LogoInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Studiegids FHTL

19PRCL31 Geloof op zoek naar inzicht


Luijten, Eric

5 ec

voltijd: 44 cu (22 bijeenkomsten)
deeltijd: 26 cu (13 bijeenkomsten)

Ba LGL jaar 1
Ba GPW jaar 1

Fundamentele en dogmatische theologie

De cursus Geloof op zoek naar inzicht biedt een inleiding in de katholieke (christelijke) theologie en leert studenten op een ordelijke manier na te denken over theologische thema’s. De cursus kent vier aandachtsvelden:
(1) de cursus biedt een overzicht van de grote vraagstukken uit het katholiek-christelijke geloof (dogmatische theologie);
(2) de cursus gaat in op de zogenaamde voorvragen van de theologie: waarop is het christelijk geloof gebaseerd: hoe weten we van de inhoud van het christelijk geloof (fundamentele theologie);
(3) de cursus maakt de studenten gevoelig voor de vreemdheid van het object van de christelijke theologie: ‘God’;
(4) de cursus reflecteert op het onderscheid tussen theologie en religiewetenschappen, en gaat in op enkele verschillen tussen christelijke geloof en andere godsdiensten, religies en levensbeschouwingen

Theologische encyclopedie
Aan dit college zijn bijeenkomsten Theologische Encyclopedie verbonden

Van de student wordt verwacht dat zij deze cursusbeschrijving en de studiehandleiding goed bestuderen. In de studiehandleiding staat aangegeven wat ter voorbereiding op iedere collegebijeenkomst moet worden gedaan

Hoorcollege

Ba LGL

  Geen kennisbasis gevonden.

Ba GPW

 • 3.2. Basiskennis van het christendom
  Boeken en verhalen: Bijbel; verhalen van en over kerkvaders; reformatie en contrareformatie.
  Personen: Jezus; Paulus; Augustinus; Luther; Calvijn; keizer Constantijn, Paus Gregorius, Thomas van Aquino, Barth.
  Gebouwen: tempel; basiliek; orthodoxe kerk; katholieke kerk; protestantse kerk.
  Voorwerpen: kruis; icoon; doopvont; rozenkrans.
  Feesten, rituelen en gebruiken: Kerst; Pasen; Pinksteren; sacramenten, begrafenis, vasten.
  Stromingen: orthodox; rooms katholiek; protestants.
 • 4.1 Geloofsleer
  - concepten uit de systematische theologie, ontstaan, inhoud, doorwerking .
  - stromingen in de theologie van de twintigste en eenentwintigste eeuw aan de hand van enkele belangrijke theologen
  - kennis van de geschiedenis en de actualiteit van oecumenische beweging en dialoog
  - zicht op de specifieke verhouding van Kerk en Jodendom door de eeuwen heen en in de actualiteit
 • 5.2. Triniteit, christologie, godsleer, pneumatologie, Koninkrijk van God, gerechtigheid,
  genade, verzoening,zonde, almacht en voorzienigheid, kwaad, verlossing, opstanding,
  nieuw leven, eindtijd.
 • 8.8. Verantwoording en verdediging van het geloof, het duiden van de theologische
  onderbouwing van geloofsverdediging en van geschriften waarin geloofsverdediging
  voorkomt.
 

Ba LGL

 • A.1 is in staat de betekenis van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling te formuleren

Ba GPW

 • A.1 is in staat de betekenis van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling te formuleren

n.v.t.

Voortgangstoets

Over de stof van de eerste zeven bijeenkomsten en een tweede tussentoets over de stof van de eerste veertien bijeenkomsten.

Na 7 bijeenkomsten en na 14 bijeenkomsten

De beide tussentoetsen tellen samen voor 40% (15% en 25%) mee in het eindcijfer

 • Kennistoets
 • Analyseren
 • Begrijpen
 • Kennis

cijfer 1-10

10 werkdagen

Verplichte literatuur

 • Sesboüé, Bernard (), Ik Geloof. Een uitnodiging voor de 21ste eeuw. (via docent)

Aanbevolen literatuur