LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19SWBBP Filosofie

10 ec

voltijd: 52 cu (26 bijeenkomsten)
deeltijd: 40 cu (20 bijeenkomsten)

Ba GB jaar 4
Ba DRL jaar 4

Wijsbegeerte

de student is in staat de hedendaagse samenleving en de haar constituerende factoren filosofisch te duiden, kritisch te doordenken en te evalueren. In reflectie kent de student ook zichzelf en de waarden waaraan zij of hij zich wil wijden. De student is in staat eigen motivatie te expliciteren.
Met het oog hierop zal in de startbekwaamheidsfase aandacht gegeven worden aan filosofische reflectie in heden en verleden ten aanzien van: hermeneutiek en de vraag naar zin; ethiek en de vrije wil; constituering van de persoon en identiteit.

De student werkt aan een beroepsproduct bestaande uit een bijdrage voor een website en een essay of organiseren gespreksgroep. Zie studiewijzer.

Werkbegeleiding

 • De student onderbouwt zijn/haar visie met filosofische argumenten (20%)
 • De student stemt filosofische reflectie af op verschillende gesprekspartners, dus filosofeert met kinderen en adolescenten, bewoners van de straat, mensen in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld militairen die uitgezonden zijn, mensen in penitentiaire i (15%)
 • De student maakt onderscheid maken tussen interne en externe kritiek. (15%)
 • De student formuleert wijsgerige vragen aangaande hermeneutiek en interpretatie, goed en kwaad, zin of betekenis, vrije wil en identiteit. (20%)
 • De student ontwikkelt (onderzoeks)vragen op basis van filosofische reflectie. (15%)
 • De student interpreteert complexe situaties op basis van filosofische reflectie. (15%)

Ba GB

 • 3.1 Kennis van bronteksten van de eigen traditie
  - inleidingsvragen
  - theologie O.T en N.T. c.q. kerkelijke traditie, Koran et cetera,
  - basiskennis van inhoud en genres (o.a. poëzie, profetie, apocalyptiek)
 • 4.2 Filosofie
  - kennis van enkele invloedrijke denkers: grondleggers, klassieken en modernen;
  - enkele centrale begrippen van de filosofische ideeën - kennis van de cultureel-maatschappelijke context.
  - modellen van zingeving
 • 4.3 Ethiek
  - levensbeschouwelijke ethiek - wijsgerige ethiek
  - verbinding en grenzen geloof en ethiek, zorgethiek.
  - beroepsethiek: pastoraat en macht, gender, beroepscode

Ba DRL

 • 1.1 Kennis van en inzicht in religie in de diverse wetenschappelijke benaderingen en culturele contexten; zoals Bijbelwetenschappen en systematische theologie, en vakken als godsdienstwijsbegeerte, religiegeschiedenis en godsdienstsociologie.
 • 3.1 Kennis van, inzicht in en toepassen van de hermeneutische theorieën op zowel schriftelijke teksten als andere (kunst-)uitingen.
 • 4.1 Kennis van, inzicht in en toepassen van fundamentele vragen over bestaan, ontstaan, tijd-ruimte, eindigheid, leven en diverse vormen van onderscheid tussen al wat is.
 • 5.3 Kennis van, inzicht in en toepassen van diverse profielen van ethiek en ethische benadering op maatschappelijke en actuele problematieken.
 

Ba GB

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Ba DRL

  Geen landelijke bekwaamheidseisen of competenties gevonden.

Hoofdfase moet zijn afgerond

Voortgangstoets

na 8 colleges

onvoldoende moet gecompenseerd in beroepsproduct

 • Beroepsproduct
 • Toepassen
 • Synthetiseren
 • Evalueren

cijfer 1-10

na tien dagen

Verplichte literatuur

 • Verbruggen, A. (2018), Het goede leven en de vrije markt.. (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 • Arendt H. (), Verantwoordelijkheid en oordeel.