Logo Fontys Hogeschool Theologie LevensbeschouwingInspiratiesite Lessen Levensbeschouwing

Master Leraar Godsdienst Levensbeschouwing (in 3 jaar)

Masterfase

Studiejaar 2015-2016

 • Semester 1
  • M.5.1 Behartigt en realiseert de belangen van het team op een verantwoordelijke wijze binnen de grenzen van waar hij toe in staat is
  • M.5.2 vraagt hulp van en biedt hulp aan collega’s
  • M.7.1 beschrijft gericht op de feitelijke situaties de eigen kwaliteit en beperkingen
  • M.7.2 reflecteert systematisch op eigen gedrag en betrekt in zijn reflectie de feedback van anderen
  • M.7.6 is flexibel en stressbestendig: past zich aan veranderde omstandigheden aan en beschikt over alternatieven
 • 2200LLSWLT Leiderschap en teamvorming
  WS
  2ec
  12cu
  • M.1.1 zorgt voor betekenisvolle en toepassingsgerichte leeractiviteiten voor zowel individuele als groepsactiviteiten
  • M.1.11 plaatst de levensbeschouwelijke cq. religieuze betekenisverlening in het algemeen en die van de leerling in een breder kader door deze te ordenen, uit te leggen en te duiden (hermeneutiek) op basis van relevante kennis van de theologie en verwante wetenschappen
  • M.1.13 analyseert (vakspecifieke) leerproblemen en speelt adequaat daarop in met gerichte opdrachten en/of vragen
  • M.1.14 legt relaties tussen de leerinhouden van zijn vakdomein en die van verwante vakken
  • M.1.15 staat boven de stof dat wil zeggen: heeft overzicht over het leerplan en richt zijn lessen dienovereenkomstig in met inbegrip van incidentele aanpassingen
  • M.1.16 gebruikt huidige toepassingen van zijn vakgebied
  • M.1.17 verantwoordt de didactische achtergronden van het vak in de ontwikkeling van de leerlingen
  • M.1.2 ontwerpt verschillende leertrajecten om tegemoet te komen aan de diverse verschillen in zowel leren als gedrag tussen leerlingen (leerstijlen, niveau van cognitieve, levensbeschouwelijke en morele ontwikkeling en wijze van werken) en bevordert hiermee een open en zelfstandige leerhouding bij hen
  • M.1.3 daagt uit tot synthetiseren, analyseren en creatief denken (out of the box)
  • M.1.5 reflecteert op zijn eigen didactische aanpak met gebruik van wetenschappelijke inzichten
  • M.1.6 ondersteunt de leerlingen in hun leerproces, door leervragen en leerproblemen te signaleren, te benoemen en er effectief op te reageren
  • M.1.7 kan ruimte geven aan creativiteit van leerlingen en bevordert de zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid hiermee
  • M.1.8 past bestaande schriftelijke, audiovisuele en digitale leermiddelen zelf aan en breidt ze uit met eigen inbreng (vragen, suggesties, voorbeelden)
  • M.1.9 geeft een heldere opbouw in de leerstof aan en schakelt waar nodig tussen theorie en praktijk.
 • 2200LIBVLM Levensbeschouwing en media
  OT
  2ec
  14cu
  • M.4 De leraar in opleiding hanteert zelfstandig een efficiënte vorm van time- en taakmanagement m.b.t. activiteiten binnen en buiten de les, voor zichzelf en voor de leerlingen. Hij richt de werkruimtes op een veilige en doelmatige manier in en stemt de activiteiten van uiteenlopende leeromgevingen op elkaar af. Hij treedt regulerend en ordenend op in onverwachte situaties. Hij administreert relevante informatie (niet alleen leerlingadministratie).
  • M.4.1 geeft duidelijk aan wat de inhoud, vorm, structuur en relevantie van de (onderwijs)activiteit is
  • M.6.4 verantwoordt zijn professionele opvattingen, werkwijze en benadering aan ouders en andere belanghebbenden, zoals geïnstitutionaliseerde levensbeschouwingen, en past in gezamenlijk overleg zo nodig zijn werk aan.
 • 2200LLSWMO Management en organisatie
  WS,CT
  2ec
  14cu
 • 2200LIBVSB Studieloopbaanbegeleiding master jr1
   
  0ec
  4cu
 • 2200LVBVWO Wereldreligies in het onderwijs
   
  3ec
  16cu
  • M.8.1 Is in staat een afgebakende probleemstelling te formuleren en de daarin gehanteerde kernbegrippen te verbinden met de theorie
  • M.8.2 Is in staat de keuze voor de gebruikte methode te verantwoorden
  • M.8.3 Is in staat de gekozen methoden verantwoord toe te passen
 • 2200LOSWMO Methoden van onderzoek
   
  2ec
  14cu
 • 2200LIRWVD Vakdidactiek
  OT
  3ec
  16cu
 •  
   
  14ec
  90cu
 • Semester 2
  • M.1 De leraar in opleiding staat boven de leerstof van de bovenbouw VO. Hij legt verbanden tussen praktijk en theorie. Daarbij ontwerpt hij zelfstandig onderwijsleeractiviteiten die recht doen aan verschillen tussen leerlingen, met aandacht voor differentiatie en gevarieerde werkvormen. Hij gaat bij de uitvoering flexibel om met het proces, evalueert dit en betrekt bij dit alles ook de leerlingen. Hij stimuleert de ontwikkeling van de levensbeschouwelijke en morele sensibiliteit van leerlingen en begeleidt hen bij het opstellen en verantwoorden van levensbeschouwelijke en ethische redeneringen.
  • M.3 De leraar in opleiding heeft een duidelijk beeld van de sociale verhoudingen en het sociale klimaat binnen een groep (lastige) leerlingen, analyseert deze en handelt zelfstandig op basis van de bevindingen en reageert zelfstandig op de belemmeringen, die leerlingen ervaren in hun sociaalemotionele, levensbeschouwelijke en ethische ontwikkeling. Verder heeft hij een goed beeld van individuele leerlingen en signaleert eventuele ontwikkelings en/of prestatieproblemen, diagnosticeert deze met hulp. Hij begeleidt deze leerlingen en evalueert de gekozen aanpak (met coaching). Hij verantwoordt zijn pedagogische opvattingen en de gekozen aanpak.
 • 2200LIPTIL ICT en levensbeschouwing
  OT
  3ec
  26cu
 • 2200LVWBEO Ethiek m.b.t. het onderwijs
  ES
  3ec
  16cu
  • M.1 De leraar in opleiding staat boven de leerstof van de bovenbouw VO. Hij legt verbanden tussen praktijk en theorie. Daarbij ontwerpt hij zelfstandig onderwijsleeractiviteiten die recht doen aan verschillen tussen leerlingen, met aandacht voor differentiatie en gevarieerde werkvormen. Hij gaat bij de uitvoering flexibel om met het proces, evalueert dit en betrekt bij dit alles ook de leerlingen. Hij stimuleert de ontwikkeling van de levensbeschouwelijke en morele sensibiliteit van leerlingen en begeleidt hen bij het opstellen en verantwoorden van levensbeschouwelijke en ethische redeneringen.
  • M.3 De leraar in opleiding heeft een duidelijk beeld van de sociale verhoudingen en het sociale klimaat binnen een groep (lastige) leerlingen, analyseert deze en handelt zelfstandig op basis van de bevindingen en reageert zelfstandig op de belemmeringen, die leerlingen ervaren in hun sociaalemotionele, levensbeschouwelijke en ethische ontwikkeling. Verder heeft hij een goed beeld van individuele leerlingen en signaleert eventuele ontwikkelings en/of prestatieproblemen, diagnosticeert deze met hulp. Hij begeleidt deze leerlingen en evalueert de gekozen aanpak (met coaching). Hij verantwoordt zijn pedagogische opvattingen en de gekozen aanpak.
 • 2200LIPTVD Training: vakdidactiek
  LV
  3ec
  16cu
  • M.8 De student kan een kleinschalig praktijkgericht en toegepast onderzoek opzetten, uitvoeren en daarover op adequate wijze rapporteren. De student signaleert en beschrijft een beroepspraktijk waarin verbetering of een andere aanpak mogelijk is.
   De student weet deze signalen in hun context te verstaan en te formuleren in een onderzoekbare vraag. De student kan die vraag vertalen naar het handelen in de beroepspraktijk en toepassen op het eigen beroepsmatig handelen.
  • M.8.1 Is in staat een afgebakende probleemstelling te formuleren en de daarin gehanteerde kernbegrippen te verbinden met de theorie
  • M.8.2 Is in staat de keuze voor de gebruikte methode te verantwoorden
  • M.8.3 Is in staat de gekozen methoden verantwoord toe te passen
  • M.8.4 Is in staat de onderzoeksgegevens geordend en zakelijk weer te geven
  • M.8.5 Is in staat een kleinschalig bronnenonderzoekje op te zetten en uit te voeren
  • M.8.6 Is in staat de onderzoeksresultaten zakelijk en op een geordende wijze weer te geven
  • M.8.7 Is in staat de onderzoeksresultaten te interpreteren en te analyseren in het licht van de vraagstelling
  • M.8.8 Is in staat conclusies te trekken uit de geïnterpreteerde en geanalyseerde onderzoeksresultaten en daarmee antwoord te geven op de onderzoeksvraag
  • M.8.9 Is in staat over het onderzoek te rapporteren conform wetenschappelijke vormeisen
 • 2200LOSWDI Datainterpretatie
  WS
  2ec
  14cu
 • 2200LVSWOS Onderwijssociologie
  ES,LV
  3ec
  16cu
  • M.2.1 communiceert verbaal en non-verbaal effectief met gebruikmaking van diverse gesprekstechnieken, zodat het communicatieproces tussen docent en leerlingen en tussen leerlingen onderling in een veilig klimaat plaatsvinden
  • M.2.3 gaat professionele persoonlijke relaties aan met leerlingen en hanteert binnen zijn communicatie een professionele spanning tussen afstand en nabijheid
  • M.5.3 Draagt bij aan de inhoudelijke en didactische verbetering van het vak
  • M.5.4 Neemt initiatieven of draagt daadwerkelijk bij met collega’s aan veranderingsprocessen en verbeteringen binnen de school en/of binnen de sectie
  • M.7.1 beschrijft gericht op de feitelijke situaties de eigen kwaliteit en beperkingen
  • M.7.2 reflecteert systematisch op eigen gedrag en betrekt in zijn reflectie de feedback van anderen
 • 2200LLSPSB Spiritualiteit m.b.t. het beroep
  OT
  2ec
  14cu
 •  
   
  16ec
  102cu

Studiejaar 2016-2017

 • Semester 1
  • M.1 De leraar in opleiding staat boven de leerstof van de bovenbouw VO. Hij legt verbanden tussen praktijk en theorie. Daarbij ontwerpt hij zelfstandig onderwijsleeractiviteiten die recht doen aan verschillen tussen leerlingen, met aandacht voor differentiatie en gevarieerde werkvormen. Hij gaat bij de uitvoering flexibel om met het proces, evalueert dit en betrekt bij dit alles ook de leerlingen. Hij stimuleert de ontwikkeling van de levensbeschouwelijke en morele sensibiliteit van leerlingen en begeleidt hen bij het opstellen en verantwoorden van levensbeschouwelijke en ethische redeneringen.
  • M.2 De leraar in opleiding stimuleert, ook in ietwat lastige groepen, leerlingen tot gewenst gedrag en spreekt hen zowel individueel als groepsgewijs aan op hun prestatie zodat er een op samenwerking gerichte sfeer ontstaat waarbinnen ruimte is voor leerlingen om zich kwetsbaar op te stellen, waarbinnen zij ervaringen met betrekking tot levensbeschouwelijke opvattingen, levensvragen en uitingen daarvan kunnen uitwisselen. Hij beheerst diverse professionele gespreksvaardigheden en past deze zelfstandig toe en is in staat zichzelf kwetsbaar op te stellen door authentiek en open te laten zien op welke wijze hij zelf omgaat met levensbeschouwelijke zaken. Ook is hij in staat het onderwijsleerproces zo te begeleiden dat een op samenhang en onderlinge uitwisseling van argumenten en gevoelens gerichte sfeer ontstaat op basis van tolerantie en respect.
  • M.3 De leraar in opleiding heeft een duidelijk beeld van de sociale verhoudingen en het sociale klimaat binnen een groep (lastige) leerlingen, analyseert deze en handelt zelfstandig op basis van de bevindingen en reageert zelfstandig op de belemmeringen, die leerlingen ervaren in hun sociaalemotionele, levensbeschouwelijke en ethische ontwikkeling. Verder heeft hij een goed beeld van individuele leerlingen en signaleert eventuele ontwikkelings en/of prestatieproblemen, diagnosticeert deze met hulp. Hij begeleidt deze leerlingen en evalueert de gekozen aanpak (met coaching). Hij verantwoordt zijn pedagogische opvattingen en de gekozen aanpak.
  • M.4 De leraar in opleiding hanteert zelfstandig een efficiënte vorm van time- en taakmanagement m.b.t. activiteiten binnen en buiten de les, voor zichzelf en voor de leerlingen. Hij richt de werkruimtes op een veilige en doelmatige manier in en stemt de activiteiten van uiteenlopende leeromgevingen op elkaar af. Hij treedt regulerend en ordenend op in onverwachte situaties. Hij administreert relevante informatie (niet alleen leerlingadministratie).
  • M.5 De leraar in opleiding neemt zelfstandig en actief deel aan verschillende vormen van overleg binnen de school, te denken valt aan rapportvergaderingen, teamoverleg, studie(mid)dagen en dergelijke. Hij levert in beperkte mate een bijdrage aan het realiseren en ontwikkelen van de (brede) levensbeschouwelijke en ethische identiteit. Collegiale consultatie en intervisie zet hij in als middelen om zijn eigen functioneren te verbeteren. Hij neemt initiatieven met collega’s om het vak inhoudelijk en didactisch te verbeteren. Hij structureert en/of initieert veranderingsprocessen.
  • M.6 De leraar in opleiding neemt zelfstandig en actief deel aan overleg met mensen en instellingen buiten de school, te denken valt aan ouderavonden, open dagen, bedrijfsstages, zorgstructuuroverleg enzovoort.
  • M.7 De leraar in opleiding onderzoekt zelfstandig en systematisch zijn werk en betrekt daarbij de feedback van collega’s en begeleiders. Hij benoemt sterke en zwakke punten en leervragen, beschrijft kenmerkende situaties waarin hij daaraan heeft gewerkt. Hij legt verbanden tussen praktijk en theorie. De leraar in opleiding denkt mee over schoolrelevante thema’s. Hij is op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs. Hij is in staat te reflecteren en kan zo een bewustzijn ontwikkelen van de eigen spiritualiteit in relatie tot de beroepspraktijk en is in staat te reflecteren op de ethische aspecten van zijn leraarschap. De leraar in opleiding verwoordt zijn beroepsopvattingen en vanuit welke waarden en normen hij daar vorm aan geeft.
  • M.8.1 Is in staat een afgebakende probleemstelling te formuleren en de daarin gehanteerde kernbegrippen te verbinden met de theorie
  • M.8.2 Is in staat de keuze voor de gebruikte methode te verantwoorden
  • M.8.5 Is in staat een kleinschalig bronnenonderzoekje op te zetten en uit te voeren
 • 2200LIBVSL Stage LGL master
  ST
  5ec
  15cu
 • 2200LIBVSB Studieloopbaanbegeleiding master jr2
   
  0ec
  4cu
  • M.1.15 staat boven de stof dat wil zeggen: heeft overzicht over het leerplan en richt zijn lessen dienovereenkomstig in met inbegrip van incidentele aanpassingen
  • M.1.16 gebruikt huidige toepassingen van zijn vakgebied
  • M.1.17 verantwoordt de didactische achtergronden van het vak in de ontwikkeling van de leerlingen
  • M.1.2 ontwerpt verschillende leertrajecten om tegemoet te komen aan de diverse verschillen in zowel leren als gedrag tussen leerlingen (leerstijlen, niveau van cognitieve, levensbeschouwelijke en morele ontwikkeling en wijze van werken) en bevordert hiermee een open en zelfstandige leerhouding bij hen
  • M.1.3 daagt uit tot synthetiseren, analyseren en creatief denken (out of the box)
 • 2200LIPRLO Leerplanontwikkeling theorie en praktijk
  OT
  3ec
  30cu
 • 2200LIPRLB Training: leerlingbegeleiding
   
  2ec
  12cu
  • M.7.2 reflecteert systematisch op eigen gedrag en betrekt in zijn reflectie de feedback van anderen
 • 2200LLSWON Ondernemerschap
  WS
  2ec
  12cu
  • M.2.6 doet recht aan levensbeschouwelijke overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen
  • M.2.7 toont zijn eigen gevoelens, meningen, positieve en negatieve ervaringen, indien zij aan het leerproces en het leerklimaat een positieve bijdrage kunnen leveren hetzij op klasse-, groeps- of individueel niveau
  • M.3.3 houdt rekening met verschillen tussen leerlingen in cultureel, sociaal en emotioneel opzicht
  • M.5.6 plaatst de (brede) identiteit van de school in een ruimer kader
  • M.6.5 verheldert de betekenis van godsdienst en levensbeschouwing voor de oriëntatie van de leerling op de samenleving aan ouders en belangstellenden en organiseert, indien nodig, daartoe bijeenkomsten
  • M.7.2 reflecteert systematisch op eigen gedrag en betrekt in zijn reflectie de feedback van anderen
 • 2200LVKKTI Themacollege 1: Orthodoxie en secularisatie
  PR,ES
  4ec
  10cu
 •  
   
  16ec
  83cu
 • Semester 2
  • M.1 De leraar in opleiding staat boven de leerstof van de bovenbouw VO. Hij legt verbanden tussen praktijk en theorie. Daarbij ontwerpt hij zelfstandig onderwijsleeractiviteiten die recht doen aan verschillen tussen leerlingen, met aandacht voor differentiatie en gevarieerde werkvormen. Hij gaat bij de uitvoering flexibel om met het proces, evalueert dit en betrekt bij dit alles ook de leerlingen. Hij stimuleert de ontwikkeling van de levensbeschouwelijke en morele sensibiliteit van leerlingen en begeleidt hen bij het opstellen en verantwoorden van levensbeschouwelijke en ethische redeneringen.
  • M.2 De leraar in opleiding stimuleert, ook in ietwat lastige groepen, leerlingen tot gewenst gedrag en spreekt hen zowel individueel als groepsgewijs aan op hun prestatie zodat er een op samenwerking gerichte sfeer ontstaat waarbinnen ruimte is voor leerlingen om zich kwetsbaar op te stellen, waarbinnen zij ervaringen met betrekking tot levensbeschouwelijke opvattingen, levensvragen en uitingen daarvan kunnen uitwisselen. Hij beheerst diverse professionele gespreksvaardigheden en past deze zelfstandig toe en is in staat zichzelf kwetsbaar op te stellen door authentiek en open te laten zien op welke wijze hij zelf omgaat met levensbeschouwelijke zaken. Ook is hij in staat het onderwijsleerproces zo te begeleiden dat een op samenhang en onderlinge uitwisseling van argumenten en gevoelens gerichte sfeer ontstaat op basis van tolerantie en respect.
  • M.3 De leraar in opleiding heeft een duidelijk beeld van de sociale verhoudingen en het sociale klimaat binnen een groep (lastige) leerlingen, analyseert deze en handelt zelfstandig op basis van de bevindingen en reageert zelfstandig op de belemmeringen, die leerlingen ervaren in hun sociaalemotionele, levensbeschouwelijke en ethische ontwikkeling. Verder heeft hij een goed beeld van individuele leerlingen en signaleert eventuele ontwikkelings en/of prestatieproblemen, diagnosticeert deze met hulp. Hij begeleidt deze leerlingen en evalueert de gekozen aanpak (met coaching). Hij verantwoordt zijn pedagogische opvattingen en de gekozen aanpak.
  • M.4 De leraar in opleiding hanteert zelfstandig een efficiënte vorm van time- en taakmanagement m.b.t. activiteiten binnen en buiten de les, voor zichzelf en voor de leerlingen. Hij richt de werkruimtes op een veilige en doelmatige manier in en stemt de activiteiten van uiteenlopende leeromgevingen op elkaar af. Hij treedt regulerend en ordenend op in onverwachte situaties. Hij administreert relevante informatie (niet alleen leerlingadministratie).
  • M.5 De leraar in opleiding neemt zelfstandig en actief deel aan verschillende vormen van overleg binnen de school, te denken valt aan rapportvergaderingen, teamoverleg, studie(mid)dagen en dergelijke. Hij levert in beperkte mate een bijdrage aan het realiseren en ontwikkelen van de (brede) levensbeschouwelijke en ethische identiteit. Collegiale consultatie en intervisie zet hij in als middelen om zijn eigen functioneren te verbeteren. Hij neemt initiatieven met collega’s om het vak inhoudelijk en didactisch te verbeteren. Hij structureert en/of initieert veranderingsprocessen.
  • M.6 De leraar in opleiding neemt zelfstandig en actief deel aan overleg met mensen en instellingen buiten de school, te denken valt aan ouderavonden, open dagen, bedrijfsstages, zorgstructuuroverleg enzovoort.
  • M.7 De leraar in opleiding onderzoekt zelfstandig en systematisch zijn werk en betrekt daarbij de feedback van collega’s en begeleiders. Hij benoemt sterke en zwakke punten en leervragen, beschrijft kenmerkende situaties waarin hij daaraan heeft gewerkt. Hij legt verbanden tussen praktijk en theorie. De leraar in opleiding denkt mee over schoolrelevante thema’s. Hij is op de hoogte van actuele ontwikkelingen binnen het onderwijs. Hij is in staat te reflecteren en kan zo een bewustzijn ontwikkelen van de eigen spiritualiteit in relatie tot de beroepspraktijk en is in staat te reflecteren op de ethische aspecten van zijn leraarschap. De leraar in opleiding verwoordt zijn beroepsopvattingen en vanuit welke waarden en normen hij daar vorm aan geeft.
  • M.8.1 Is in staat een afgebakende probleemstelling te formuleren en de daarin gehanteerde kernbegrippen te verbinden met de theorie
  • M.8.2 Is in staat de keuze voor de gebruikte methode te verantwoorden
  • M.8.5 Is in staat een kleinschalig bronnenonderzoekje op te zetten en uit te voeren
 • 2200LIBVSL Stage LGL master
  ST
  6ec
  15cu
 • 2200LLSWAH Agogisch handelen
   
  2ec
  16cu
  • M.2.6 doet recht aan levensbeschouwelijke overeenkomsten en verschillen tussen leerlingen
  • M.2.7 toont zijn eigen gevoelens, meningen, positieve en negatieve ervaringen, indien zij aan het leerproces en het leerklimaat een positieve bijdrage kunnen leveren hetzij op klasse-, groeps- of individueel niveau
  • M.3.3 houdt rekening met verschillen tussen leerlingen in cultureel, sociaal en emotioneel opzicht
  • M.5.6 plaatst de (brede) identiteit van de school in een ruimer kader
  • M.6.5 verheldert de betekenis van godsdienst en levensbeschouwing voor de oriëntatie van de leerling op de samenleving aan ouders en belangstellenden en organiseert, indien nodig, daartoe bijeenkomsten
  • M.7.2 reflecteert systematisch op eigen gedrag en betrekt in zijn reflectie de feedback van anderen
 • 2200LVKKTM Themacollege 2: Schuld en verzoening
  WS,PR
  6ec
  20cu
 •  
   
  14ec
  51cu

Studiejaar 2017-2018

 • Semester 1
 • 2200LIBVSB Studieloopbaanbegeleiding master jr3
  AS
  1ec
  4cu
 • 2200LLSWCO Coaching
  WS
  2ec
  14cu
  • M.8.1 Is in staat een afgebakende probleemstelling te formuleren en de daarin gehanteerde kernbegrippen te verbinden met de theorie
  • M.8.2 Is in staat de keuze voor de gebruikte methode te verantwoorden
  • M.8.3 Is in staat de gekozen methoden verantwoord toe te passen
  • M.8.4 Is in staat de onderzoeksgegevens geordend en zakelijk weer te geven
  • M.8.5 Is in staat een kleinschalig bronnenonderzoekje op te zetten en uit te voeren
  • M.8.6 Is in staat de onderzoeksresultaten zakelijk en op een geordende wijze weer te geven
  • M.8.7 Is in staat de onderzoeksresultaten te interpreteren en te analyseren in het licht van de vraagstelling
  • M.8.8 Is in staat conclusies te trekken uit de geïnterpreteerde en geanalyseerde onderzoeksresultaten en daarmee antwoord te geven op de onderzoeksvraag
  • M.8.9 Is in staat over het onderzoek te rapporteren conform wetenschappelijke vormeisen
 • 2200LOSWLR Onderzoeksrapportage
  OV
  2ec
  14cu
  • M.4 De leraar in opleiding hanteert zelfstandig een efficiënte vorm van time- en taakmanagement m.b.t. activiteiten binnen en buiten de les, voor zichzelf en voor de leerlingen. Hij richt de werkruimtes op een veilige en doelmatige manier in en stemt de activiteiten van uiteenlopende leeromgevingen op elkaar af. Hij treedt regulerend en ordenend op in onverwachte situaties. Hij administreert relevante informatie (niet alleen leerlingadministratie).
  • M.5.1 Behartigt en realiseert de belangen van het team op een verantwoordelijke wijze binnen de grenzen van waar hij toe in staat is
  • M.5.2 vraagt hulp van en biedt hulp aan collega’s
  • M.6.1 hanteert relevante gespreksvaardigheden en technieken (bijv. slechtnieuwsgesprek, adviesgesprek)
  • M.6.2 raadpleegt reeds aanwezige informatie, registreert nieuwe informatie en stelt anderen in de gelegenheid hier gebruik van te maken
  • M.7.3 weet aan te geven op welke punten de eigen competentie(ontwikkeling) verbeterd kan worden
  • M.7.4 werkt op een planmatige manier aan zijn eigen ontwikkeling
  • M.7.6 is flexibel en stressbestendig: past zich aan veranderde omstandigheden aan en beschikt over alternatieven
  • M.7.8 staat open voor andere visies en ideeën en probeert die daadwerkelijk uit.
  • M.8.1 Is in staat een afgebakende probleemstelling te formuleren en de daarin gehanteerde kernbegrippen te verbinden met de theorie
  • M.8.4 Is in staat de onderzoeksgegevens geordend en zakelijk weer te geven
  • M.8.7 Is in staat de onderzoeksresultaten te interpreteren en te analyseren in het licht van de vraagstelling
 • 2200LVKKTV Themacollege 3: Orthodoxie en fundamentalisme
  OT,LV
  10ec
  30cu
 •  
   
  15ec
  62cu

Idee en vormgeving Fontys Hogeschool voor de Kunsten. Doorontwikkeling en technische realisatie Fontys Hogeschool Theologie Levensbeschouwing. © Copyright Fontys Hogescholen.