LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HSTTGO Theologische godsleer en christologie

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 3
Ba GB jaar 2
Ba DRL jaar 3
Ba DRL jaar 2

Fundamentele en dogmatische theologie

Theologische Godsleer en christologie bouwt voort op de cursus Inleiding christelijke theologie en gaat dieper in op twee centrale thema’s uit de christelijke theologie: de christologie, oftewel de theologische vraag naar de identiteit van Jezus van Nazareth, en de triniteit. De twee thema’s hangen nauw met elkaar samen: de cursus benadrukt dat het christelijk geloof in de drie-ene God het direct gevolg is van de belijdenis dat deze Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God.

Studenten bereiden van de tevoren de teksten voor zoals die in de studiehandleiding bij iedere bijeenkomst staat opgegeven.

Hoorcollege

 • Je beschrijft de verschillen een overeenkomsten tussen het spreken van de Bijbel en het spreken van de Koran over Jezus / Isa
 • Je beschrijft de christologische discussies uit de eerste eeuwen van het christendom
 • Je benoemt enkele hedendaagse christologische en triniteitstheologische discussies
 • Je vertelt in eigen woorden de betekenis van het geloof in de drie-ene God voor de andere geloofsgeheimen van het christelijk geloof
 • Je legt uit hoe analogie en appropriatie als taalhandelingen functioneren in het spreken over God de Drie-ene en hoe beide zich tot elkaar verhouden
 • Je onderscheidt de christologische visies uit de eerste eeuwen van het christendom en verbindt deze met christelijke kerkgenootschappen uit deze tijd

Ba GB

 • 2.4 Theologie als ambacht
  - kennis van de theologische disciplines
  - zicht op het eigene van hbo-theologie, met name op de toepasbaarheid van theologische inhouden in de beroepspraktijk
  -kennis en elementaire beheersing van methoden van kwalitatief en kwantitatief (theologisch) onderzoek
  - ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en een onderzoeksattitude die past bij de professionele beroepspraktijk van de hbo-theoloog en het niveau van beroepsmatig handelen dat van hem of haar wordt verwacht.

Ba DRL

 • 1.1 Kennis van en inzicht in religie in de diverse wetenschappelijke benaderingen en culturele contexten; zoals Bijbelwetenschappen en systematische theologie, en vakken als godsdienstwijsbegeerte, religiegeschiedenis en godsdienstsociologie.
 • 2.2 Kennis en inzicht in de geschiedenis, huidige verschijningsvormen en eigen aard van christendom.
 • 4.1 Kennis van, inzicht in en toepassen van fundamentele vragen over bestaan, ontstaan, tijd-ruimte, eindigheid, leven en diverse vormen van onderscheid tussen al wat is.
 • 6.4 Verhouding tot religieuze antieke cultussen als Isis, Zarathustra, Griekse en Romeinse Goden. Verhouding tot Jodendom en islam. Verhouding tot religies en culturen in gebieden waar het christendom zich verspreidde als de nieuwe godsdienst.
 

Ba GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba DRL

 • 3.2 Vakinhoudelijk bekwaam wil zeggen dat de leraar de inhoud van zijn onderwijs beheerst. Hij ’staat boven’ de
  leerstof en kan die zo samenstellen, kiezen en/of bewerken dat zijn leerlingen die kunnen leren. De leraar kan
  vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden leggen met het dagelijks leven, met werk en met wetenschap
  en bijdragen aan de algemene vorming van zijn leerlingen. Hij houdt zijn vakkennis en -kunde actueel. Om
  vakinhoudelijk bekwaam te zijn moet de leraar ten minste het volgende in algemene termen weten en kunnen.
 • 3.2.1 De leraar beheerst de leerstof qua kennis en vaardigheden waarvoor hij verantwoordelijk is en kent
  de theoretische en praktische achtergronden van zijn vak. Hij kan de leerstof op een begrijpelijke en
  aansprekende manier samenstellen, uitleggen en demonstreren hoe ermee gewerkt moet worden. In de
  context van het beroepsgerichte onderwijs houdt dit in dat de beheersing van de leerstof ook gericht is op
  de beroepspraktijk en de verbinding van de theorie aan de (beroeps-)praktijk.
 • 3.2.4 De leraar heeft zich theoretisch en praktisch verdiept in de leerstof voor dat deel van het curriculum waarin
  hij werkt, namelijk één of meer van de verschillende leerwegen van het vmbo, het praktijkonderwijs, de
  onderbouw havo/vwo of de verschillende typen en niveaus van de educatie en het beroepsonderwijs.
 • 3.2.5 De leraar weet dat zijn leerlingen de leerstof op verschillende manieren kunnen opvatten, interpreteren en
  leren. Hij kan zijn onderwijs afstemmen op die verschillen tussen leerlingen. De leraar kan zijn leerlingen
  duidelijk maken wat de relevantie is van de leerstof voor beroepspraktijk en vervolgonderwijs. Hij kan
  daarbij vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden leggen met het dagelijks leven, met werk en met
  wetenschap en zo bijdragen aan de algemene vorming van zijn leerlingen.

De student heeft de eerstejaars cursus Inleiding christelijke theologie met voldoende resultaat afgerond.

Voortgangstoets

Over het eerste blok.

halverwege

De toets telt voor 33% mee.

 • Kennistoets
 • Kennis
 • Begrijpen
 • Evalueren

cijfer 1-10

10 werkdagen

Verplichte literatuur

 • B-2 T7 : H. Schoot (), Het dogma van Chalcedon. Over de tweenaturenleer. Over Jezus. Een Naam die leven geeft (portal)
 • Galvin, J.P. (2011), Classical Christology and Soteriology. Systematic Theology. Roman Catholic Perspectives Minneapolis:, 264-278 (portal)
 • Glorieux, Fr., Chr. Moonen (2006), Triniteit voor 'dummies'. Triniteit een kruis erover? Nieuwe perspectieven op een oeroude christelijke doctrine Antwerpen: Halewijn (portal)
 • Janssens, B. (2012), Jezus is een en al relatie. Een systematisch-theologische beschouwing. Collationes (2012), 333-345 (portal)
 • Janssens, B. (2014), Een 'Godscrisis'. Pleidooi voor een 'theologische' theologie. Communio 39 (2014), 195-209 (portal)
 • Luijten, E. (2008), Jezus de Zoon en de Geest. Communio 33 (2008), 405-414 (portal)
 • Menken, M. (), Jezus en de evangelies. Reactie van een exegeet op J. Ratzingers Jezus van Nazaret. (portal)
 • Quaedvlieg, H. (2011), Twee thema's uit de systematische christologie., 1-28 (portal)
 • Rikhof, H. (), Contouren van de triniteitstheologie. (portal)
 • Steen, M. (2001), De unieke en universele betekenis van Jezus Christus. Collationes 31 (2001), 227-248 (portal)
 • Tercic, H. (1997), Hoeksteen en struikelblok. Een christologische schets. Averbode, 5-24 (portal)
 • Tercic, H. (2000), De Triniteit als monotheïstische Godsbelijdenis. Communio 25 (2000) (portal)

Aanbevolen literatuur