Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Bachelor Godsdienst-Pastoraal werk (Theologie)

propedeuse

Het eerste jaar van de studie dient om vast te stellen of de student geschikt is om de studie te volgen. In deze fase ori�nteert de student zich op het mogelijke beroep. Hij toont aan dat hij in staat is de studie goed te organiseren en het niveau van de studie aan te kunnen.

Studiejaar 2016-2017

 • Semester 1
  • A.7.2 Verwerkt op correcte wijze bronnen in een eigen tekst.
 • 19PRCL41 Inleiding bijbelwetenschappen
  WS,KT
  5ec
  46cu
 • 19PRCL32 Kerk- en theologiegeschiedenis: inleiding
  KT
  5ec
  46cu
  • A.2.1 handelt in zijn omgang met leerlingen, pastoranten en cliënten op basis van wederzijds respect
  • A.3 onderkent het belang van goede werkverhoudingen met medestudenten en begeleider in het kader van de (brede) levensbeschouwelijke en ethische identiteit van de opleiding.
  • A.3.1 vraagt naar en benut informatie van zijn begeleiders
  • A.3.2 vraagt hulp van en biedt hulp aan medestudenten
  • A.3.3 geeft aan wat hij wel of niet kan
  • A.3.5 maakt afspraken met begeleiders en collega’s (medestudenten en leraren) en houdt zich daaraan
  • A.5.2 beheerst en hanteert vaardigheden als spreken, lezen, schrijven en rekenen (op havo- niveau)
  • A.5.4 toont betrokkenheid bij individuele leerlingen, pastoranten, cliënten en groepen
  • A.6.1 zet zijn voorbereidingen voor eenvoudige activiteit op schrift (draaiboek)
  • A.6.2 kent de te hanteren regels en afspraken en houdt zich daaraan
  • A.6.7 plant eigen werk en maakt werkafspraken met begeleiders, leerlingen, pastoranten en cliënten
  • A.7.2 Verwerkt op correcte wijze bronnen in een eigen tekst.
 • 19PRBP21 Kerkgeschiedenis in het V.O. + beroepsproduct 1
  OT
  5ec
  48cu
  • A.1 is in staat de betekenis van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling te formuleren
 • 19PRBO21 Beroepsorientatie
  WS
  2ec
  20cu
  • A.2.11 observeert en beschrijft stagnaties in de levensbeschouwelijke ontwikkeling
  • A.2.5 observeert en beschrijft de levensbeschouwing van enkele leerlingen, pastoranten en cliënten
  • A.2.7 observeert en beschrijft het sociale klimaat in een groep
 • 19PRVL21 Observeren
  OT
  1ec
  20cu
  • A.5.1 communiceert adequaat door het hanteren van verbale (bijv. volume, tempo, articulatie, melodie) en non-verbale technieken (bijv. mimiek, uiterlijk, lichaamshouding)
 • 19PRVL12 Presentatievaardigheden
  PR
  1ec
  24cu
  • A.1.1 beschrijft de eigen kwaliteit en beperkingen
  • A.1.14 kan in voldoende mate reflecteren op zijn studie en leerstijl om zijn bekwaamheid te kunnen ontwikkelen
  • A.1.4 werkt op een planmatige manier aan zijn eigen ontwikkeling
  • A.1.7 staat open voor andere visies en ideeën
  • A.5 onderkent het belang van een open leef en werkklimaat dat een vriendelijke en cooperatieve sfeer bevordert
 • 19PRVL11 Studievaardigheden
  LV
  1ec
  42cu
  • A.1 is in staat de betekenis van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling te formuleren
  • A.1.14 kan in voldoende mate reflecteren op zijn studie en leerstijl om zijn bekwaamheid te kunnen ontwikkelen
  • A.1.15 is in staat enigermate te reflecteren op studie, leerstijl en persoonlijke ontwikkeling in het perspectief van de eigen levensvisie en ethische visie
  • A.1.2 reflecteert op eigen gedrag en betrekt in zijn reflectie de feedback van anderen
  • A.1.4 werkt op een planmatige manier aan zijn eigen ontwikkeling
  • A.1.7 staat open voor andere visies en ideeën
  • A.4 onderkent het belang van contacten met naasten van pastoranten of clienten, met ouders of verzorgers van de leerlingen/deelnemers en met collegas van (leer)bedrijven en instellingen.
  • A.4.1 maakt een adequaat verslag van bijgewoonde gesprekken
  • A.4.3 verkent en beschrijft relaties van zijn instelling met andere belanghebbenden, zoals
   geïnstitutionaliseerde levensbeschouwingen
  • A.5.13 kan enkele communicatielijnen en –vormen die deel uit maken van de rol en taken van docent, pastor en geestelijk verzorger beschrijven
  • A.5.14 beheerst de moderne communicatiemiddelen zoals tekstverwerking, email en webportal voor het eigen studeren
  • A.6 hanteert een voor zichzelf bruikbare vorm van timemanagement met betrekking tot de uit te voeren taken en afspraken zowel binnen de opleiding als binnen de organisaties waar hij stage loopt
  • A.6.2 kent de te hanteren regels en afspraken en houdt zich daaraan
  • A.6.4 stelt prioriteiten en verdeelt de beschikbare tijd efficiënt voor zichzelf
  • A.6.7 plant eigen werk en maakt werkafspraken met begeleiders, leerlingen, pastoranten en cliënten
 • 19PRCL21 Inleiding sociale wetenschappen
  KT,ES
  5ec
  46cu
  • A.1 is in staat de betekenis van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling te formuleren
  • A.5.11 kan het levensbeschouwelijke verhaal bij een ander herkennen
 • 19PRCL11 Religies en levensbeschouwingen
  KT,ES
  5ec
  46cu
 •  
   
  30ec
  338cu
 • Semester 2
  • A.1 is in staat de betekenis van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling te formuleren
 • 19PRCL31 Geloof op zoek naar inzicht
  KT
  5ec
  46cu
  • A.7 Onderkent het belang van het kunnen uitvoeren van kleinschalig praktijkgericht en toegepast onderzoek voor het beroep waar hij voor wordt opgeleid. Hij heeft zicht op wat het betekent een onderzoekshouding in te nemen. Hij weet wat in een wetenschappelijke tekst probleemstelling, vraagstelling, doelstelling en methode is en weet deze van elkaar te onderscheiden en met elkaar te verbinden. Dit alles onder begeleiding.
 • 19PRCL33 Praktische theologie
  WS
  5ec
  44cu
  • A.1 is in staat de betekenis van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling te formuleren
  • A.3.1 vraagt naar en benut informatie van zijn begeleiders
  • A.3.2 vraagt hulp van en biedt hulp aan medestudenten
  • A.5.3 bevordert communicatie door te luisteren en samen te vatten
  • A.7.2 Verwerkt op correcte wijze bronnen in een eigen tekst.
  • A.7.3 Herkent een probleemstelling in een wetenschappelijke tekst
  • A.7.4 Herkent een vraagstelling in een wetenschappelijke tekst
  • A.7.8 Brengt het belang onder woorden van het aannemen van een onderzoekshouding ten
   opzichte van een (wetenschappelijke) tekst of casusbeschrijving
 • 19PRCL42 Inleiding filosofie en ethiek
  KT
  5ec
  46cu
  • A.1.1 beschrijft de eigen kwaliteit en beperkingen
  • A.1.14 kan in voldoende mate reflecteren op zijn studie en leerstijl om zijn bekwaamheid te kunnen ontwikkelen
  • A.1.2 reflecteert op eigen gedrag en betrekt in zijn reflectie de feedback van anderen
  • A.1.3 weet aan te geven op welke punten de eigen competentie(ontwikkeling) verbeterd kan worden
  • A.2.10 verwoordt het belang van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerlingen, pastoranten en cliënten
  • A.5.13 kan enkele communicatielijnen en –vormen die deel uit maken van de rol en taken van docent, pastor en geestelijk verzorger beschrijven
  • A.5.16 kan in een verbatim of trainingssituatie het verhaal van de leerling, pastorant of cliënt weergeven zonder vooringenomenheid en eigen oordeel
 • 19PRVL31 Gespreksvaardigheden
  LV
  1ec
  28cu
  • A.1 is in staat de betekenis van de vakinhouden voor zijn persoonlijke ontwikkeling te formuleren
  • A.1.1 beschrijft de eigen kwaliteit en beperkingen
  • A.1.12 kan aan de hand van de interviews met beroepsbeoefenaren aangeven hoe deze hun werk ervaren en kan dit verbinden met zijn eigen beroepsperspectief
  • A.3.1 vraagt naar en benut informatie van zijn begeleiders
  • A.5.1 communiceert adequaat door het hanteren van verbale (bijv. volume, tempo, articulatie, melodie) en non-verbale technieken (bijv. mimiek, uiterlijk, lichaamshouding)
  • A.5.4 toont betrokkenheid bij individuele leerlingen, pastoranten, cliënten en groepen
  • A.6.1 zet zijn voorbereidingen voor eenvoudige activiteit op schrift (draaiboek)
 • 19PRST31 Stage propedeuse
  ST
  2ec
  8cu
  • A.5.4 toont betrokkenheid bij individuele leerlingen, pastoranten, cliënten en groepen
 • 19PRVL32 Stemgebruik
  SI,PR
  1ec
  16cu
  • A.5 onderkent het belang van een open leef en werkklimaat dat een vriendelijke en cooperatieve sfeer bevordert
  • A.6.2 kent de te hanteren regels en afspraken en houdt zich daaraan
 • 19PRAS41 Studieloopbaanbegeleiding incl assessmentvoorbereiding
  AS
  1ec
  30cu
  • A.1.11 kan het eigen religieuze levensverhaal vertellen en een bijzondere ervaring daarin een plaats geven
  • A.5.1 communiceert adequaat door het hanteren van verbale (bijv. volume, tempo, articulatie, melodie) en non-verbale technieken (bijv. mimiek, uiterlijk, lichaamshouding)
  • A.5.11 kan het levensbeschouwelijke verhaal bij een ander herkennen
  • A.5.3 bevordert communicatie door te luisteren en samen te vatten
  • A.7.1 Benoemt het verschil tussen probleemstelling, vraagstelling en doelstelling.
 • 19PRBP42 God ter sprake + beroepsproduct 2
  OT
  5ec
  48cu
 • 19PRCL12 Inleiding spiritualiteit en bronnen
  WS
  5ec
  44cu
 •  
   
  30ec
  310cu

hoofdfase

In het tweede en derde jaar gaat het er om dat de student aantoont geschikt te zijn voor de uitoefening van het beroep waarvoor de opleiding opleidt. In onder meer stage en trainingen bewijst de student deze geschiktheid.

Studiejaar 2017-2018

 • Semester 2
 • 19HFSTOI Oecumenica en interreligieuze dialoog
  KT
  5ec
  34cu
 • 19HFPTCP Categoriaal pastoraat
  PR,LV
  2ec
  16cu
  • B.3.1 Is in staat de kernelementen van een viering te beschrijven
  • B.3.2 Is in staat onderscheid te maken tussen verschillende vormen van vieringen
  • B.3.4 Is in staat het belang van de kerkelijke jaarcyclus aan te geven
  • B.3.5 Kan symbolen en rituelen binnen en buiten de geloofsgemeenschap herkennen en beschrijven
  • B.3.6 Kan onder begeleiding van een pastorale professional een viering van geloof voorbereiden en er aan meewerken
  • B.3.8 Is in staat een liturgieboekje voor de viering te maken
 • 19HFPTLI Liturgie
  CT
  2ec
  16cu
  • B.0.1 reproduceert door onderwijs of literatuur aangereikte kennis correct en adequaat,vat in eigen woorden samen, en past toe in nieuwe contexten.
  • B.0.2. Maakt gebruikt van deze bij het maken van beroepsproducten.
 • 19HFPROG Observeren GPW
  ST,WS
  2ec
  20cu
 • 19HFBWJP Exegese NT: Johannes en Paulus
  WS
  5ec
  32cu
 • 19HFBWGP Exegese OT: Geschriften en psalmen
  KT,WS
  5ec
  32cu
 • 19HFWBGW Geschiedenis van de wijsbegeerte
  OT
  3ec
  26cu
  • B.1 De student onderkent het belang van geloofsverwoording i.h.a. en in het christendom in het bijzonder. Hij onderkent de bijzondere betekenis van de christelijke traditie in de westerse cultuur. Hij herkent en benoemt de interactie tussen de geloofstraditie, een actuele situatie en een religieuze tekst en/of religieuze ervaring, aan de hand van een kunsthistorische afbeelding en een actuele praktijksituatie.
  • B.1.1 Kan wat betreft levensbeschouwelijke vragen, deze vragen van mensen onderkennen
  • B.1.2 Kan wat betreft levensbeschouwelijke vragen, deze vragen verhelderen
  • B.2.1 Kan het onderscheid duidelijk maken tussen een gewoon gesprek, hulpverlening en pastoraat;
  • B.2.2 Kan gebruik maken van verschillende passende vormen van gesprekstechniek
  • B.2.3 Kan pastorale gesprekken initiëren en afronden
  • B.2.4 Kan in een verbatim het verhaal van de pastorant weergeven zonder vooringenomenheid en eigen oordeel;
  • B.3.1 Is in staat de kernelementen van een viering te beschrijven
  • B.3.2 Is in staat onderscheid te maken tussen verschillende vormen van vieringen
  • B.4.1 Kan planmatig en doelgericht werken
  • B.4.3 Kan feedback geven en staat open voor het ontvangen van feedback
  • B.4.4 kan op gestructureerde wijze voorgenomen plannen en activiteiten uitvoeren
  • B.4.5 Toetst eigen handelen aan vooraf opgestelde eisen
  • B.5.2 Ontwerpt betekenisvolle leeractiviteiten
  • B.5.3 Staat open voor reflectie en feedback van de lerende(n) en is flexibel in het aanpassen van leeractiviteiten
  • B.5.4 Speelt in op groepsdynamische processen
  • B.5.5 Kan onder begeleiding bestaand catechetisch materiaal afstemmen op een specifieke doelgroep
  • B.6.3 Vertolkt op respectvolle wijze de eigen religieuze traditie in gesprek met personen die deze traditie niet delen
  • B.6.4 Legt contacten met mensen van buiten de eigen geloofsgemeenschap
  • B.8.3 Kan onder woorden brengen vanuit welke spiritualiteit hij werkt
  • B.8.4 Analyseert het eigen functioneren en heeft daardoor een goed beeld van zijn/haar competenties en blijft planmatig werken aan de ontwikkeling ervan;
  • B.8.5 Reflecteert op de eigen religieuze en spirituele ontwikkeling
 • 19HFBSTG Stage GPW hoofdfase
  LV
  5ec
  0cu
 • 19HFBSLA Studieloopbaanbegeleiding jaar 2
  LV
  1ec
  8cu
 •  
   
  30ec
  184cu

Studiejaar 2018-2019

 • Semester 1
  • B.1 De student onderkent het belang van geloofsverwoording i.h.a. en in het christendom in het bijzonder. Hij onderkent de bijzondere betekenis van de christelijke traditie in de westerse cultuur. Hij herkent en benoemt de interactie tussen de geloofstraditie, een actuele situatie en een religieuze tekst en/of religieuze ervaring, aan de hand van een kunsthistorische afbeelding en een actuele praktijksituatie.
 • 19HFBWSH Exegese NT: Synoptici en handelingen
  WS
  5ec
  32cu
 • 19HFKGPT Patristiek
  WS,KT,PR
  5ec
  32cu
  • B.1 De student onderkent het belang van geloofsverwoording i.h.a. en in het christendom in het bijzonder. Hij onderkent de bijzondere betekenis van de christelijke traditie in de westerse cultuur. Hij herkent en benoemt de interactie tussen de geloofstraditie, een actuele situatie en een religieuze tekst en/of religieuze ervaring, aan de hand van een kunsthistorische afbeelding en een actuele praktijksituatie.
  • B.1.3 Kan wat betreft levensbeschouwelijke vragen, deze in verband brengen met godsdienstige bronnen en tradities
 • 19HFWBWE Wijsgerige ethiek
  WS
  5ec
  32cu
  • B.6.1 Is in staat relaties van de eigen instelling, parochie of organisatie met andere geïnstitutionaliseerde levensbeschouwingen te verkennen en te beschrijven
  • B.6.2 Is betrokken op en heeft actuele kennis van maatschappelijke en (multi)culturele ontwikkelingen in de plaatselijke en Nederlandse context
 • 19HFSWGS Godsdienstsociologie en -psychologie
  KT
  5ec
  32cu
  • M.2.6 doet recht aan levensbeschouwelijke overeenkomsten en verschillen tussen pastoranten /cliënten en tussen medewerkers en pastoranten /cliënten.
 • 19AFRWJI Jodendom en Islam
  KT
  5ec
  34cu
  • B.0. De student beschikt over kennis van de centrale thema’s, concepten, theorieën en methodes van de verschillende vakgebieden van de theologie. Dit betreft de volgende disciplines: systematische theologie, praktische theologie, wijsbegeerte, bijbelwetenschap, kerkgeschiedenis, sociale wetenschappen (i.c. godsdienstsociologie en –psychologie) en religiewetenschappen, met als bijzondere aandachtsvelden cultuurwetenschap, spiritualiteit en ethiek.
  • B.0.1 reproduceert door onderwijs of literatuur aangereikte kennis correct en adequaat,vat in eigen woorden samen, en past toe in nieuwe contexten.
  • B.8.7 Verantwoordt zijn/haar gemaakte keuzes
 • 19HFCRCR Inleiding canoniek recht
  KT
  5ec
  34cu
 •  
   
  30ec
  196cu
 • Semester 2
  • B.1 De student onderkent het belang van geloofsverwoording i.h.a. en in het christendom in het bijzonder. Hij onderkent de bijzondere betekenis van de christelijke traditie in de westerse cultuur. Hij herkent en benoemt de interactie tussen de geloofstraditie, een actuele situatie en een religieuze tekst en/of religieuze ervaring, aan de hand van een kunsthistorische afbeelding en een actuele praktijksituatie.
 • 19HFSTTG Theologische godsleer en christologie
  KT
  5ec
  34cu
  • B.4.1 Kan planmatig en doelgericht werken
  • B.4.2 Kan proces- en taakgericht denken en werken
  • B.4.3 Kan feedback geven en staat open voor het ontvangen van feedback
  • B.5.1 Kan voor diverse individuen en groepen leer- en ontwikkelingsdoelen formuleren
  • B.5.2 Ontwerpt betekenisvolle leeractiviteiten
  • B.5.3 Staat open voor reflectie en feedback van de lerende(n) en is flexibel in het aanpassen van leeractiviteiten
  • B.5.6 Kan een relatie leggen tussen actuele bestaanservaringen en de geloofsverhalen uit Schrift en Traditie
  • B.8.2 Weet bij zijn ontwikkeling gebruik te maken van feedback van begeleiders en medestudenten bijvoorbeeld tijdens intervisie of groepssupervisie
  • B.8.7 Verantwoordt zijn/haar gemaakte keuzes
 • 19HFPTPC Parochiecatechese
  PR,WS
  2ec
  16cu
  • B.4.2 Kan proces- en taakgericht denken en werken
  • B.4.3 Kan feedback geven en staat open voor het ontvangen van feedback
 • 19HFPTWG Werken in en met groepen
  CT
  2ec
  16cu
 • 19HFBWTP Exegese OT: Tora en Vroege Profeten
  WS,KT
  5ec
  32cu
  • B.1.3 Kan wat betreft levensbeschouwelijke vragen, deze in verband brengen met godsdienstige bronnen en tradities
  • B.4.4 kan op gestructureerde wijze voorgenomen plannen en activiteiten uitvoeren
  • B.4.7 Beheerst moderne communicatiemiddelen (tekstverwerking; email; audiovisuele media enz) en kan ze toepassen
  • B.6.1 Is in staat relaties van de eigen instelling, parochie of organisatie met andere geïnstitutionaliseerde levensbeschouwingen te verkennen en te beschrijven
  • B.6.2 Is betrokken op en heeft actuele kennis van maatschappelijke en (multi)culturele ontwikkelingen in de plaatselijke en Nederlandse context
  • B.6.3 Vertolkt op respectvolle wijze de eigen religieuze traditie in gesprek met personen die deze traditie niet delen
 • 19HFKGKT Kerk- en theologiegeschiedenis: capita
  WS,KT
  5ec
  32cu
  • B.3.3 Is in staat de confessionele achtergrond van diverse typen vieringen te herkennen
 • 19HFWBSF Systematische filosofie
  WS
  5ec
  32cu
  • B.1 De student onderkent het belang van geloofsverwoording i.h.a. en in het christendom in het bijzonder. Hij onderkent de bijzondere betekenis van de christelijke traditie in de westerse cultuur. Hij herkent en benoemt de interactie tussen de geloofstraditie, een actuele situatie en een religieuze tekst en/of religieuze ervaring, aan de hand van een kunsthistorische afbeelding en een actuele praktijksituatie.
  • B.1.1 Kan wat betreft levensbeschouwelijke vragen, deze vragen van mensen onderkennen
  • B.1.2 Kan wat betreft levensbeschouwelijke vragen, deze vragen verhelderen
  • B.2.1 Kan het onderscheid duidelijk maken tussen een gewoon gesprek, hulpverlening en pastoraat;
  • B.2.2 Kan gebruik maken van verschillende passende vormen van gesprekstechniek
  • B.2.3 Kan pastorale gesprekken initiëren en afronden
  • B.2.4 Kan in een verbatim het verhaal van de pastorant weergeven zonder vooringenomenheid en eigen oordeel;
  • B.3.1 Is in staat de kernelementen van een viering te beschrijven
  • B.3.2 Is in staat onderscheid te maken tussen verschillende vormen van vieringen
  • B.4.1 Kan planmatig en doelgericht werken
  • B.4.3 Kan feedback geven en staat open voor het ontvangen van feedback
  • B.4.4 kan op gestructureerde wijze voorgenomen plannen en activiteiten uitvoeren
  • B.4.5 Toetst eigen handelen aan vooraf opgestelde eisen
  • B.5.2 Ontwerpt betekenisvolle leeractiviteiten
  • B.5.3 Staat open voor reflectie en feedback van de lerende(n) en is flexibel in het aanpassen van leeractiviteiten
  • B.5.4 Speelt in op groepsdynamische processen
  • B.5.5 Kan onder begeleiding bestaand catechetisch materiaal afstemmen op een specifieke doelgroep
  • B.6.3 Vertolkt op respectvolle wijze de eigen religieuze traditie in gesprek met personen die deze traditie niet delen
  • B.6.4 Legt contacten met mensen van buiten de eigen geloofsgemeenschap
  • B.8.3 Kan onder woorden brengen vanuit welke spiritualiteit hij werkt
  • B.8.4 Analyseert het eigen functioneren en heeft daardoor een goed beeld van zijn/haar competenties en blijft planmatig werken aan de ontwikkeling ervan;
  • B.8.5 Reflecteert op de eigen religieuze en spirituele ontwikkeling
 • 19HFBSTG Stage GPW hoofdfase
  LV
  5ec
  20cu
  • B.4.1 Kan planmatig en doelgericht werken
  • B.4.2 Kan proces- en taakgericht denken en werken
  • B.4.3 Kan feedback geven en staat open voor het ontvangen van feedback
  • B.4.4 kan op gestructureerde wijze voorgenomen plannen en activiteiten uitvoeren
  • B.4.5 Toetst eigen handelen aan vooraf opgestelde eisen
  • B.8.1 Kan in ruime mate reflecteren op zijn studie en leerstijl om daarmee zijn bekwaamheid verder ten ontwikkelen
  • B.8.2 Weet bij zijn ontwikkeling gebruik te maken van feedback van begeleiders en medestudenten bijvoorbeeld tijdens intervisie of groepssupervisie
  • B.8.3 Kan onder woorden brengen vanuit welke spiritualiteit hij werkt
  • B.8.4 Analyseert het eigen functioneren en heeft daardoor een goed beeld van zijn/haar competenties en blijft planmatig werken aan de ontwikkeling ervan;
  • B.8.5 Reflecteert op de eigen religieuze en spirituele ontwikkeling
  • B.8.6 Toont relativeringsvermogen en kent zijn/haar grenzen
  • B.8.7 Verantwoordt zijn/haar gemaakte keuzes
 • 19HFBSLB Studieloopbaanbegeleiding jaar 3
  AS
  1ec
  10cu
 •  
   
  30ec
  192cu

startbekwaamfase

In het vierde jaar van de opleiding is alles er op gericht dat de student daadwerkelijk kan starten in het beroep waartoe wordt opgeleid. De student toont aan dat hij zelfstandig kan opereren binnen het beroepenveld en laat zien dat hij op bachelor niveau de daarbij behorende taken kan uitvoeren.

Studiejaar 2019-2020

Idee en vormgeving Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Doorontwikkeling en technische realisatie Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing. © Copyright Fontys Hogescholen.