Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PRCL41 Inleiding bijbelwetenschappen

5 ec

voltijd: 44 cu (22 bijeenkomsten)
deeltijd: 26 cu (13 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 1
Ba GPW jaar 1

Heilige Schrift

Spontaan zou je zeggen dat de Bijbel nog nauwelijks iets betekent in ons hedendaagse leven. Maar zonder dat je het waarschijnlijk merkt, speelt de Bijbel nog steeds een belangrijke rol. Niet alleen de cultuur van vroeger is er mee overspoeld, ook in hedendaagse films, romans, gedichten, popmuziek, schilderijen, videoclips vind je voortdurend verwijzingen naar dat oude boek. Daarnaast is de Bijbel, zowel voor joden als voor christenen, een belangrijk document waarop men teruggrijpt om inspiratie op te doen en om er geloofsuitspraken op te baseren.
Voor heel wat studies is (enige) kennis van de Bijbel een groot voordeel. Dat geldt bijvoorbeeld voor studies als geschiedenis en kunstgeschiedenis, voor letteren en theaterwetenschappen. Voor de studie van theologie is het echter een must om een aantal belangrijke aspecten van dat oude boek te bestuderen, zoals bijvoorbeeld:

- Hoe zit die Bijbel, dat dikke boek, eigenlijk een bibliotheek met boeken, in elkaar?

- Hoe en wanneer is deze verzameling van heilige boeken tot stand gekomen?

- Welke theologische visies vinden we in de Bijbel en wanneer zijn die in omloop gekomen?

- Hoe gaan de schrijvers van het Nieuwe Testament en de Rabbijnen om met teksten uit hun tradities (resp. het Oude Testament / de Hebreeuwse Bijbel)?

- Op welke wijze worden (en werden) bijbelteksten door joden en christenen uitgelegd?

Deze cursus is een eerste stap op de weg om te leren met de Bijbel om te gaan. We bespreken hoe de Bijbel in elkaar zit, in welke periode(s) de verschillende delen zijn ontstaan en gegroeid, en welke theologische concepten daarachter schuilgaan. Om dat goed te kunnen plaatsen zul je iets te horen krijgen over de geschiedenis van het oude IsraŽl en van de omringende culturen. Veel aandacht is er ook voor methoden van exegese. Er zijn - zowel in heden als in verleden - heel wat verschillende benaderingen en leesperspectieven ontwikkeld en gepraktiseerd. Wat willen ze nu eigenlijk en vanuit welke vooronderstellingen gaan zij uit?

Colleges voorbereiden m.b.v. de teksten op de portal.
Actieve houding tijdens de bijeeenkomsten.
Presentatie door groepjes.
Tekst lezen (VT): maken en insturen van de opdrachten, discussiedeelname tijdens bijeenkomsten.

Hoorcollege De eerste acht bijeenkomsten zijn hoorcolleges.


De vier daaropvolgende zijn werkcolleges.


De voltijdstudenten hebben daarnaast een werkcollege Tekst lezen (woensdagen)

Beoordeling: Er is een tussentoets over de eerste acht colleges, een toets over alle twaalf colleges, en een paper.

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba GPW

 • 1.1. Inleiding in de verschillende disciplines van het vakgebied: bijbelwetenschappen, kerkgeschiedenis, godsdienstwijsbegeerte en ethiek, godsdienstwetenschap, sociaal- wetenschappelijke vakken.
 • 3.1 Kennis van bronteksten van de eigen traditie
  - inleidingsvragen
  - theologie O.T en N.T. c.q. kerkelijke traditie, Koran et cetera,
  - basiskennis van inhoud en genres (o.a. poëzie, profetie, apocalyptiek)
 • 3.2 Exegetische vaardigheden
  - kennis van verschillende leeswijzen
 • 3.2. Basiskennis van het christendom
  Boeken en verhalen: Bijbel; verhalen van en over kerkvaders; reformatie en contrareformatie.
  Personen: Jezus; Paulus; Augustinus; Luther; Calvijn; keizer Constantijn, Paus Gregorius, Thomas van Aquino, Barth.
  Gebouwen: tempel; basiliek; orthodoxe kerk; katholieke kerk; protestantse kerk.
  Voorwerpen: kruis; icoon; doopvont; rozenkrans.
  Feesten, rituelen en gebruiken: Kerst; Pasen; Pinksteren; sacramenten, begrafenis, vasten.
  Stromingen: orthodox; rooms katholiek; protestants.
 • 5.2 Kunst en cultuur
  - kennis van doorwerking religieuze tradities in kunst en cultuur in heden en verleden
 

Ba LGL

 • A.7.2 Verwerkt op correcte wijze bronnen in een eigen tekst.

Ba GPW

 • A.7.2 Verwerkt op correcte wijze bronnen in een eigen tekst.

Van deelnemers wordt verwacht dat zij de Bijbel tenminste éénmaal hebben gelezen. Voor deelnemers die dat niet hebben gedaan, zijn de te lezen Bijbelteksten (inclusief leesschema) in de studiewijzer opgenomen, die op de portal staat.

 • Werkstuk
 • Kennistoets
 • Feitenkennis
 • Toepassen
 • Analyseren

cijfer 1-10

15 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

 • Hans Ausloos (), Oud, maar niet verouderd. Een inleiding tot de studie van het Oude Testament. Leuven Voorburg, Acco, 2006. ISBN 9033462559 (portal)
 • Overig: zie studiewijzer (), . (portal)
 • Snoek, H. (2010), Een huis om in te wonen. Uitleg en interpretatie van de Bijbel. Kampen: Kok (aanschaffen)

Aanbevolen literatuur

 • Zie studiewijzer (op de portal) (), .