Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Kopopleiding Docent religie levensbeschouwing

kopopleiding

Studiejaar 2018-2019

 • Semester 1
  • Studenten onderzoeken vakdidactische vraagstukken over het eigen handelen met behulp van literatuur en van empirische dataverzameling en -analyse
  • Studenten onderzoeken vakdidactische vraagstukken over het eigen handelen met behulp van literatuur en van empirische dataverzameling en -analyse
  • Studenten onderzoeken vakdidactische vraagstukken over het eigen handelen met behulp van literatuur en van empirische dataverzameling en -analyse
 • 19SPTADR Afstudeeronderzoek Drl
  AO
  7ec
  28cu
  • Persoonlijke ontwikkeling: De student/e werkt met een open houding, is in staat feedback te geven en te ontvangen. De student/e kijkt kritisch naar het eigen handelen, reflecteert hierop en maakt gebruik van handelingsalternatieven indien nodig.
  • De student schrijft een stageverslag op basis van de eisen zoals vermeld in de stagehandleiding. Zij/hij evalueert de eigen ervaringen en reflecteert op de eigen stage aan de hand van vooraf (en indien gewenst tijdens de stage) geformuleerde leerdoelen.
  • De student weet een band op te bouwen met de leerlingen en deze in te zetten in het werk- en leerproces dat door de student wordt aangestuurd en begeleid.
  • De student is in staat diverse vormen van communicatie in te zetten en te analyseren op de doelmatigheid. De student heeft zich op de hoogte gesteld van de mogelijkheden binnen de school en gebruikt deze mogelijkheden zo optimaal mogelijk. De student is o
  • De student heeft zich inhoudelijk goed voorbereid op de kennisoverdracht in de lessen en is op de hoogte van theorieŽn hoe dat het beste aangepakt kan worden.
  • De student is in staat diverse vormen van communicatie in te zetten en te analyseren op de doelmatigheid. De student heeft zich op de hoogte gesteld van de mogelijkheden binnen de school en gebruikt deze mogelijkheden zo optimaal mogelijk. De student is o
  • De student plant zijn eigen stagewerkzaamheden en pleegt waar nodig en wenselijk overleg met stagebegeleider op de stageschool en stagecoŲrdinator van de opleiding. De student werkt samen binnen het team van de school en de sectie van de vakdocenten. Indi
  • De student zorgt voor een veilige leeromgeving waarin leerlingen zo goed mogelijk tot leren kunnen komen.
  • De student gebruikt verhalen en andere bronnen uit diverse levensbeschouwelijke tradities om onder meer de kennis over de diversiteit aan levensbeschouwelijke opvattingen te verhelderen, te verbreden en te verdiepen tijdens de lessen. Zij/hij past zelfsta
  • De student maakt lesplannen per les en per serie lessen, op dat hij overzicht heeft over te behalen leerdoelen op het gebied van kennis, vaardigheden en gedrag.
  • De student gebruikt verhalen en andere bronnen uit diverse levensbeschouwelijke tradities om onder meer de kennis over de diversiteit aan levensbeschouwelijke opvattingen te verhelderen, te verbreden en te verdiepen tijdens de lessen. Zij/hij past zelfsta
  • De student is in staat problemen te benoemen en hierbij oplossingsstrategieŽn te bedenken, die gekoppeld worden aan opgedane kennis en ervaringen. Zij/hij is in staat deze om te zetten tot een onderzoeksvraag naar de onderwijspraktijk binnen de school opd
 • 19SBVSD4 Stage 4 Docent religie levensbeschouwing
   
  10ec
  24cu
  • Studenten presenteren hun werkzaamheden, lichten deze toe waar gewenst, evalueren deze en herzien deze waar gewenst of noodzakelijk.
  • Studenten geven een kort overzicht van visies op het vak RL met eraan gelieerd, wat er geleerd wordt, hoe er geleerd wordt, de rol van de docent, de methodes, didactiek en toetsing
  • Studenten geven een kort overzicht van visies op het vak RL met eraan gelieerd, wat er geleerd wordt, hoe er geleerd wordt, de rol van de docent, de methodes, didactiek en toetsing
  • Studenten passen de algemene theorie toe op praktijksituaties en op het maken van concrete lessen.
  • Studenten maken lessen waarbinnen specifiek aandacht is voor hermeneutiek, narrativiteit en levensbeschouwelijke communicatie, waarmee zij laten zien deze vakdidactische inhouden te beheersen.
  • Studenten maken lessen voor groepswerk waarbij gebruik wordt gemaakt van de inzichten van effectiviteit en van de mogelijkheden tot differentiatie op verschillende niveaus.
 • 19MBVVDI Vakdidactiek
  OT
  5ec
  32cu
  • De student kan feedback geven aan medestudenten
  • De student is in staat om bronnen te waarderen
  • De student kan meewerken aan een website en hierop posts publiceren
  • De student kan betekenisvolle lessen levensbeschouwing/godsdienst ontwikkelen
  • De student kan een vertaalslag maken van theorie naar lespraktijk
  • De student is in staat om bronnen te waarderen
  • De student kan gebruik maken van verschillende werkvormen die aansluiten bij de inhoud
 • 19SSWGVO Godsdiensten in het V.O.
  LV,WS
  3ec
  24cu
  • De student benoemt de soorten begeleiding die mogelijk zijn binnen het mentoraat en past die op een bij de levensfase van de leerling passende wijze toe op casu√Įstiek uit de praktijk.
  • De student zet een waarderende manier van werken in bij het mentoraat, waarbij de kwaliteiten van de leerlingen als uitgangspunt worden genomen voor de begeleiding op gebied van studie en sociale omgang.
  • Je hebt kennis van ontwikkelingspsychologische theorie√ęn.
  • De student past de theorie√ęn uit de ontwikkelingspsychologie toe op de praktijk van het onderwijs c.q. de stage.
  • De student benoemt de soorten begeleiding die mogelijk zijn binnen het mentoraat en past die op een bij de levensfase van de leerling passende wijze toe op casu√Įstiek uit de praktijk.
  • De student zet een waarderende manier van werken in bij het mentoraat, waarbij de kwaliteiten van de leerlingen als uitgangspunt worden genomen voor de begeleiding op gebied van studie en sociale omgang.
 • 19MSWLBE Leerlingbegeleiding 1
  OT
  5ec
  32cu
  • Je kan de vormen van leerbegeleiding op een school benoemen. Je plaatst deze in de context van de pedagogische keuzes die een school gemaakt heeft. Je benoemt gevolgen van de keuze van een school welke soorten leerlingbegeleiding aangeboden wordt en ho
  • Je kent reductietechnieken voor faalangst. Je benoemt de mogelijkheden om faalangstig gedrag van leerlingen te onderkennen tijdens de lessen. Je benoemt mogelijke aanpakken van faalangst binnen en buiten de lessen.
  • Je kent de beperkingen en mogelijkheden van de volgende gesprekstechnieken en weet deze in te zetten: ē Diagnose-recept ē Participatie ē Twee kolommen ē Slecht nieuws ē Conflictoplossing
  • Je herken de problematiek bij leerlingen van ASS, ODD, ADHD. Je kent de aandachtspunten bij deze problematiek. Je weet hoe te handelen en kan dat verantwoorden. Je kan een behandelingsplan voor de aanpak in de les opstellen met collegaís.
  • Je kan de vormen van leerbegeleiding op een school benoemen. Je plaatst deze in de context van de pedagogische keuzes die een school gemaakt heeft. Je benoemt gevolgen van de keuze van een school welke soorten leerlingbegeleiding aangeboden wordt en ho
  • Je kent verschillende interventies die een docent kan doen om leerlingen te begeleiden op groepsniveau en individueel niveau. Je kent verschillende manieren om pedagogisch te handelen en kunt je keuze voor een bepaald scenario in een bepaalde situatie ve
  • Je kent reductietechnieken voor faalangst. Je benoemt de mogelijkheden om faalangstig gedrag van leerlingen te onderkennen tijdens de lessen. Je benoemt mogelijke aanpakken van faalangst binnen en buiten de lessen.
  • Je kent de beperkingen en mogelijkheden van de volgende gesprekstechnieken en weet deze in te zetten: ē Diagnose-recept ē Participatie ē Twee kolommen ē Slecht nieuws ē Conflictoplossing
  • Je herken de problematiek bij leerlingen van ASS, ODD, ADHD. Je kent de aandachtspunten bij deze problematiek. Je weet hoe te handelen en kan dat verantwoorden. Je kan een behandelingsplan voor de aanpak in de les opstellen met collegaís.
 • 19SBVLB2 Leerlingbegeleiding 2
  OT
  2ec
  16cu
 • 19MRWORE Oosterse religies
  KT
  5ec
  34cu
 •  
   
  37ec
  190cu
 • Semester 2
  • Studenten onderzoeken vakdidactische vraagstukken over het eigen handelen met behulp van literatuur en van empirische dataverzameling en -analyse
  • Studenten onderzoeken vakdidactische vraagstukken over het eigen handelen met behulp van literatuur en van empirische dataverzameling en -analyse
  • Studenten onderzoeken vakdidactische vraagstukken over het eigen handelen met behulp van literatuur en van empirische dataverzameling en -analyse
 • 19SPTADR Afstudeeronderzoek Drl
  AO
  6ec
  20cu
  • De student past de basiskennis van algemene didactiek toe m.b.v. praktische opdrachten.
  • De student legt verbinding tussen theorie en praktijk en zet reflectie in als leermethode.
  • De student past de basiskennis van algemene didactiek toe m.b.v. praktische opdrachten.
  • De student eigent zich de basiskennis van de algemene didactiek toe: Hoe onderwijs ik mijn leerlingen? Hoe kan ik effectief met groepen werken? Hoe ziet mijn school eruit? Hoe ontwikkel ik mezelf als leraar? Hoe geef ik onderwijs in het VMBO en het MBO?
  • De student legt verbinding tussen theorie en praktijk en zet reflectie in als leermethode.
  • De student past de basiskennis van algemene didactiek toe m.b.v. praktische opdrachten.
  • De student eigent zich de basiskennis van de algemene didactiek toe: Hoe onderwijs ik mijn leerlingen? Hoe kan ik effectief met groepen werken? Hoe ziet mijn school eruit? Hoe ontwikkel ik mezelf als leraar? Hoe geef ik onderwijs in het VMBO en het MBO?
  • De student legt verbinding tussen theorie en praktijk en zet reflectie in als leermethode.
 • 19HBVADI Algemene didactiek
  WS
  3ec
  30cu
  • Laat in een schriftelijk verslag zien in staat te zijn een lesmethode Godsdienst-Levensbeschouwing te analyseren, zowel vanuit een godsdienstpedagogisch (theologisch) als vanuit een onderwijskundig perspectief.
  • Laat in een presentatie zien in staat te zijn een selectie van deze analyse van een lesmethode op duidelijke, beeldende en interactieve wijze te delen met medestudenten.
  • Laat in een schriftelijk verslag zien in staat te zijn een lesmethode Godsdienst-Levensbeschouwing te analyseren, zowel vanuit een godsdienstpedagogisch (theologisch) als vanuit een onderwijskundig perspectief.
  • Laat in een presentatie zien in staat te zijn een selectie van deze analyse van een lesmethode op duidelijke, beeldende en interactieve wijze te delen met medestudenten.
 • 19HPTALM Analyse van lesmethodes
  PR
  2ec
  16cu
  • Studenten leggen het begrip schoolidentiteit uit aan de hand van de theorie.
  • Studenten leggen het begrip schoolidentiteit uit aan de hand van de theorie.
  • Studenten voeren een klein onderzoek naar de schoolidentiteit van de stageschool.
  • Studenten typeren de hoofdstromingen binnen de vakdidactiek in eigen woorden.
  • Studenten plaatsen diverse opvattingen over vakdidactiek in een historisch kader.
  • Studenten typeren de hoofdstromingen binnen de vakdidactiek in eigen woorden.
  • Studenten passen diverse werkvormen toe bij het vak GL. Studenten koppelen deze werkvormen aan doelstellingen op cognitief, affectief en sociaal-emotioneel gebied en op het gebied van vaardigheden.
  • Studenten ontwerpen een rubric voor een toetsopdracht.
  • Studenten voeren een klein onderzoek naar de schoolidentiteit van de stageschool.
 • 19HPTTVD Training vakdidactiek
  PR,OT,ES
  3ec
  24cu
  • De student heeft zich inhoudelijk goed voorbereid op de kennisoverdracht in de lessen en is op de hoogte van theorieŽn hoe dat het beste aangepakt kan worden.
  • De student weet een band op te bouwen met de leerlingen en deze in te zetten in het werk- en leerproces dat door de student wordt aangestuurd en begeleid.
  • De student schrijft een stageverslag op basis van de eisen zoals vermeld in de stagehandleiding. Hij/zij evalueert de eigen ervaringen en reflecteert op de eigen stage aan de hand van vooraf (en indien gewenst tijdens de stage) geformuleerde leerdoelen.
  • De student heeft zich inhoudelijk goed voorbereid op de kennisoverdracht in de lessen en is op de hoogte van theorieŽn hoe dat het beste aangepakt kan worden.
  • De student is in staat diverse vormen van communicatie in te zetten en te analyseren op de doelmatigheid. De student heeft zich op de hoogte gesteld van de mogelijkheden binnen de school en gebruikt deze mogelijkheden zo optimaal mogelijk.
  • De student is in staat diverse vormen van communicatie in te zetten en te analyseren op de doelmatigheid. De student heeft zich op de hoogte gesteld van de mogelijkheden binnen de school en gebruikt deze mogelijkheden zo optimaal mogelijk.
  • De student plant zijn eigen stagewerkzaamheden en pleegt waar nodig en wenselijk overleg met stagebegeleider op de stageschool en stagecoŲrdinator van de opleiding. De student werkt samen binnen het team van de school en de sectie van de vakdocenten.
  • De student zorgt voor een veilige leeromgeving waarin leerlingen zo goed mogelijk tot leren kunnen komen.
  • De student past diverse theorieŽn uit de algemene en vakdidactiek toe in de lessen die de student geeft.
  • De student gebruikt verhalen en andere bronnen uit diverse levensbeschouwelijke tradities om onder meer de kennis over de diversiteit aan levensbeschouwelijke opvattingen te verhelderen, te verbreden en te verdiepen tijdens de lessen.
  • De student maakt lesplannen per les en per serie lessen, op dat hij overzicht heeft over te behalen leerdoelen op het gebied van kennis, vaardigheden en gedrag.
  • De student is in staat op problemen te benoemen en hierbij oplossingsstrategieŽn te bedenken, die gekoppeld worden aan opgedane kennis en ervaringen.
 • 19HBVSD3 Stage 3 Docent religie levensbeschouwing
   
