Logo

Studiegids FHTL

19MKGREA Religie en actualiteit

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 20 cu (10 bijeenkomsten)

Ba DRL jaar 3
Vrije ruimte jaar 1

Patrologie en kerkgeschiedenis

Het fenomeen religie wordt uitgediept binnen actuele thema’s.
Enkele inzichten uit de filosofie van Charles Taylor over secularisatie vormen het kader om na te denken over religie en actualiteit.
De studenten kiezen een actueel thema waarin ze zich willen verdiepen, zoeken een expert in dit thema en lezen een boek van deze expert. Vervolgens maken de studenten in kleine groepjes een podcast over hun thema om hun opgedane inzichten met elkaar en met de buitenwereld te delen.

De student is actief aanwezig tijdens de colleges. De student kiest zelf een thema op het gebied van religie en actualiteit waar hij/zij zich graag in wil verdiepen en zoekt, geholpen door docent en medestudenten, naar een geschikt boek van een expert. De student werkt samen met andere studenten om een podcast te maken over dit thema.

Werkcollege

 • Begrijpen: De student verdiept zich inhoudelijk in een thema rond 'religie en actualiteit' en onderzoekt welke expert (welk boek) hij/zij daarbij als uitgangspunt neemt. (20%)
 • Evalueren: De student reflecteert in een schriftelijk verslag op proces, product en persoon en laat zo zien wat hij/zij heeft geleerd van deze module zowel voor de beroepspraktijk als voor de eigen persoonlijke ontwikkeling. (20%)
 • Creëren: De student maakt, samen met andere studenten, een podcast over het gekozen thema en richt daarbij de communicatie op de doelgroep van medestudenten. (60%)

Klik hier voor de toetsmatrijs.

Ba DRL

 • 1.2 Kennis van, inzicht in en toepassen van modellen om religies (en stromingen binnen religies) met elkaar te kunnen vergelijken; kennis van theorieën over het ontstaan en functie van religie, en van het systeemkarakter van religieuze tradities. Kennis van, inzicht in en toepassen van diverse benaderingswijzen van levensbeschouwing;
  van levensbeschouwelijke vormen van taal en betekenis van taal; van symbolisch verstaan van taal.
 • 3.2 Kennis van, inzicht in en toepassen van vormen van (interreligieuze) communicatie benoemen en de processen daarbinnen.
 • 8.1 Kennis van en inzicht in de plaats van het vak in de culturele, historische en maatschappelijke context.
  Toepassing van levensbeschouwelijke, religieuze of religiewetenschappelijke optiek op basis van informatie en argumenten.

Vrije ruimte

 • 1 II a Kennis van filosofische, theologische en godsdienstwetenschappelijke vragen rond het fenomeen religie en zingeving.
 • 1 II b Psychologische en sociologische kennis van mens en samenleving, in het bijzonder met betrekking tot (institutionele en niet-institutionele) religie en zingeving.
 • 1.2 Kennis van, inzicht in en toepassen van modellen om religies (en stromingen binnen religies) met elkaar te kunnen vergelijken; kennis van theorieën over het ontstaan en functie van religie, en van het systeemkarakter van religieuze tradities. Kennis van, inzicht in en toepassen van diverse benaderingswijzen van levensbeschouwing;
  van levensbeschouwelijke vormen van taal en betekenis van taal; van symbolisch verstaan van taal.
 • 3.2 Kennis van, inzicht in en toepassen van vormen van (interreligieuze) communicatie benoemen en de processen daarbinnen.
 • 4 a Kennis van basisprincipes van communicatie, in het bijzonder van interculturele en levensbeschouwelijke communicatie en interreligieuze dialoog.
 • 8.1 Kennis van en inzicht in de plaats van het vak in de culturele, historische en maatschappelijke context.
  Toepassing van levensbeschouwelijke, religieuze of religiewetenschappelijke optiek op basis van informatie en argumenten.
 

Ba DRL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Vrije ruimte

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Propedeuse is behaald.

Opdrachten, reflectieverslagen, presentaties, leerverslagen

De diverse opdrachten tijdens het college.

Door de cursus heen.

Cijfer

 • Presentatie
 • Reflectie/Leerverslag
 • Begrijpen
 • Evalueren
 • Creëren

cijfer 1-10

15 werkdagen

Verplichte literatuur

 • (), Div. artikelen. (portal)

Aanbevolen literatuur

 

 

Toetsmatrijs 2022 - 2023

beoord. niveauleerdoeltoetsitemweging
Begrijpen De student verdiept zich inhoudelijk in een thema rond 'religie en actualiteit' en onderzoekt welke expert (welk boek) hij/zij daarbij als uitgangspunt neemt. (Ba GB: Hermeneutisch competent Ba DRL: Professionele basis voor goed leraarschap ,Vakinhoudelijk bekwaam ) (20%)
Evalueren De student reflecteert in een schriftelijk verslag op proces, product en persoon en laat zo zien wat hij/zij heeft geleerd van deze module zowel voor de beroepspraktijk als voor de eigen persoonlijke ontwikkeling. (Ba GB: Communicatief competent ,Competent in persoonlijke en spirituele ontwikkeling ,Hermeneutisch competent Ba DRL: Professionele basis voor goed leraarschap ,Vakinhoudelijk bekwaam ) (20%)
Creëren De student maakt, samen met andere studenten, een podcast over het gekozen thema en richt daarbij de communicatie op de doelgroep van medestudenten. (Ba GB: Communicatief competent ,Competent in persoonlijke en spirituele ontwikkeling ,Competent in samenwerken ,Hermeneutisch competent Ba DRL: Professionele basis voor goed leraarschap ,Vakinhoudelijk bekwaam ) (60%)