LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HSTTGO Theologische godsleer en christologie

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Fundamentele en dogmatische theologie

Theologische Godsleer en christologie bouwt voort op de cursus Inleiding christelijke theologie en gaat dieper in op twee centrale thema’s uit de christelijke theologie: de christologie, oftewel de theologische vraag naar de identiteit van Jezus van Nazareth, en de triniteit. De twee thema’s hangen nauw met elkaar samen: de cursus benadrukt dat het christelijk geloof in de drie-ene God het direct gevolg is van de belijdenis dat deze Jezus de Christus is, de Zoon van de levende God.

Studenten bereiden van de tevoren de teksten voor zoals die in de studiehandleiding bij iedere bijeenkomst staat opgegeven.

Hoorcollege

De student heeft de eerstejaars cursus Inleiding christelijke theologie met voldoende resultaat afgerond.

Voortgangstoets

Over het eerste blok.

halverwege

De toets telt voor 33% mee.

 • Kennistoets
 • Kennis
 • Begrijpen
 • Evalueren

cijfer 1-10

10 werkdagen

Verplichte literatuur

 • B-2 T7 : H. Schoot (), Het dogma van Chalcedon. Over de tweenaturenleer. Over Jezus. Een Naam die leven geeft (portal)
 • Galvin, J.P. (2011), Classical Christology and Soteriology. Systematic Theology. Roman Catholic Perspectives Minneapolis:, 264-278 (portal)
 • Glorieux, Fr., Chr. Moonen (2006), Triniteit voor 'dummies'. Triniteit een kruis erover? Nieuwe perspectieven op een oeroude christelijke doctrine Antwerpen: Halewijn (portal)
 • Janssens, B. (2012), Jezus is een en al relatie. Een systematisch-theologische beschouwing. Collationes (2012), 333-345 (portal)
 • Janssens, B. (2014), Een 'Godscrisis'. Pleidooi voor een 'theologische' theologie. Communio 39 (2014), 195-209 (portal)
 • Luijten, E. (2008), Jezus de Zoon en de Geest. Communio 33 (2008), 405-414 (portal)
 • Menken, M. (), Jezus en de evangelies. Reactie van een exegeet op J. Ratzingers Jezus van Nazaret. (portal)
 • Quaedvlieg, H. (2011), Twee thema's uit de systematische christologie., 1-28 (portal)
 • Rikhof, H. (), Contouren van de triniteitstheologie. (portal)
 • Steen, M. (2001), De unieke en universele betekenis van Jezus Christus. Collationes 31 (2001), 227-248 (portal)
 • Tercic, H. (1997), Hoeksteen en struikelblok. Een christologische schets. Averbode, 5-24 (portal)
 • Tercic, H. (2000), De Triniteit als monotheïstische Godsbelijdenis. Communio 25 (2000) (portal)

Aanbevolen literatuur