  6ec
  20cu
  • De student past een vorm van systematische observatie toe op de stageplaats. De student schrijft een exposureverslag. De student voert een oriŽnterende stage uit in zijn/haar afstudeerrichting.
  • De student past een vorm van systematische observatie toe op de stageplaats. De student schrijft een exposureverslag. De student voert een oriŽnterende stage uit in zijn/haar afstudeerrichting.
 • 19PBVSPR Stage propedeuse
  LV,ST,WS
  3ec
  28cu
  • Studenten reflecteren op zich zelf in het licht van het beroep waarop zij zich voorbereiden.
 • 19SBVSLB Studieloopbaanbegeleiding jaar 4
   
  1ec
  10cu
  • Maken van levensbeschouwelijke analyses van films, televisieprogrammaís en/ of YouTube kanalen.
  • Toepassen van opgedane kennis en vaardigheden door het maken van multimediale lessen voor het vak Godsdienst-Levensbeschouwing.
  • Kennis verwerven van mediatheorieŽn, van analysemodellen voor tv en film en van multimediaal lesmateriaal
  • Doelgericht werken aan de eigen mediawijsheid/ digitale geletterdheid (eigen vaardigheid).
  • Toepassen van opgedane kennis en vaardigheden door het maken van multimediale lessen voor het vak Godsdienst-Levensbeschouwing.
  • Kennis verwerven van mediatheorieŽn, van analysemodellen voor tv en film en van multimediaal lesmateriaal
 • 19SSWOME Onderwijs en media
  OT,PR
  5ec
  32cu
 •  
   
  29ec
  180cu

Idee en vormgeving Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Doorontwikkeling en technische realisatie Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing. © Copyright Fontys Hogescholen.