage verslag blijk zich zelf als professional te ontwikkelen.
 • Studenten voeren een levensbeschouwelijk gesprek.

Ba Gb

 • 1.1 Gemeenteopbouw:
  - kerkelijke kaart, systeemtheorie
  - kerkmodellen
  -veranderingsprocessen, leiderschap, conflicthantering, groepsdynamica
  -agogiek, m.n. begeleiden van vrijwilligers
 • 1.2 Pastoraat:
  - conceptuele en methodische kennis van het levensbeschouwelijk gesprek;
  - theorie van gespreksvoering, rituelen in het pastoraat, presentietheorie
  - kennis van stromingen: contextueel pastoraat, bevrijdingspastoraat, levensbeschouwelijke counseling, kerygmatisch pastoraat
 • 1.3 Diakonaat:
  - wezen en geschiedenis van diakonaat
  - functies van diakonaat
  - actuele ontwikkelingen op diakonaal terrein
 • 1.4 Missionair werk:
  - missionaire presentie ,
  - interreligieuze gespreksvoering - apologetiek
 • 1.6 Liturgie en ritueel
  - kennis van liturgie en ritueel in de eigen traditie
  - doordenking van de functie van rituelen in godsdienst in het algemeen
  - kennis van bronnen en methoden voor liturgische en/of rituele vormgeving van belangrijke levensmomenten
 • 2.1 Persoon en professie
  - kennis van gendervraagstukken in relatie tot religie en de eigen genderpositie in het werk
  - kennis van diverse reflectiemethoden
  -kennis van vormen en methoden van spirituele vorming en praktijken met het oog op de eigen spirituele vorming
  - algemene kennis van ICT- gebruik en ICT- vaardigheden en gebruik sociale media
 • 2.4 Theologie als ambacht
  - kennis van de theologische disciplines
  - zicht op het eigene van hbo-theologie, met name op de toepasbaarheid van theologische inhouden in de beroepspraktijk
  -kennis en elementaire beheersing van methoden van kwalitatief en kwantitatief (theologisch) onderzoek
  - ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en een onderzoeksattitude die past bij de professionele beroepspraktijk van de hbo-theoloog en het niveau van beroepsmatig handelen dat van hem of haar wordt verwacht.
 • 3.1 Kennis van bronteksten van de eigen traditie
  - inleidingsvragen
  - theologie O.T en N.T. c.q. kerkelijke traditie, Koran et cetera,
  - basiskennis van inhoud en genres (o.a. poëzie, profetie, apocalyptiek)
 • 4.3 Ethiek
  - levensbeschouwelijke ethiek - wijsgerige ethiek
  - verbinding en grenzen geloof en ethiek, zorgethiek.
  - beroepsethiek: pastoraat en macht, gender, beroepscode
 • 5.1 Hermeneutiek
  - kennis van hermeneutische theorieën en methoden, taaltheorie
  - inzicht in de methodiek van het leggen van verbanden tussen de religieuze traditie en de actuele situatie
 

Ba Gb

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Stage jaar twee is met voldoende afgerond.

voldoende of meer

 • Stageverslag

cijfer 1-10

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur