LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19HCRICR Inleiding canoniek recht

5 ec

voltijd: 32 cu (16 bijeenkomsten)
deeltijd: 22 cu (11 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 2
Ba DRL jaar 2

Canoniek recht

Na een inleiding (college 1 en 2), waarin de student kennis maakt met de rechtscodificaties van de katholieke kerk en enkele karakteristieken, wordt aandacht besteed aan de op het doopsel gefundeerde rechten en plichten van de christengelovigen en de christengelovigen-leken (college 3-5).
College 6 staat in het teken van de canonieke regelingen rondom katholieke opvoeding en het schoolwezen.
Vervolgens staat de hiërarchische inrichting van de kerk centraal: de universele kerk, het bisdom en de parochie (colleges 7 tot en met 9).
In college 10 wordt aandacht besteed aan de verhouding Kerk en Staat
College 11 staat in het teken van het tentamen.

Van de student wordt in het college een actieve houding verwacht als ook dat de student per college vooraf de opgegeven literatuur doorneemt.

Hoorcollege

 • Student kan door onderwijs of literatuur aangereikte kennis correct en adequaat reproduceren, in eigen woorden samenvatten, en in nieuwe contexten toepassen.
 • De student beschikt over kennis van de centrale themaís, concepten en theorieŽn in het canoniek recht.

Ba DRL

 • 1.1 Kennis van en inzicht in religie in de diverse wetenschappelijke benaderingen en culturele contexten; zoals Bijbelwetenschappen en systematische theologie, en vakken als godsdienstwijsbegeerte, religiegeschiedenis en godsdienstsociologie.

Ba GB

 • 2.4 Theologie als ambacht
  - kennis van de theologische disciplines
  - zicht op het eigene van hbo-theologie, met name op de toepasbaarheid van theologische inhouden in de beroepspraktijk
  -kennis en elementaire beheersing van methoden van kwalitatief en kwantitatief (theologisch) onderzoek
  - ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden en een onderzoeksattitude die past bij de professionele beroepspraktijk van de hbo-theoloog en het niveau van beroepsmatig handelen dat van hem of haar wordt verwacht.
 • 4.1 Geloofsleer
  - concepten uit de systematische theologie, ontstaan, inhoud, doorwerking .
  - stromingen in de theologie van de twintigste en eenentwintigste eeuw aan de hand van enkele belangrijke theologen
  - kennis van de geschiedenis en de actualiteit van oecumenische beweging en dialoog
  - zicht op de specifieke verhouding van Kerk en Jodendom door de eeuwen heen en in de actualiteit
 

Ba DRL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Geen.

n.v.t.

 • Kennistoets
 • Toepassen
 • Analyseren
 • Kennis

cijfer 1-10

1-10 werkdagen

Verplichte literatuur

 • (1996), Wetboek van het Canoniek Rech: Codex Iuris Canonici. Latijns-Nederlandse uitgave: Licap C.V., 860, 2e (aanschaffen)
 • Boelens, Olav (2018), Powerpoints. Utrecht: (portal)
 • Meijers, Ton (2013), Compendium van het katholiek canoniek recht: deel I Inleiding en Volk Gods. Nijmegen: Valkhof Pers, 228, 1e (via docent)

Aanbevolen literatuur

 • Coriden, James A. (2004), An Introduction to Canon Law (Revised). Londo: Burns&Oates, 244, 2e