LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PRBP21 Kerkgeschiedenis in het V.O. + beroepsproduct 1

5 ec

voltijd: 48 cu (24 bijeenkomsten)
deeltijd: 24 cu (12 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 1
Ba GPW jaar 1

Patrologie en kerkgeschiedenis

De student leert een onderdeel uit de kerkgeschiedenis om te zetten naar concreet lesmateriaal voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Daarnaast wordt de ontwikkeling van het vak godsdienst/levensbeschouwing zelf in een historisch perspectief geplaatst. De diverse stromingen binnen het vak worden weergegeven en in een historisch kader geplaatst.

Tevens wordt aandacht besteed in de voorbereidende colleges aan algemene en vakdidactische principes, zodat de studenten inzicht hebben hoe kennisoverdracht plaatsvindt.

Er worden twee beroepsproducten gemaakt door de VT studenten en één door de DT studenten. Het beroepsproduct wordt gemaakt onder begeleiding van de docent. Het eerste beroepsproduct, alleen voor VT studenten, is het organiseren van een rondleiding voor collega eerstejaars theologiestudenten. Het tweede beroepsproduct, voor zowel VT als DT studenten, bestaat uit het maken van een lessenserie voor leerlingen uit de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs.

Voor verdere informatie over de inhoud van deze onderwijsmodule word je verwezen naar de studiehandleiding die beschikbaar is op de portal.

Verplichte aanwezigheid
Actieve bijdrage
Maken beroepsproduct
Presenteren beroepsproduct

Training

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba GPW

 • 1.2. Orientatie op het beroep docent GL Basishandelingen: 1. sensibiliteit ontwikkelen, 2.persoonlijke waarden opsporen, 3. oriënteren op gemeen- schappen en bronnen , 4. ethisch en levens- beschouwelijk denken en communiceren, 5. ethisch en levensbeschouwelijk godsdienstig handelen, 6. beroepsethiek / historische en mondiale ontwikkelingen van het schoolvak, 7. levensbeschouwelijk begeleiden van leerlingen.
 • 1.5 Godsdienstpedagogiek:
  - kennis van jeugdcultuur, geloofsbeleving van jongeren
  - inzicht in verschillende benaderingen van geloofseducatie met jongeren en volwassenen (mystagogiek, gemeentepedagogiek, levenslang leren, discipelschapmodel) - kennis van geloofsontwikkeling
  - inzicht in voorbereiding en uitvoering van educatieve trajecten, methodes en methodieken
  - kennis van ontwikkelingen in jeugd- en jongerenwerk
 • 3.2. Basiskennis van het christendom
  Boeken en verhalen: Bijbel; verhalen van en over kerkvaders; reformatie en contrareformatie.
  Personen: Jezus; Paulus; Augustinus; Luther; Calvijn; keizer Constantijn, Paus Gregorius, Thomas van Aquino, Barth.
  Gebouwen: tempel; basiliek; orthodoxe kerk; katholieke kerk; protestantse kerk.
  Voorwerpen: kruis; icoon; doopvont; rozenkrans.
  Feesten, rituelen en gebruiken: Kerst; Pasen; Pinksteren; sacramenten, begrafenis, vasten.
  Stromingen: orthodox; rooms katholiek; protestants.
 • 4.1. a. Op methodische wijze verbanden leggen tussen de religieuze traditie en de actuele situatie.
  b. Hedendaagse levensbeschouwelijke vragen van mensen in verbinding brengen
  met de religieuze traditie en daaraan een levensbeschouwelijke interpretatie geven.
  c. Inzicht geven in de referentiekaders van anderen en betrekt zijn achtergrond zinvol bij
  de interpretatie van de situatie van anderen.
  d. Maatschappelijke en culturele processen duiden in het licht van de religieuze traditie.
 • 5.1 Hermeneutiek
  - kennis van hermeneutische theorieën en methoden, taaltheorie
  - inzicht in de methodiek van het leggen van verbanden tussen de religieuze traditie en de actuele situatie
 

Ba LGL

 • A.2.1 handelt in zijn omgang met leerlingen, pastoranten en cliënten op basis van wederzijds respect
 • A.3 onderkent het belang van goede werkverhoudingen met medestudenten en begeleider in het kader van de (brede) levensbeschouwelijke en ethische identiteit van de opleiding.
 • A.3.1 vraagt naar en benut informatie van zijn begeleiders
 • A.3.2 vraagt hulp van en biedt hulp aan medestudenten
 • A.3.3 geeft aan wat hij wel of niet kan
 • A.3.5 maakt afspraken met begeleiders en collega’s (medestudenten en leraren) en houdt zich daaraan
 • A.5.2 beheerst en hanteert vaardigheden als spreken, lezen, schrijven en rekenen (op havo- niveau)
 • A.5.4 toont betrokkenheid bij individuele leerlingen, pastoranten, cliënten en groepen
 • A.6.1 zet zijn voorbereidingen voor eenvoudige activiteit op schrift (draaiboek)
 • A.6.2 kent de te hanteren regels en afspraken en houdt zich daaraan
 • A.6.7 plant eigen werk en maakt werkafspraken met begeleiders, leerlingen, pastoranten en cliënten
 • A.7.2 Verwerkt op correcte wijze bronnen in een eigen tekst.

Ba GPW

 • A.2.1 handelt in zijn omgang met leerlingen, pastoranten en cliënten op basis van wederzijds respect
 • A.3 onderkent het belang van goede werkverhoudingen met medestudenten en begeleider in het kader van de (brede) levensbeschouwelijke en ethische identiteit van de opleiding.
 • A.3.1 vraagt naar en benut informatie van zijn begeleiders
 • A.3.2 vraagt hulp van en biedt hulp aan medestudenten
 • A.3.3 geeft aan wat hij wel of niet kan
 • A.3.5 maakt afspraken met begeleiders en collega’s (medestudenten en leraren) en houdt zich daaraan
 • A.5.2 beheerst en hanteert vaardigheden als spreken, lezen, schrijven en rekenen (op havo- niveau)
 • A.5.4 toont betrokkenheid bij individuele leerlingen, pastoranten, cliënten en groepen
 • A.6.1 zet zijn voorbereidingen voor eenvoudige activiteit op schrift (draaiboek)
 • A.6.2 kent de te hanteren regels en afspraken en houdt zich daaraan
 • A.6.7 plant eigen werk en maakt werkafspraken met begeleiders, leerlingen, pastoranten en cliënten
 • A.7.2 Verwerkt op correcte wijze bronnen in een eigen tekst.

Logboek

• Plan van aanpak
• Eerste proeve van het ontwikkelde materiaal
• Opzet van de presentatie

• Zesde en achtste college van het beroepsproduct

onvoldoende met bindend advies voor studievoortgang, voldoende of meer zonder bindend advies

 • Overall toets
 • Evalueren
 • Synthetiseren
 • Toepassen

cijfer 1-10

15 werkdagen na inlevering van het gemaakte werk

Verplichte literatuur

Aanbevolen literatuur