LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HPTLDI Levensbeschouwelijke didactiek

2 ec

voltijd: 16 cu (8 bijeenkomsten)
deeltijd: 10 cu (5 bijeenkomsten)

Pastorale en liturgische theologie

De eerste helft van elk college bespreken we relevante literatuur op het gebied van godsdienstpedagogie en catechese. De tweede helft van het college oefenen we met werkvormen.
In groepjes van twee of drie ontwerpen de studenten een cursus en presenteren daarvan één bijeenkomst ter college. De deeltijdstudenten hebben ter voorbereiding daarop zelfstandig de literatuur bestudeerd.

De student neemt deel aan de colleges en doet actief mee, zowel bij het bespreken van de literatuur als bij het oefenen met werkvormen. Voorafgaand aan ieder college mailt de student twee vragen bij de bestudeerde stof. De deeltijdstudenten bestuderen ook de stof die in de voltijdcolleges wordt behandeld en verwerken deze in de opdracht.

Practicum

Opdrachten

De student doet actief mee met het college, bestudeert de stof en doet mee aan het oefenen van de werkvormen. De student ontwerpt samen met één of twee medestudenten voor een van de bijeenkomsten een katechetische bijeenkomst. Zhij verantwoordt deze mbv de theorie uit het college en verwerkt feedback voor het eindwerkstuk.

per collegebijeenkomst

Telt mee in de eindbeoordeling

  • Presentatie
  • Werkstuk

cijfer 1-10

15 werkdagen na de tentamenweek

Verplichte literatuur

  • Dingemans (), In de leerschool van het geloof. Kampen: Kok, 223-256 (portal)
  • Vloet, van der (2002), Meegaan om te zien.. Kampen: Kok (portal)
  • Yvonne Zonderop & Stephan Sanders (12 nov 201), In geval van twijfel, grijp naar het iets. Geloofsbrieven van weifelaars.. Groene Amsterdammer (portal)

Aanbevolen literatuur