LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HSWGSP Godsdienstsociologie en -psychologie

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 2
Ba DRL jaar 2

Menswetenschappen

Algemeen: In deze cursus word je nader ingeleid in een sociaal-wetenschappelijke bestudering van religie en geloof. Methodisch is hiervoor het kenmerkende een praktische (empirische) benadering. In de sociologie kijk je vooral vanuit groepen en organisaties (bovenindividuele verklaringskaders) en in de psychologie hanteer je meer individuele verklaringskaders (bv. de invloed van persoonlijkheids-kenmerken). Sociologie In deze cursus maak je nader kennis met de toepassing van basisbegrippen van de godsdienstsociologie. De cursus wil je vertrouwd maken met het doen van en gebruik maken van empirisch sociologisch onderzoek , in het bijzonder van de godsdienstsociologie, en maakt je de vruchtbare samenwerking en wederzijdse uitwisseling met de theologie duidelijk. Dit leer je vooral door in de dagelijkse werkelijkheid te kijken en de krant te lezen op een wetenschappelijke manier.

Voorbereiding van de colleges door de studiestof te bestuderen,
actieve participatie aan de discussie in college
deelnameverplichting: als aan werkcollege

Hoorcollege

 • Basis kennis sociologie kunnen toepassen in de godsdienstsociologie, basis kennis psychologie kunnen toepassen in de godsdienstpsychologie

Ba DRL

 • 1.1 Kennis van en inzicht in religie in de diverse wetenschappelijke benaderingen en culturele contexten; zoals Bijbelwetenschappen en systematische theologie, en vakken als godsdienstwijsbegeerte, religiegeschiedenis en godsdienstsociologie.
 • 1.2 Kennis van, inzicht in en toepassen van modellen om religies (en stromingen binnen religies) met elkaar te kunnen vergelijken; kennis van theorieën over het ontstaan en functie van religie, en van het systeemkarakter van religieuze tradities. Kennis van, inzicht in en toepassen van diverse benaderingswijzen van levensbeschouwing;
  van levensbeschouwelijke vormen van taal en betekenis van taal; van symbolisch verstaan van taal.
 • 6.1 Kennis van en inzicht in zowel de historische als de actuele kerkelijke kaart in Nederland.
 • 7.2 Kennis van, inzicht in en toepassing van klassieke en actuele godsdienst-psychologische thema’s in relatie tot de beroepspraktijk.
 • 8.1 Kennis van en inzicht in de plaats van het vak in de culturele, historische en maatschappelijke context.
  Toepassing van levensbeschouwelijke, religieuze of religiewetenschappelijke optiek op basis van informatie en argumenten.

Ba GB

 • 1.1 Gemeenteopbouw:
  - kerkelijke kaart, systeemtheorie
  - kerkmodellen
  -veranderingsprocessen, leiderschap, conflicthantering, groepsdynamica
  -agogiek, m.n. begeleiden van vrijwilligers
 • 1.6 Liturgie en ritueel
  - kennis van liturgie en ritueel in de eigen traditie
  - doordenking van de functie van rituelen in godsdienst in het algemeen
  - kennis van bronnen en methoden voor liturgische en/of rituele vormgeving van belangrijke levensmomenten
 • 4.4 Godsdienstpsychologie
  - functionele en substantiële dimensies van godsdienst en religie
  - levensbeschouwing en spiritualiteit
  - intrinsieke en extrinsieke motivatie
  - psychologische stromingen en godsdienst
  - ervaring en geloof, voorwaarden voor een religieuze ervaring - effecten religieuze ervaring
  - elementaire kennis van psychopathologie en psychosomatische factoren
 • 4.5 Godsdienstsociologie
  - kennis van organisatievormen, godsdienstsociologische theorieën en concepten
 

Ba DRL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Verondersteld wordt het college van de propedeuse gevolgd te hebben. In dit college worden sociaal-wetenschappelijke inzichten met name toegepast op religieuze verschijnselen.

Opdrachten

deeltoets sociologie, deeltoets psychologie

na afronding van het betreffende onderdeel

cijfer

 • Kennis
 • Toepassen
 • Synthetiseren
 • Evalueren

cijfer 1-10

10 werkdagen

Verplichte literatuur

 • G.Dekker, H.C.Stoffels, (), Godsdienst en samenleving. Kampen 2011, 9e druk
 • Van Saane (2010 ebook), Religie is zo gek nog niet. Baarn: Ten Have (aanschaffen)
 • Van Saane (2010 ebook), Religie is zo gek nog niet. Baarn: Ten Have (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur